Sut mae ceisio a gwneud newidiadau i geisiadau

Ceisio ar-lein

Y ffordd cyflymaf a’r hawsaf o wneud cais yw ar-lein

Dylai myfyrwyr newydd geisio ar –lein mor gynted a bydd y gwasanaeth gwneud cais yn agor i wneud yn sicr eu bod yn cael eu cyllid myfyriwr mewn lle ar gyfer dechrau eu cwrs.

Byddwn yn cysylltu â myfyrwyr sy’n parhau ac yn gadael iddynt wybod pryd mae’n amser i ail-geisio.

Dylai’r myfyrwyr sy’n ceisio am y tro cyntaf ddilyn y camau yma:

 • creu cyfrif os nad oes ganddynt un yn barod
 • mewn gofnodi i’w cyfrif cyllid myfyriwr ar-lein a chyflwyno eu cais
 • darparu ni gydag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol

Pan fyddant yn ceisio bydd angen iddynt roi i ni eu:

 • rhif pasbort DU dilys,
 • manylion prifysgol neu gwrs,
 • manylion cyfrif banc, a
 • rhif Yswiriant Gwladol

Os ydy’r myfyriwr am geisio am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni a/neu Grant Oedolyn Dibynnol byddant yn galllu llwytho ffurflenni i lawr i’w cyfrif ar-lein.

Er ein bod yn argymell bod myfyrwyr yn ceisio ar-lein, mae ceisiadau papur dal ar gael. Dylai myfyrwyr ddefnyddio ein darganfyddwr ffurflen i lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Tystiolaeth

Rhaid i holl fyfyrwyr ddarparu peth gwybodaeth pan maent yn ceisio am gyllid myfyriwr am y tro cyntaf.

Tystiolaeth o hunaniaeth

Bydd gofyn i fyfyrwyr newydd brofi eu hunaniaeth fel y gallwn wirio os ydynt yn gymwys am gefnogaeth. Y ffordd hawsaf i wneud hyn yw iddynt roi ein manylion pasbort dilys i ni pan maent yn ceisio - nid oes angen iddynt anfon eu pasbort gwreiddiol i ni.

Bydd angen i fyfyrwyr nad oes ganddynt basbort DU dilys anfon i ni eu:

 • tystysgrif geni DU neu fabwysiadu, ynghyd â ffurflen datganiad wedi ei chwblhau,
 • pasbort DU dilys / pasbort dilys heb fod yn DU, neu
 • Trwydded Breswylio Biometreg.

Rhaid i’r rhain fod yn ddogfennau gwreiddiol, nid llungopïau.

Tystiolaeth o incwm cartref

Os maent yn ceisio am nawdd sy’n dibynnu ar incwm eu cartref, fel Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, bydd angen i’w rhieni neu bartner i roi eu rhifau Yswiriant Gwladol a manylion incwm i ni. Byddwn yn cadarnhau’r wybodaeth yma gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEm).

Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn cysylltu gyda’u rhieni neu bartner i ofyn am dystiolaeth bellach fel llungopïau o’u P60 neu slipiau cyflog. Mae hyn yn ein helpu ni i sicrhau bod y myfyrwyr yn cael y nawdd cywir.

Dylai unrhyw dystiolaeth sydd ei angen arnom ei anfon mor gynted ag sy’n bosibl er mwyn atal oediadau yn eu cais.

Myfyrwyr sy’n parhau

Mae angen i fyfyrwyr sy’n parhau i ail-geisio am gyllid myfyriwr pob blwyddyn academaidd ond nid oes fel arfer angen iddynt anfon tystiolaeth ychwanegol oni bai ein bod yn gofyn iddynt amdan

Myfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n ceisio am Grantiau Dibynyddion i anfon tystiolaeth ychwanegol. Gallwch ddarganfod mwy drwyddarllen ein tudalennau am gymorth ychwanegol.

Newid mewn amgylchiadau

Os oes unrhyw ran o fanylion y myfyriwr yn newid wedi iddynt geisio am gyllid myfyriwr, mae angen iddynt adael i ni wybod mor gynted ag sy’n bosibl oherwydd fe allai effeithio pa gyllid y gallant ei gael.

Yn y mwyafrif o achosion, mae angen iddynt yn syml i ddiweddaru eu cais.

