Nawdd ar gyfer myfyrwyr GIG

Caiff Cynllun Bwrsari Cymraeg GIG ei ddarparu gan Wasanaethau Gwobrwyo Myfyrwyr. Gall myfyrwyr sy’n ceisio am gyrsiau penodol sy’n arwain at gofrestru fel person gofal iechyd proffesiynol geisio am nawdd GIG i’w helpu gyda ffioedd dysgu a chostau byw. Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr mewn amgylchiadau penodol, er enghraifft os mae ganddynt anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddyliol neu anhawster dysgu penodol, neu blentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol. Gall myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru hefyd gael Benthyciad Cynnal oddi wrthym.

Cymhwyster

I gael nawdd oddi wrth GIG, rhaid i fyfyrwyr gwrdd â rhai meini prawf.

Cenedligrwydd a phreswylio

Rhaid iddynt gyflawni gofynion cenedligrwydd a phreswylio fel y gosodwyd gan Lywodraeth Cymru

Cwrs

Rhaid iddynt fod wedi cael cynnig lle ar un o’r cyrsiau canlynol sydd wedi ei ariannu gan GIG:

 • triniaeth traed/ podiatreg
 • therapi galwedigaethol
 • hylendid deintyddol/therapi deintyddol
 • ymarferydd adran gweithredol
 • deintyddiaeth*
 • ffisiotherapi
 • dieteg/maetheg
 • radiograffeg
 • meddygaeth*
 • radiotherapi
 • nyrsio
 • therapi lleferydd a iaith
 • bydwreigiaeth

*Gall myfyrwyr sy’n astudio cwrs meddygol neu ddeintyddol is-raddedig gael nawdd oddi wrth GIG o’r pumed flwyddyn o astudiaeth, neu o ail flwyddyn eu cwrs os maent ar raglen mynediad graddedig.

Dylai myfyrwyr wirio gyda’u prifysgol neu goleg i wneud yn sicr eu bod yn cael cynnig lle sydd wedi ei ariannu gan GIG.

Astudiaeth blaenorol

Efallai bydd myfyrwyr yn gallu cael nawdd GIG hyd yn oed os ydynt eisoes wedi cael nawdd ar gyfer cwrs addysg-uwch o’r blaen. Os ydynt eisoes wedi derbyn cyllid gan y GIG ond nawr eisiau cyflawni cwrs GIG arall er mwyn newid proffesiwn, efallai y byddant hefyd yn gymwys.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â www.nwssp.wales.nhs.uk/hafan

Pa nawdd GIG sydd ar gael?

Ffioedd dysgu

Caiff myfyrwyr eu ffioedd dysgu wedi eu talu’n llawn gan GIG. Nid oes angen ad-dalu hwn.

Os maent yn astudio cwrs meddygol neu ddeintyddol, bydd GIG yn dechrau talu eu ffioedd o bumed flwyddyn eu cwrs is-raddedig, neu o’r ail flwyddyn os maent ar gwrs mynediad graddedig. Gall myfyrwyr ar y cyrsiau yma geisio i ni am gymorth i dalu eu ffioedd dysgu am flynyddoedd cynharach eu cwrs.

Grant GIG heb ei asesu ar incwm

Bydd myfyrwyr yn cael grant GIG nad ydyw’n dibynnu ar incwm eu cartref. Bydd myfyrwyr llawn-amser yn cael £1,000. Bydd y swm caiff myfyrwyr rhan-amser yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs. Nid oes angen ad-dalu’r grant.

Bwrsari GIG

Caiff myfyrwyr eu hasesu ar gyfer Bwrsari GIG. Bydd y swm y byddant yn ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref a ble maent yn astudio. Nid oes angen ad-dalu hwn.

Cymorth ychwanegol

Efallai bydd rhai myfyrwyr yn gallu cael cymoth ychwanegol oddi wrth GIG. Er enghraifft, os ydy eu cwrs yn hirach na 30 wythnos a thri diwrnod, mae ganddynt anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddyliol neu anhawster dysgu penodol, neu blentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

Pa nawdd sydd ar gael oddi wrthym?

Mae myfyrwyr llawn-amser sy’n gymwys am nawdd wedi ei asesu ar incwm oddi wrth GIG hefyd yn gallu ceisio am Fenthyciad Cynnal cyfradd-is oddi wrthym.

Mae’r swm y gallant ei gael yn dibynnu ar ble maent yn byw ac yn astudio, nid ar incwm eu cartref.

Rhaid i hwn gael ei ad-dalu, ond nid hyd eu bod wedi gorffen neu adael eu cwrs ac mae eu hincwm dros y trothwy ad-dalu.

2019/20 a 2020/21

Mae’r tabl canlynol yn dangos y nawdd sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dechrau eu cwrs ar neu wedi 1 Awst 2018.

Ble maent yn byw ac yn astudio

Benthyciad Cynnal Cyfradd-is 19/20

Benthyciad Cynnal Cyfradd-is 20/21

Byw gyda rhieni

£3,420

£3,665

Astudio yn Llundain a ddim yn byw gyda rhieni

£5,265

£5,630

Astudio tu allan i Lundain a ddim yn byw gyda rhieni

£4,110

£4,405

Mwy o wybodaeth

I ddarganfod mwy am nawdd ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau sydd wedi eu hariannu gan GIG, ymwelwch â Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyrwyr

Gall myfyrwyr ffonio 029 2090 5380 am ymholiadau yn ymwneud â bwrsariaethau neu 029 2090 5381 am ymholiadau yn ymwneud â gofal plant.^ Nôl i’r brig