Sut mae gwneud cais

Mae newidiadau polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn destun cymeradwyaeth reoleiddiol Cynulliad Cymru.

Dim ond unwaith y mae angen i fyfyrwyr wneud cais am gyllid am fenthyciad ar gyfer cwrs Doethur gan fod y cais a’r cyllid yn berthnasol i’r cwrs cyfan. Os ydynt yn astudio Benthyciad Meistr Ôl-raddedig dros 3 flynedd academaidd neu’n fwy, neu Gwrs Doethurol Ôl-raddedig, byddant yn cael llythyr yn flynyddol yn cadarnhau eu taliadau ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod.

Cais ar-lein

Y ffordd gyflymaf i fyfyriwr i geisio am Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig yw ar-lein yn at www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Os maent wedi ceisio am gyllid myfyriwr o’r blaen oddi wrthym, dylent ddefnyddio eu gwybodaeth mewn gofnodi sy’n bodoli’n barod.

Rydym yn croesawu gohebiaeth cyfrwng Cymraeg a galwadau. Ni fydd hyn yn arwain ar oedi yn ein hymateb.

Ffurflen gais papur

Os ni allant geisio ar-lein, dylent lwytho ffurflen bapur i lawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.u Dylent gael eu cynghori i lwytho i lawr y nodiadau cais gyda’r ffurflen gais i atal unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth goll yn oedi eu cais.

Pryd mae gwneud cais

Dylent wneud cais mor gynted ag sy’n bosibl fel bod gennym ddigon o amser i adolygu eu cais. Yna byddwn yn cysylltu gyda hwy os oes angen rhagor o wybodaeth a/neu dystiolaeth arnom.

Wybodaeth neu dystiolaeth goll

Os caiff cais ei gyflwyno heb yr holl wybodaeth a/neu dystiolaeth yr ydym ei angen, byddwn yn cysylltu gyda hwy i’w hatgoffa i anfon hyn mor gynted ag y gallant. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliadau iddynt hyd nes bod gennym yr holl wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen arnom.

Gallant wirio os oes unrhyw wybodaeth/tystiolaeth sy’n weddill drwy fewn gofnodi mewn i’w cyfrif ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Terfyn Amser ar gyfer ceisiadau

Rhaid iddynt wneud cais dim mwy na 9 mis ar ôl diwrnod cyntaf blwyddyn olaf eu cwrs academaidd.

Ffurflenni ychwanegol

Mewn rhai achosion efallai bydd yn rhaid iddynt gwblhau ffurflenni ychwanegol i roi gwybodaeth bellach am eu cais a’u manylion personol. Gall y rhain eu darganfod yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Tystiolaeth

Pan maent yn ceisio, byddwn yn gofyn am beth dystiolaeth a/gwybodaeth i gefnogi eu cais. Yn y mwyafrif o achosion, gallant ddarparu popeth sydd ei angen arnom yn hawdd drwy lenwi'r manylion ar eu cais. Drwy roi eu manylion pasbort DU pan maent yn ceisio, gallwn wirio eu hunaniaeth yn awtomatig felly nid oes angen iddynt anfon eu pasbort i ni. Os and oes ganddynt basbort UK dilys, bydd rhaid iddynt anfon eu tystysgrif geni DU neu fabwysiadu neu basbort heb fod yn un o’r DU. Rhaid anfon tystysgrif geni DU neu fabwysiadau i ni ynghyd â Ffurflen Geni neu Fabwysiadu y gallwch eu llwytho i lawr ar-lein.

Gallwn dderbyn hefyd gerdyn adnabod cenedlaethol dilys a gwreiddiol fel math o ddull adnabod gan fyfyrwyr yr UE.

Rhaid i unrhyw dystiolaeth hunaniaeth a ofynnwn amdano fod yn rhai gwreiddiol, nid llungopïau. Byddwn yn eu hanfon yn ôl mor gynted ag sy’n bosib.

Dylent gofio cynnwys eu Rhif Cyfeirnod Cwsmer gyda phopeth sydd ei angen atom.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd gofyn iddynt anfon gwybodaeth ychwanegol a/neu dystiolaeth, er enghraifft, tystiolaeth o unrhyw gyfeiriadau blaenorol neu ddogfennau o’r Swyddfa Gartref. Nid yw eu cais yn gyflawn hyd nes bod gennym bopeth sydd ei angen.

Dylent anfon unrhyw dystiolaeth yr ydym yn gofyn amdano mor gynted ag sy’n bosib sicrhau bod eu harian yn cael ei dalu mewn amser ar gyfer dechrau eu cwrs.

Gwneud cais ar sail incwm y cartref

Os bydd myfyriwr yn gwneud cais ar sail incwm eu cartref, gofynnwn i’w rhieni neu bartner ddarparu eu rhif Yswiriant Gwladol a manylion eu hincwm. Bydd ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol ar gael i’r myfyriwr ei lawrlwytho o’i gyfrif ar-lein neu o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Byddwn yn cadarnhau eu gwybodaeth gyda Chyllid a Thollau EM. Mewn rhai achosion, hwyrach y bydd angen i ni ofyn i’w rhieni neu bartner ddarparu tystiolaeth o’u hincwm fel llungopi o’u P60 neu slipiau cyflog. Mae hyn yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn cael y cyllid cywir. Dylai unrhyw dystiolaeth y mae arnom ei hangen gael ei hanfon cyn gynted â phosibl.

Bydd yn ofynnol o hyd i rieni neu bartneriaid myfyrwyr o’r UE nad ydynt yn talu treth incwm yn y DU gwblhau ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol. Dylid argraffu’r ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd ynghyd ag unrhyw dystiolaeth wedi’i chyfieithu sy’n ofynnol.

Byddwn yn defnyddio’r manylion incwm hyn i gyfrifo faint o’u dyfarniad o £17,000 sydd wedi’i greu o grant a faint sy’n fenthyciad.^ Nôl i’r brig