Cyn dechrau eu cwrs gallant ddefnyddio eu cyfrif ar-lein i wneud newidiadau i:

 • eu dewis o gwrs
 • eu dewis o brifysgol neu goleg
 • swm y benthyciad maent yn ceisio amdano
 • eu manylion personol

Gallant hefyd ddefnyddio eu cyfrif ar-lein i wneud newidiadau i’w manylion personol unwaith bod eu cwrs yn dechrau. Ond os oes unrhyw newidiadau i’w cwrs, dylent adael i’w prifysgol neu goleg wybod fel y gallant ddweud wrthym ni.

Os ydy newid yn eu hamgylchiadau yn golygu eu bod yn cael eu gor-dalu, bydd angen iddynt ad-dalu’r arian nad oes hawl ganddynt iddo. Yn yr achos yma, ni fydd y trothwy ad-dalu yn berthnasol ac efallai byd yn rhaid iddynt ad-dalu’r swm y cawsant eu had-dalu’n gynharach.

Cymryd hoe neu dynnu’n ôl

Os mae myfyriwr yn penderfynu cymryd hoe neu’n tynnu’n ôl o’i astudiaethau, mae angen iddynt adael i ni wybod mor gynted ag sy’n bosib. Dylent hefyd ofyn i’w prifysgol neu goleg i ddweud wrthym.

Byddwn yn ail-asesu'r swm o gyllid myfyriwr y dylent eu cael ar sail y nifer o ddiwrnodau y gwnaethant fynychu eu cwrs. Os maent wedi tynnu’n ôl, byddwn hefyd yn atal unrhyw daliadau’r dyfodol iddynt neu i’w prifysgol neu goleg.

Cymryd hoe oherwydd salwch neu reswm arall

Os yr ydynt yn cymryd hoe o’u cwrs oherwydd salwch, gallant barhau i gael cyllid myfyriwr yn llawn am 60 niwrnod. Efallai y byddwn yn gallu ymestyn eu nawdd am fwy na 60 niwrnod os fel arall y byddant mewn caledi ariannol.

Os maent yn cymryd hoe am unrhyw reswm arall, fel cyfrifoldebau gofal neu brofedigaeth, efallai y byddant yn parhau i allu cael cyllid myfyriwr yn ystod peth neu’r amser cyfan maent i ffwrdd.

Os ydynt wedi tynnu’n ôl o’u hastudiaethau ac wedi derbyn grant neu fwrsari, efallai y byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw galedi ariannol a allai ddigwydd drwy atal eu cyllid myfyriwr y tymor hwnnw.

Mewn unrhyw un o’r amgylchiadau yma, bydd angen iddyn nhw anfon tystiolaeth o’u sefyllfa i ni, fel llythyr gan berson meddygol proffesiynol, cyfriflenni banc neu dystiolaeth o oblygiadau ariannol. Caiff pob achos ei asesu ar sail unigol.

Os ydynt wedi cael eu talu gormod

Os ydy’r myfyriwr wedi gadael ei gwrs yn gynnar, allai hyn olygu efallai ei bod wedi cael ei ordalu.

Fel arfer, byddwn yn cymryd y swm oddi wrth unrhyw daliadau’r dyfodol sy’n ddyledus. Er enghraifft, os maent wedi cael eu gordalu gan £300 ac maent fod derbyn taliad yn y dyfodol o £1,000, byddwn yn hytrach yn talu £700.

Os nad ydynt yn disgwyl unrhyw daliadau yn y dyfodol, yna efallai bydd yn rhaid iddynt ad-dalu’r swm y cawsant eu gordalu’n gynharach ac, yn yr achos yma, ni fydd y trothwy ad-dalu yn berthnasol.

Ffioedd dysgu

Unwaith bydd y myfyriwr yn gadael ei gwrs, ni fyddwn yn gwneud rhagor o daliadau Benthyciad Ffi Dysgu neu Grant Ffi i’w prifysgol neu goleg.

TByddant yn gyfrifol am dalu yn ôl unrhyw Fenthyciad Ffi Dysgu yr ydym wedi talu i’w prifysgol neu goleg yn barod, ond hyd nes bydd eu hincwm dros y trothwy ad-dalu.

Gallai gymryd hoe neu dynnu’n ôl o’u cwrs hefyd effeithio unrhyw gyllid myfyriwr y gallent eu cael yn y dyfodol.^ Nôl i’r brig