Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael i fyfyrwyr os oes ganddynt anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASD), neu anhawster dysgu penodol. Mae'r lwfansau yn gyllid ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr na fyddent fel arall wedi gallu mynychu cwrs uwch. Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn helpu i dalu costau hanfodol ychwanegol a allai fod gan fyfyrwyr o ganlyniad uniongyrchol i’w hanabledd, er enghraifft, costau talu rhywun i gymryd nodiadau neu dalu gynorthwy-ydd nad yw’n gynorthwy-ydd meddygol.

Pwy all gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

  • ydynt yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig - amser llawn a rhan-amser (gan gynnwys myfyrwyr dysgu o bell)
  • ydynt yn fyfyrwyr y Brifysgol Agored
  • ydy'r myfyriwr yn astudio cwrs addysg uwch cyntaf (HND ne Dip He)

Pa gymorth sydd ar gael?

Nid yw swm y Lwfansau Myfyrwyr Anabl y bydd y myfyriwr yn ei gael yn dibynnu ar incwm y myfyriwr nac ar incwm eu rhieni neu bartner.

Y Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2019/20:

LwfansUchafswm sydd ar gael
Cynorthwy-ydd anfeddygol £16,853 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,657 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,420 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a wariwyd o ganlyniad i’ch cyflwr.

Y Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2018/19:

LwfansUchafswm sydd ar gael
Cynorthwy-ydd anfeddygol £21,181 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,785 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a wariwyd o ganlyniad i’ch cyflwr.

Dogfennau defnyddiol

Ffurflen Dystiolaeth Anabledd

Er mwyn helpu myfyrwyr i gasglu’r dystiolaeth y mae arnynt ei hangen i gwblhau eu cais, rydym wedi creu Ffurflen Tystiolaeth o Anabledd. Mae angen i’r ffurflen gael ei llenwi gan y myfyriwr a chan weithiwr meddygol proffesiynol sy’n ymwneud â’r myfyriwr.^ Nôl i’r brig