Cymhwyster

Preswylio

I geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig rhaid i’r myfyriwr:

 • fod yn wladolyn y DU neu UE neu gyda statws preswylydd sefydlog (golyga hyn nad oes ganddynt gyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU))
 • fel arfer yn byw yng Nghymru, a heb symud yno er mwyn astudio.
 • eu bod wedi byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs.

Os maent yn wladolyn UE ac wedi bod yn byw yn yr EEA neu’r Swistir am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs, byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Efallai y byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig os maent yn:

aelod o’r Lluoedd Arfog, neu’n perthyn i rywun yn y Lluoedd Arfog ac yn astudio cwrs o bell mewn prifysgol yn y DU tra eu bod yn cael eu hanfon dramor neu mewn gwlad arall o fewn y DU

 • ffoadur, neu’n perthyn i un,
 • o dan Warchodaeth Ddyngarol, neu’n perthyn i rywun o dan Warchodaeth Ddyngarol,
 • 18 neu’n fwy ac wedi byw yn y DU am o leiaf 20 mlynedd neu am o leiaf hanner eu bywyd,
 • Maent yn weithiwr mudol EEA neu Swisaidd, neu’n aelod teulu i un, maent yn blentyn i wladolyn y Swistir, neu maent yn blentyn i weithiwr Twrcaidd.

Oedran

Rhaid iddynt fod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd eu cwrs i gael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Astudiaeth flaenorol

Os oes ganddynt fenthyciad oddi wrth gwrs israddedig blaenorol, ni fydd hyn yn effeithio ar eu cymhwyster am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Gallant ond cael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig os nad oes ganddynt gymhwyster cyfartal i Feistr yn barod neu gymhwyster lefel-uwch fel PhD.

Mae M.A. oddi wrth brifysgolion Albanaidd, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caergrawnt neu Goleg y Drindod, Dulyn ar lefel is na chymhwyster Meistr ôl-raddedig. Os oes ganddynt MA oddi wrth un o’r prifysgolion yma, efallai byddant yn gallu cael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Os maent yn cymryd Benthyciad Meistr Ôl-raddedig am gwrs ond nid ydynt yn ei gwblhau, ni fyddant yn gallu cael ail Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig. Er hynny, os oes rhaid iddynt dynnu’n ôl o’r cwrs am, resymau cymhellol personol, fel salwch, efallai y bydd dal modd iddynt geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig arall.

Cymhwyster cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn eu hastudio fod yn y DU ac yn gwrs Meistr llawn yn arwain at gymhwyster megis:

 • Meistr Gwyddoniaeth (MSc)
 • Meistr Celf (MA)
 • Meistr Athroniaeth (MPhil)
 • Meistr Ymchwil (Mhres)
 • Meistr y Gyfraith (LLM)
 • Meistr o Lythyrau (MLitt)
 • Meistr Celf Gain (MFA)
 • Meistr Addysg (MEd)
 • Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA)

Nid yw Benthyciad Meistr Ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr sydd am ‘ychwanegu’ at gymhwyster lefel is i radd Meistr. Rhaid i’r cwrs fod yn gwrs Meistr arunig llawn gydag o leiaf 180 o gredydau.

Ni allant gael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig am rai cyrsiau ôl-raddedig, fel PgCert (Tystysgrif Ôl-raddedig), PgDip (Diploma Ôl-raddedig), neu ble caiff y cwrs ôl-raddedig ei ariannu gan gyllid myfyriwr israddedig fel:

 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE) neu Dystysgrif Ôl-raddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Meistr Pensaernïaeth (MArch)

Gallant ddewis astudio eu cwrs mewn prifysgol mewn person neu drwy ddysgu o bell, a gall eu cwrs fod yn:

 • gwrs llawn-amser yn parhau am un neu ddwy flynedd academaidd; neu
 • gwrs rhan-amser fyny hyd at ddwywaith hyd ei gyfwerth llawn-amser.

O 1 Awst 2018, gall cyrsiau rhan-amser barhau am ddwy, tair neu bedair blynedd.

Cymhwyster prifysgol

Rhaid i’r brifysgol ble maent yn astudio fod yn y DU a naill ai:

 • rheoledig (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • yn ddarparwr preifat cydnabyddedig gyda phwerau gwobrwyo gradd.


^ Nôl i’r brig