Cymorth ychwanegol

Gallai’r cymorth ychwanegol canlynol fod ar gael i fyfyriwr:

Diweddariad COVID-19

Bydd dal gan fyfyrwyr sy’n gorfod astudio ar-lein o gartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu eu cwrs ar y campws yn eu prifysgol neu goleg hawl i unrhyw Grantiau Dibynyddion y maen nhw’n cymhwyso amdanynt.

Grant Gofal Plant

Gall myfyrwyr gael Grant Gofal Plant tuag at gost eu gofal plant os oes ganddynt blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Bydd yr uchafswm Grant Gofal Plant sydd ar gael hyd at 85% o’u gwir gostau, ar sail dwyster eu cwrs.

Dwyster y cwrs Uchafswm y Grant Gofal Plant os oes ganddynt un plentyn Uchafswm y Grant Gofal Plant os oes ganddynt un plentyn
50 i 59% £87.11 £149.35
60 i 74% £104.54 £179.22
75% neu’n fwy £130.67 £224.02

Dyma enghraifft yn dangos y symiau wythnosol.

Nifer y plant Eu cost gofal plant wythnosol 85% o’u gwir gostau Dwyster eu cwrs Grant Gofal Plant sydd ar gael
1 £90 £76.50 50 i 59% £38.25
1 £90 £76.50 60 i 74% £45.90
1 £90 £76.50 75% neu’n fwy £57.38

Os nad oes gan y myfyriwr ddarparwr gofal plant pan fyddant yn gwneud cais, yr uchafswm y gallant ei gael yw naill ai 85% o’u costau gofal plant neu’r cyfyngiad Grant Gofal Plant (pa bynnag un yw’r un isaf):

Dwyster y cwrs Cyfyngiad y Grant Gofal Plant
50 i 59% £67.35
60 i 74% £80.82
75% neu’n fwy £101.03

Gellir ailasesu Grant Gofal Plant myfyrwyr ar ôl iddynt ddarparu manylion eu darparwr gofal plant.

Ni fyddant yn cymhwyso am y grant hwn os bydd naill ai’r myfyriwr neu eu partner yn hawlio elfen gofal plant y Credydau Treth Gwaith, y Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant a ariennir gan y GIG neu Ofal Plant Di-dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Lwfans Dysgu i Rieni

Cymorth ychwanegol yw’r Lwfans Dysgu i Rieni gyda’r nod o dalu am rai o’r costau ychwanegol sy’n cael eu gwario gan fyfyrwyr a chanddynt blant.

Yr uchafswm y gall myfyriwr ei gael yw £1,766 y flwyddyn. Gallant ond wneud cais am Lwfans Dysgu i Rieni os oes ganddynt un plentyn neu’n fwy (waeth beth yw eu hoedran) sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

Mae faint gallant ei gael yn dibynnu ar eu hincwm, incwm eu partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Dwyster y cwrs Uchafswm y Lwfans Dysgu i Rieni sydd ar gael
50 i 59% £883
60 i 74% £1,059.60
75% neu’n fwy £1,324.50

Grant Oedolion Dibynnol

Yr uchafswm y gall myfyriwr ei gael ar gyfer Grant Oedolion Dibynnol yw £3,094 y flwyddyn. Gallant ond wneud cais am Grant Oedolion Dibynnol os oes ganddynt bartner neu oedolyn arall sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

Mae faint gallant ei gael yn dibynnu ar eu hincwm, incwm eu partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill. Mae’ch hawl yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs hefyd.

Dwyster y cwrs Uchafswm y Grant Oedolion Dibynnol sydd ar gael
50 i 59% £1,547
60 i 74% £1,856.40
75% neu’n fwy £2,320.50

Nid yw uchafswm y Grant yn ystyried nifer yr oedolion dibynnol sydd gan fyfyriwr.

Dysgu o bell

Os yw myfyriwr yn astudio ar gwrs dysgu o bell, ni fydd yn gymwys i gael unrhyw un o'r grantiau hyn.

Fodd bynnag, pe bai'r cwrs fel arfer yn cael ei fynychu'n bersonol ond na all y myfyriwr wneud hynny o ganlyniad i anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir, gallant wneud cais am y grantiau hyn.^ Nôl i’r brig