Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig

Mae unrhyw bolisi yn amodol i gymeradwyaeth reoleiddiol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Beth sydd ar gael

Mae Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig yn helpu tuag at gostau cwrs a byw tra eich bod yn astudio cwrs Doethurol ôl-raddedig. Caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r myfyriwr ac nid yw wedi ei seilio ar incwm ei gartref.

Gall myfyrwyr fenthyg fyny hyd at £25,000 yn ystod eu cwrs Doethurol ôl-raddedig. Caiff y cyfanswm y gallant ei fenthyg eu talu’n gyfartal dros hyd eu cwrs fyny hyd at uchafswm o £10,609 y flwyddyn. Er enghraifft, os maent yn ceisio am uchafswm o Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig ac yn astudio am dros bedair blynedd, byddant yn cael £6,250 ym mhob blwyddyn o’u cwrs.

Gallant geisio am swm Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig mewn unrhyw flwyddyn o’u cwrs, ond efallai na fyddant yn cael y swm benthyciad uchafswm os ydynt yn ceisio wedi eu blwyddyn gyntaf.

Er enghraifft, os maent yn dechrau gradd doethurol tair blynedd ond nid ydynt yn ceisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig hyd nes ail flwyddyn eu cwrs, yr uchafswm y gallent ei gael ar gyfer pob blwyddyn sydd ar ôl fyddai £10,609. Golyga hyn mai cyfanswm ar gyfer eu cwrs cyfan fyddai £21,218.

Gallai Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig efallai effeithio ar unrhyw fudd-daliadau maent yn derbyn ar hyn o bryd.

Cymhwyster

I geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig rhaid i fyfyrwyr:

 • maent yn wladolyn y DU neu UE neu mae ganddynt statws preswylydd sefydlog (yn golygu nad oes cyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU)
 • fel arfer byw yng Nghymru, a heb symud yma er mwyn astudio,
 • wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn y diwrnod cyntaf o flwyddyn academaidd o’u cwrs.

Os maent yn wladolyn UE ac wedi bod yn byw yn yr EEA neu’r Swistir am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs, byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Doethurol Meistr Ôl-raddedig. Efallai y byddant hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig:

 • yn aelod o’r Lluoedd Arfog, neu’n perthyn i rywun yn y Lluoedd Arfog ac yn astudio cwrs dysgu o bell mewn prifysgol yn y DU tra eu bod yn cael eu hanfon dramor neu mewn gwlad arall o fewn y DU.
 • yn ffoadur, neu’n perthyn i ffoadur
 • o dan Ddiogelwch Dyngarol, neu’n perthyn i rywun sydd o dan Ddiogelwch Dyngarol
 • 18 neu dros ac wedi byw yn y DU am o leiaf 20 mlynedd neu o leiaf hanner eu bywyd,
 • weithiwr mudol EEA/Swisaidd, neu’n perthyn i un
 • blentyn i weithiwr Twrcaidd

Oedran

Rhaid iddynt fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd o’u cwrs i gael Benthyciad Doethuriaethol Ôl-raddedig.

Astudiaeth Flaenorol

Os oes ganddynt fenthyciad oddi wrth gwrs israddedig blaenorol neu Gwrs Meistr Ôl-raddedig, ni fydd yn effeithio ar eu cymhwyster am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig..

Gallant ond cael Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig os nad ydynt eisoes â chymhwyster Doethurol cywerth neu gymhwyster lefel -uwch fel PhD.

Os maent yn cymryd Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig am gwrs ond nid ydynt yn ei gwblhau, ni fyddant yn gallu cael ail Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig. Er hynny, os oes rhaid iddynt dynnu’n ôl o’r cwrs am, resymau cymhellol personol, fel salwch, efallai y bydd dal modd iddynt geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig arall.

Cymhwyster Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn eu hastudio fod yn y DU ac yn gwrs Doethurol ôl-raddedig cyflawn yn arwain at gymhwyster fel :

 • Doethuriaethau pwnc arbenigol: rhaglen ffurfiol o astudio fel PhD
 • Doethuriaethau pwnc arbenigol integredig: prosiect ymchwil dan oruchwyliaeth a wnaethpwyd ochr yn ochr gyda chwrs dysgu mwy strwythurol, neu efallai’n dibynnu ar gwblhad llwyddiannus o elfennau a ddysgwyd a gall eu hymgymryd mewn blynyddoedd yn hwyrach. Mae doethuriaethau integredig fel arfer yn cynnig gwobrau allanfa ar lefel Meistr ar sail cwblhad llwyddiannus o fodylau a ddysgwyd. (Rhaid i fyfyrwyr gofrestru ar radd doethurol ar y dechrau er mwyn bod yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig.)
 • Doethuriaethau proffesiynol a’r rheiny ar sail ymarfer: cymwysterau ar ôl profiad wedi eu hanelu at bobl broffesiynol sydd ynghanol eu gyrfa, er enghraifft Doethuriaeth mewn Peirianneg. (EngD)

Nid yw Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr sydd am ‘ychwanegu’ at gymhwyster lefel is i radd Doethurol. Rhaid i’r cwrs fod yn gwrs Doethurol arunig.

Gallwch ddewis astudio eich cwrs mewn prifysgol yn bersonol neu trwy ddysgu o bell. Rhaid i'ch cwrs bara rhwng tair ac wyth blynedd, a gellir ei astudio'n amser llawn neu'n rhan-amser.

Cymhwyster Prifysgol

Rhaid i'r brifysgol lle rydych yn astudio fod yn y Deyrnas Unedig a bod â phwerau dyfarnu graddau ymchwil.

Ad-daliad o Fenthyciad Ol-raddedig

Ymwelwch â thudalen Ad-dalu Benthyciadaui.^ Nôl i’r brig