Cymhwyster

Mae newidiadau polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn destun cymeradwyaeth reoleiddiol Cynulliad Cymru.

Preswylio

I geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig rhaid i’r myfyriwr:

 • fod yn wladolyn y DU neu UE neu gyda statws preswylydd sefydlog (golyga hyn nad oes ganddynt gyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU)
 • fel arfer yn byw yng Nghymru, a heb symud yno er mwyn astudio.
 • eu bod wedi byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs.

Os maent yn wladolyn UE ac wedi bod yn byw yn yr EEA neu’r Swistir am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs, byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Efallai y byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig os maent yn:

 • aelod o’r Lluoedd Arfog, neu’n perthyn i rywun yn y Lluoedd Arfog ac yn astudio cwrs o bell mewn prifysgol yn y DU tra eu bod yn cael eu hanfon dramor neu mewn gwlad arall o fewn y DU
 • ffoadur, neu’n perthyn i un,
 • o dan Warchodaeth Ddyngarol, neu’n perthyn i rywun o dan Warchodaeth Ddyngarol,
 • gweithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd/Y Swistir, neu berthynas cymwys gweithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd/Y Swistir
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU, neu berthynas cymwys rhywun sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, neu berthynas cymwys rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, am resymau’n ymwneud â bywyd preifat
 • blentyn i wladolyn y Swistir
 • blentyn i weithiwr Twrcaidd
 • rhywun diwladwriaeth, gan gynnwys aelodau cymwys o’r teulu
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros neu blentyn rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros, dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016
 • I fod yn gymwys dan adran 67, rhaid eu bod yn byw yn y DU am o leiaf dair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs.

Oedran

Rhaid iddynt fod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd eu cwrs i gael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Astudiaeth flaenorol

Os oes ganddynt fenthyciad o gwrs israddedig blaenorol, mae modd o hyd iddynt gael cyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig.

Gallant ond cael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig os nad oes ganddynt gymhwyster cyfartal i Feistr yn barod neu gymhwyster lefel-uwch fel PhD.

Mae M.A. oddi wrth brifysgolion Albanaidd, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caergrawnt neu Goleg y Drindod, Dulyn ar lefel is na chymhwyster Meistr ôl-raddedig. Os oes ganddynt MA oddi wrth un o’r prifysgolion yma, efallai byddant yn gallu cael Benthyciad Meistr Ôl-raddedig.

Os maent yn cymryd Benthyciad Meistr Ôl-raddedig am gwrs ond nid ydynt yn ei gwblhau, ni fyddant yn gallu cael ail Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig. Er hynny, os oes rhaid iddynt dynnu’n ôl o’r cwrs am, resymau cymhellol personol, fel salwch, efallai y bydd dal modd iddynt geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig arall. Dim ond unwaith y gellir defnyddio rhesymau personol cymhellol.

Nid yw myfyrwyr sydd wedi cael benthyciad ar gyfer cwrs Gradd Meistr blaenorol tra oeddent yn byw mewn rhan arall o’r DU, megis benthyciad gan Cyllid Myfyrwyr Lloegr neu Cyllid Myfyrwyr Cymru, yn gymwys i gael cymorth.

Cymhwyster cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn eu hastudio fod yn y DU ac yn gwrs Meistr llawn yn arwain at gymhwyster megis:

 • Meistr Gwyddoniaeth (MSc)
 • Meistr Celf (MA)
 • Meistr Athroniaeth (MPhil)
 • Meistr Ymchwil (Mhres)
 • Meistr y Gyfraith (LLM)
 • Meistr o Lythyrau (MLitt)
 • Meistr Celf Gain (MFA)
 • Meistr Addysg (MEd)
 • Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA)

Nid yw cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr sydd am ‘uwchraddio’ eu gradd i radd Meistr. Rhaid i’r cwrs fod yn gwrs Meistr arunig llawn gydag o leiaf 180 o gredydau.

Ni allant gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gyfer rhai cyrsiau ôl-raddedig megis cyrsiau Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig neu Gyrsiau Ymarfer Cyfreithiol, ac ni allant ei gael os yw’r cwrs ôl-raddedig yn cael ei gyllido gan gyllid i fyfyrwyr israddedig, megis:

 • Addysg Gychwynnol i Athrawon neu Dystysgrif Addysg i Raddedigion
 • Gradd Meistr Integredig
 • Gradd Meistr mewn Pensaernïaeth

Gallant ddewis astudio eu cwrs mewn prifysgol mewn person neu drwy ddysgu o bell, a gall eu cwrs fod yn:

 • gwrs llawn-amser yn parhau am un neu ddwy flynedd academaidd; neu
 • gwrs rhan-amser fyny hyd at ddwywaith hyd ei gyfwerth llawn-amser.

Nid yw’r rheolau ynghylch cyfwerth ag amser llawn yn berthnasol o 1 Awst 2018 ymlaen. Gall cyrsiau rhan-amser barhau am ddwy, tair neu bedair blynedd.

KESS 2

Ni all myfyrwyr gael Cyllid Meistr Ôl-raddedig os ydynt yn cael unrhw lwfans, bwrsari neu ddyfarniad wedi’i wneud gan gynllun KESS 2.

Cymhwyster prifysgol

 • Mae’n rhaid bod y brifysgol yn y DU ac mae’n rhaid bod y cwrs wedi’i ddynodi gan Lywodraeth Cymru.^ Nôl i’r brig