Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael i fyfyrwyr os oes ganddynt anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Mae'r lwfansau yn gyllid ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr na fyddent fel arall wedi gallu mynychu cwrs uwch.

Pwy all gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

  • ydynt yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig - amser llawn a rhan-amser (gan gynnwys myfyrwyr dysgu o bell)
  • ydynt yn fyfyrwyr y Brifysgol Agored
  • ydy'r myfyriwr yn astudio cwrs addysg uwch cyntaf (HND ne Dip He)

Pa gymorth sydd ar gael?

Nid yw swm y Lwfansau Myfyrwyr Anabl y bydd y myfyriwr yn ei gael yn dibynnu ar incwm y myfyriwr nac ar incwm eu rhieni neu bartner.

Y Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2018/19:

LwfansMaximum amount available
Cynorthwy-ydd anfeddygol £21,181 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,785 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a wariwyd o ganlyniad i’ch cyflwr.

Dogfennau defnyddiol

Ffurflen Dystiolaeth Anabledd

I helpu myfyrwyr gydag anabledd, cyflwr hirymor neu gyflwr iechyd meddyliol i gasglu tystiolaeth i ddatblygu eu cais DSA, mae SFW wedi creu Ffruflen Dystiolaeth Anabledd. Mae angen i'r ffruflen gael ei chwblhau gan y myfyriwr a'u meddyg proffesiynol.

Dogfen Matrics Manyleb^ Nôl i’r brig