Myfyrwyr UE

Mae pa un ai a gall myfyriwr UE gael cyllid myfyriwr yn dibynnu ar ei:

 • amgylchiadau personol,
 • cwrs, a
 • phrifysgol neu goleg.

Cenedligrwydd a phreswylio

Bydd myfyrwyr UE yn gallu cael cyllid myfyriwr os ydy’r canlynol oll yn berthnasol:

 • maent yn wladol yn yr UE neu’n aelod teulu gwladolyn UE,
 • eu bod wedi byw yn yr EEA neu’r Swistir am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs, ac
 • eu bod yn astudio cwrs sy’n gymwys am gyllid myfyriwr

Astudiaeth blaenorol

Fel arfer gall myfyrwyr ond cael cyllid myfyriwr am eu cymhwyster addysg-uwch cyntaf. Os maent eisoes wedi astudio cwrs addysg-uwch yn y DU, efallai na fyddant yn cael cymorth am ail gwrs.

Gallant gael uchafswm o 16 mlynedd o ariannu rhan-amser. Rhaid i unrhyw beth dros y swm yma gael ei hunan-ariannu gan y myfyriwr.

Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn bwriadu ei astudio fod yng Nghymru ac yn un o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, er enghraifft BA, BSc neu BEd
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch (CertHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND)
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)
 • Diploma i Raddedigion
 • Tystysgrif i Raddedigion

Os nad ydynt yn sicr pa un ai a ydy eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr, dylent wirio hyn gyda’u prifysgol neu goleg.

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i’r brifysgol neu goleg fod yng Nghymru a naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeradwyo am nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Ffioedd dysgu

Gall myfyrwyr UE gael cyllid myfyriwr i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu.

Sut mae ceisio

Dylai myfyrwyr UE lenwi ffurflen bapur a’i hanfon i ni at y cyfeiriad canlynol:

Student Finance Services
Student Loans Company
PO Box 89
Darlington
County Durham
United Kingdom
DL1 9AZ

Gall y ffurflenni cais eu llwytho i lawr oddi wrth ein darganfyddwr ffurflen.

Tystiolaeth

Pan maent yn ceisio, bydd gofyn iddynt anfon tystiolaeth o’i hunaniaeth, fel arfer eu pasbort neu gerdyn Hunaniaeth Genedlaethol.

Gall y dystiolaeth a anfonwyd i ni fod yn gopïau ardystiedig neu’n dogfennau gwreiddiol. Copi ardystiedig yw llungopi o ddogfen wreiddiol sydd wedi ei stampio, arwyddo a’i dyddio i gadarnhau ei bod yn gopi gwir o’r gwreiddiol gan berson sydd o barch yn y gymuned.

Dylent gwblhau ffurflen Rhestr Ardystio a’i dychwelyd i ni gydag unrhyw gopiau ardystiedig maent yn anfon.

Gellir llwytho’r ffurflen i lawr oddi wrth y darganfyddwr ffurflen.

Newid eu manylion

Os mae eu manylion yn newid wedi iddynt geisio am gyllid myfyriwr, dylent gwblhau ffurflen EUCO1 a’i hanfon atom.

Gellir llwytho’r ffurflen i lawr oddi wrth y darganfyddwr ffurflen.

Darganfyddwch mwy am newid mewn amgylchiadau^ Nôl i’r brig