Cymorth ychwanegol

Gallai’r cymorth ychwanegol canlynol fod ar gael i fyfyriwr:

Grant Gofal Plant

Gall myfyrwyr gael Grant Gofal Plant tuag at gost eu gofal plant os oes ganddynt blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Bydd yr uchafswm Grant Gofal Plant sydd ar gael hyd at 85% o’u gwir gostau, ar sail dwyster eu cwrs (pa mor hir mae’n cymryd i gwblhau cwrs rhan-amser o gymharu â’r hyn sy’n gyfwerth ag amser llawn):

Dwyster y cwrsUchafswm y Grant Gofal Plant os oes ganddynt un plentynUchafswm y Grant Gofal Plant os oes ganddynt un plentyn
50%-59% £80.75 £137.28
60%-74% £96.90 £164.73
75% neu’n fwy £121.13 £205.92

Dyma enghraifft yn dangos y symiau wythnosol (gwneir taliadau gwirioneddol bob tymor):

Nifer y plantEu cost gofal plant wythnosol85% o’u gwir gostauDwyster eu cwrsGrant Gofal Plant sydd ar gael
1 £90 £76.50 50-59% £38.25
1 £90 £76.50 60-74% £45.90
1 £90 £76.50 75% neu’n fwy £57.38

Os nad oes gan y myfyriwr ddarparwr gofal plant pan fyddant yn gwneud cais, yr uchafswm y gallant ei gael yw naill ai 85% o’u costau gofal plant neu’r cyfyngiad Grant Gofal Plant (pa bynnag un yw’r un isaf):

Dwyster y cwrsCyfyngiad y Grant Gofal Plant
50%-59% £57.50
60%-74% £69.00
75% neu’n fwy £86.25

Gellir ailasesu Grant Gofal Plant myfyrwyr ar ôl iddynt ddarparu manylion eu darparwr gofal plant.

Ni fyddant yn cymhwyso am y grant hwn os bydd naill ai’r myfyriwr neu eu partner yn hawlio elfen gofal plant y Credydau Treth Gwaith, y Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant a ariennir gan y GIG neu Ofal Plant Di-dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Mae eu hawl i’r Grant Gofal Plant yn dibynnu ar eu hincwm, incwm eu partner, eu plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Lwfans Dysgu i Rieni

Cymorth ychwanegol yw’r Lwfans Dysgu i Rieni gyda’r nod o dalu am rai o’r costau ychwanegol sy’n cael eu gwario gan fyfyrwyr a chanddynt blant.

Yr uchafswm y gall myfyriwr ei gael yw £1,167.75 y flwyddyn. Gallant ond wneud cais am Lwfans Dysgu i Rieni os oes ganddynt un plentyn neu’n fwy (waeth beth yw eu hoedran) sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

Mae swm yr ADG sydd ar gael yn dibynnu are u huncwm, eu partner, plant neu unrhyw ddibynyddion eraill. Mae hawl i ADG hefyd yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs.

Dwyster y cwrsUchafswm y Lwfans Dysgu i Rieni sydd ar gael
50%-59% £778.50
60%-74% £934.20
75% neu’n fwy £1,167.75

Grant Oedolion Dibynnol

Yr uchafswm y gall myfyriwr ei gael ar gyfer Grant Oedolion Dibynnol yw £2,049 y flwyddyn. Gallant ond wneud cais am Grant Oedolion Dibynnol os oes ganddynt bartner neu oedolyn arall sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

Mae swm y Grant Oedolion Dibynnol sydd ar gael yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner ac unrhyw ddibynyddion eraill. Mae’ch hawl yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs hefyd.

Dwyster y cwrsUchafswm y Grant Oedolion Dibynnol sydd ar gael
50%-59% £1,366
60%-74% £1,639.20
75% neu’n fwy £2,049

Nid yw uchafswm y Grant yn ystyried nifer yr oedolion dibynnol sydd gan fyfyriwr.^ Nôl i’r brig