Cymhwyster

Mae pa un ai a gall myfyriwr gael cyllid myfyriwr yn dibynnu ar ei:

 • amgylchiadau personol
 • cwrs
 • phrifysgol neu goleg

Cenedligrwydd a phreswylio

Byddant yn gallu cael cyllid myfyriwr os ydy’r canlynol oll yn berthnasol:

 • maent yn wladolyn y DU neu mae ganddynt statws preswylydd sefydlog (yn golygu nad oes cyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU)
 • maent fel arfer yn byw yng Nghymru
 • maent wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs

Efallai bod dal modd iddynt gael cyllid myfyriwr os maent yn:

 • wladolyn UE, neu’n perthyn i wladolyn UE
 • yn ffoadur, neu’n perthyn i ffoadur
 • o dan Ddiogelwch Dyngarol, neu’n perthyn i rywun sydd o dan Ddiogelwch Dyngarol
 • weithiwr mudol EEA/Swisaidd, neu’n perthyn i un
 • hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU, neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael yr hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU
 • rhoddwyd cymwys aros yn y DU ar sail bywyd teuluol neu breifat
 • rhoddwyd caniatâd i aros y tu allan i’r Rheolau Mewnfudo
 • blentyn i wladolyn y Swistir
 • blentyn i weithiwr Twrcaidd
 • yn berson diwladwriaeth, neu’n aelod teulu o un
 • wedi cael caniatâd i aros yn y DU (neu ddod i mewn i’r DU ac aros ynddi’n dibynnu ar eich cartref) dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016 neu os ydych yn blentyn dibynnol rhywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath

Os na all myfyriwr fod yn y DU ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs, ystyrir eu bod yn ‘absennol dros dro’.

Byddan nhw’n parhau i fod yn gymwys am gyllid i fyfyrwyr ar yr amod eu bod nhw’n bodloni’r holl feini prawf cymhwyster eraill.

Mae’r eithriad hwn ond wedi bod ar waith oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan COVID-19, dylent deithio i’r DU i fynychu eu cwrs pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Astudiaeth flaenorol

Fel arfer gall myfyrwyr ond cael cyllid myfyriwr am eu cymhwyster addysg-uwch cyntaf. Os maent eisoes wedi astudio cwrs addysg-uwch yn y DU, efallai na fyddant yn cael cymorth am ail gwrs.

Gallant gael uchafswm o 16 mlynedd o ariannu rhan-amser. Rhaid i unrhyw beth dros y swm yma gael ei hunan-ariannu gan y myfyriwr.

Gall myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer ail radd fel myfyriwr israddedig rhan-amser gael cyllid ar gyfer y cyrsiau canlynol, sy’n cael eu hystyried yn eithriadau:

 • Pynciau perthynol i Feddygaeth
 • Gwyddor Fiolegol a Gwyddor Chwaraeon
 • Seicoleg
 • Gwyddorau Milfeddygol
 • Gwyddorau amaethyddol, gwyddorau bwyd a gwyddorau cysylltiedig
 • Gwyddorau ffisegol
 • Gwyddorau mathemategol
 • Peirianneg a thechnoleg
 • Cyfrifiadureg
 • Y Gymraeg

Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn bwriadu ei astudio fod yn y DU ac yn un o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, er enghraifft BA, BSc neu BEd
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch (CertHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND)
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)
 • Diploma i Raddedigion
 • Tystysgrif i Raddedigion

Os nad ydynt yn sicr pa un ai a ydy eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr, dylent wirio hyn gyda’u prifysgol neu goleg.

Prifysgol neu Goleg

Rhaid i’r brifysgol neu goleg fod yn y DU a naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth)
 • wedi ei ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeradwyo am nawdd gan Lywodraeth Cymru


^ Nôl i’r brig