Cymhwyster

I geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig rhaid i fyfyrwyr:

 • maent yn wladolyn y DU neu UE neu mae ganddynt statws preswylydd sefydlog (yn golygu nad oes cyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU)
 • fel arfer byw yng Nghymru, a heb symud yma er mwyn astudio
 • wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn y diwrnod cyntaf o flwyddyn academaidd o’u cwrs

Os maent yn wladolyn UE ac wedi bod yn byw yn yr EEA neu’r Swistir am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs, byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Doethurol Meistr Ôl-raddedig. Efallai y byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig:

 • yn aelod o’r Lluoedd Arfog, neu’n perthyn i rywun yn y Lluoedd Arfog ac yn astudio cwrs dysgu o bell mewn prifysgol yn y DU tra eu bod yn cael eu hanfon dramor neu mewn gwlad arall o fewn y DU
 • yn ffoadur, neu’n perthyn i ffoadur
 • o dan Ddiogelwch Dyngarol, neu’n perthyn i rywun sydd o dan Ddiogelwch Dyngarol
 • weithiwr mudol EEA/Swisaidd, neu’n perthyn i un
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU, neu berthynas cymwys rhywun sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, neu berthynas cymwys rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, am resymau’n ymwneud â bywyd preifat
 • blentyn i weithiwr Twrcaidd
 • blentyn i wladolyn y Swistir
 • rhywun diwladwriaeth, gan gynnwys aelodau cymwys o’r teulu
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros neu blentyn rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros, dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016

Oedran

Rhaid iddynt fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd o’u cwrs i gael Benthyciad Doethuriaethol Ôl-raddedig.

Astudiaeth Flaenorol

Os oes ganddynt fenthyciad oddi wrth gwrs israddedig blaenorol neu Gwrs Meistr Ôl-raddedig, ni fydd yn effeithio ar eu cymhwyster am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig..

Gallant ond cael Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig os nad ydynt eisoes â chymhwyster Doethurol cywerth neu gymhwyster lefel -uwch fel PhD.

Os maent yn cymryd Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig am gwrs ond nid ydynt yn ei gwblhau, ni fyddant yn gallu cael ail Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig. Er hynny, os oes rhaid iddynt dynnu’n ôl o’r cwrs am, resymau cymhellol personol, fel salwch, efallai y bydd dal modd iddynt geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig arall.

Cymhwyster Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn eu hastudio fod yn y DU ac yn gwrs Doethurol ôl-raddedig cyflawn yn arwain at gymhwyster fel :

 • Doethuriaethau pwnc arbenigol: rhaglen ffurfiol o astudio fel PhD
 • Doethuriaethau pwnc arbenigol integredig: prosiect ymchwil dan oruchwyliaeth a wnaethpwyd ochr yn ochr gyda chwrs dysgu mwy strwythurol, neu efallai’n dibynnu ar gwblhad llwyddiannus o elfennau a ddysgwyd a gall eu hymgymryd mewn blynyddoedd yn hwyrach. Mae doethuriaethau integredig fel arfer yn cynnig gwobrau allanfa ar lefel Meistr ar sail cwblhad llwyddiannus o fodylau a ddysgwyd. (Rhaid i fyfyrwyr gofrestru ar radd doethurol ar y dechrau er mwyn bod yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig.)
 • Doethuriaethau proffesiynol a’r rheiny ar sail ymarfer: cymwysterau ar ôl profiad wedi eu hanelu at bobl broffesiynol sydd ynghanol eu gyrfa, er enghraifft Doethuriaeth mewn Peirianneg (EngD).

Nid yw Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr sydd am ‘ychwanegu’ at gymhwyster lefel is i radd Doethurol. Rhaid i’r cwrs fod yn gwrs Doethurol arunig.

Gall myfyrwyr ddewis astudio eu cwrs yn bersonol mewn prifysgol neu drwy ddysgu o bell. Rhaid bod y cwrs yn para rhwng 3 ac 8 mlynedd, a gellir ei astudio’n llawn-amser neu’n rhan-amser.

KESS 2 

Ni all myfyrwyr gael Benthyciad Ôl-ddoethurol os ydyn nhw’n cael unrhyw lwfans, bwrsari neu ddyfarniad dan gynllun KESS 2.

Cymhwyster Prifysgol

Mae'n rhaid bod y brifysgol yn y DU a bod â phwerau dyfarnu graddau ymchwil.^ Nôl i’r brig