Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael i fyfyrwyr os oes ganddynt anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn helpu i dalu costau hanfodol ychwanegol a allai fod gan fyfyrwyr o ganlyniad uniongyrchol i’w hanabledd, er enghraifft, costau talu rhywun i gymryd nodiadau neu dalu gynorthwy-ydd nad yw’n gynorthwy-ydd meddygol.

Pwy all gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

  • fyfyrwyr israddedig
  • fyfyrwyr ôl-raddedig
  • myfyrwyr dysgu o bell - gan gynnwys ydynt yn fyfyrwyr y Brifysgol Agored

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae faint mae myfyriwr yn ei gael yn dibynnu ar ei anghenion, nid incwm, neu ar incwm ei rieni neu bartner.

Y Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021:

Lwfans Uchafswm sydd ar gael
Cynorthwy-ydd anfeddygol £17,433 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,849 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,465 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a wariwyd o ganlyniad i’ch cyflwr.

Y Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2019 i 2020:

Lwfans Uchafswm sydd ar gael
Cynorthwy-ydd anfeddygol £16,853 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,657 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,420 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a wariwyd o ganlyniad i’ch cyflwr.

Dogfennau defnyddiol

Ffurflen Dystiolaeth Anabledd

Er mwyn helpu myfyrwyr i gasglu’r dystiolaeth y mae arnynt ei hangen i gwblhau eu cais, rydym wedi creu Ffurflen Tystiolaeth o Anabledd. Mae angen i’r ffurflen gael ei llenwi gan y myfyriwr a chan weithiwr meddygol proffesiynol sy’n ymwneud â’r myfyriwr.^ Nôl i’r brig