Myfyrwyr annibynnol a rheiny sy'n gadael gofal

Myfyrwyr annibynnol

Beth yw myfyriwr annibynnol?

Os ydy myfyriwr yn cael ei ddosbarthu fel myfyriwr annibynnol, ni fyddwn yn cymryd incwm ei rieni mewn i ystyriaeth pan fyddwn yn gweld faint o gyllid myfyriwr maent yn gallu eu cael.

Os maent yn briod, mewn partneriaeth sifil neu dros 25 ac yn byw gyda’u partner, byddwn yn hytrach yn gofyn i’w partner am eu rhif Yswiriant Gwladol a manylion incwm.

Cymhwyster

Caiff myfyrwyr eu dosbarthu yn annibynnol os:

 • maent yn gofalu am berson o dan 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd maent yn ceisio am gyllid myfyriwr
 • maent yn 25 neu’n fwy ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd maent yn ceisio am gyllid myfyriwr
 • maent wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil cyn dechrau’r flwyddyn academaidd (hyd yn oes os maent bellach wedi ysgaru neu wedi gwahanu)
 • nad oes ganddynt rieni sy’n fyw
 • maent wedi cefnogi eu hun am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs
 • nid oes modd dod hyd i’w rhieni neu nad yw’n ymarferol neu’n bosibl cysylltu â hwy
 • mae eu rhieni yn byw y tu allan i’r UE a byddai asesiad incwm yn eu peryglu, neu nid yw’n rhesymol ymarferol iddynt anfon arian i’r DU i’w helpu i’w cefnogi
 • nid ydynt wedi cyfathrebu gyda’u rheini am un flwyddyn cyn dechrau’r flwyddyn academaidd maent yn ceisio am gyllid myfyriwr
 • gallant ddangos eu bod yn barhaol wedi eu dieithrio oddi wrth eu rhieni.

Ymddieithrio

Mae’n bosibl y bydd modd i fyfyrwyr wneud cais fel myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, os na fuont mewn cysylltiad ag unrhyw un o’u dau riant ers dros flwyddyn. Mae hynny’n golygu na fuont mewn cysylltiad drwy ddulliau ysgrifenedig na llafar â’r naill riant na’r llall, ac nad yw hynny’n debygol o newid. Os buont mewn cysylltiad â’r naill riant neu’r llall yn ystod y 12 mis diwethaf, byddwn yn dal i ystyried eu cais.

Ni all myfyrwyr wneud cais fel myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, am y rhesymau canlynol yn unig:

 • nid yw eu rhieni’n eu cefnogi’n ariannol
 • nid ydynt yn cyd-dynnu â’u rhieni
 • nid ydynt yn byw gyda’u rhieni.

Tystiolaeth

I wneud cais fel myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, bydd angen i fyfyrwyr roi rhywfaint o dystiolaeth i ni. Y ffordd hawsaf o wneud hynny yw llenwi’r Ffurflen Cadarnhau Ymddieithrio. Gallant gael gafael ar y ffurflen yn eu cyfrif ar-lein pan fyddant wedi cyflwyno eu cais.

Fel arall, gallant anfon un o’r canlynol atom:

 • llythyr gan eu gweithiwr cymdeithasol
 • llythyr gan feddyg sy’n gyfarwydd â’u sefyllfa
 • adroddiad gan yr heddlu, sy’n nodi unrhyw ddigwyddiadau cysylltiedig
 • llythyr gan athro sy’n gyfarwydd â’u sefyllfa
 • llythyr gan ‘berson ac iddo enw da yn y gymuned’ (er enghraifft cyfreithiwr, arweinydd crefyddol neu gwnselydd).

Nid oes yn rhaid i fyfyrwyr ddatgelu holl fanylion yr ymddieithrio, ond gallai hynny olygu bod eu cais yn cael ei brosesu’n gynt.

Os nad yw’r myfyriwr yn adnabod person sy’n gyfarwydd â’i sefyllfa deuluol, gall gysylltu â’r cynghorydd gwasanaethau myfyrwyr/cynghorydd lles yn ei brifysgol neu’i goleg. Bydd y cynghorydd hwnnw’n gallu helpu’r myfyriwr i ddarparu tystiolaeth. Mae manylion y cynghorydd i’w gweld ar wefan y brifysgol neu’r coleg.

Mae’r canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio ac sy’n gwneud cais am statws annibynnol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru:

StandAlone: Cynorthwyo myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio – canllaw i gyllid myfyrwyr

Os maent yn ceisio fel myfyriwr annibynnol oherwydd eu bod wedi cefnogi eu hun am dair blynedd neu’n fwy, mae angen iddynt anfon gwybodaeth i ddangos sut maent wedi cefnogi eu hun. Os nad ydynt wedi bod yn gweithio nac yn hawlio budd-daliadau, rhaid iddynt ddarparu cadarnhad ysgrifenedig o hyn.

Os ydy myfyriwr yn gofalu am blentyn ac yn ceisio am statws annibynnol, dylid anfon tystysgrif geni wreiddiol y plentyn a darparu tystiolaeth ei bod yn gofalu am y plentyn, fel llythyrau Budd-dal Plant neu Gredyd Treth Plant.

Os na fydd myfyrwyr yn darparu’r dystiolaeth gywir, gallai arwain at oedi wrth brosesu eu cais ac mae’n bosibl na fyddant yn cael y swm cywir o gyllid myfyrwyr.

Myfyrwyr sy’n gadael gofal

Beth yw myfyriwr sy’n gadael gofal?

Ymadawr gofal yw person ifanc:

 • sydd wedi bod yng ngofal ei awdurdod lleol, neu a gafodd lety gan ei awdurdod lleol, am o leiaf 13 wythnos rhwng yr adeg pan oedd yn 14 oed a’r adeg y dechreuodd ei gwrs.

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs cyn 1 Awst 2018 yn cael eu hystyried yn ymadawyr gofal:

 • os ydynt wedi bod yng ngofal eu hawdurdod lleol, neu os cawsant lety gan eu hawdurdod lleol, am o leiaf 13 wythnos cyn eu bod yn 16 oed, ac
 • os na wnaethant gymodi â’u rhieni rhwng yr adeg y gwnaethant adael gofal a’r adeg y gwnaethant ddechrau eu cwrs.

Byddant yn cael eu hystyried yn fyfyriwr annibynnol, sy’n golygu na fydd incwm cartref eu rhieni yn cael ei gymryd i ystyriaeth pan fyddwn yn datrys faint o gyllid myfyriwr y gallant ei gael. Ni fydd myfyrwyr sydd wedi cael gofal gan aelodau o’r teulu neu warchodwyr cyfreithiol (heb ymglymiad eu ALL), â gorchymyn preswylio, neu wedi cael llety neu gefnogaeth tai gan elusen yn cael eu dosbarthu fel myfyrwyr sy’n gadael gofal. Efallai bydd y myfyrwyr yma yn gallu ceisio fel myfyriwr annibynnol mewn ffyrdd arall, er enghraifft, drwy ddangos eu bod wedi eu dieithrio oddi wrth eu rhieni.

Beth sydd ar gael?

Gall myfyrwyr sy’n gadael gofal eu ALL geisio am yr un gefnogaeth â myfyrwyr eraill heb i’w hincwm cartref cael ei gymryd i ystyriaeth. Maent hefyd yn debygol o fod yn gymwys am gefnogaeth ychwanegol.

Bydd myfyrwyr sy’n gadael gofal ar gyrsiau addysg uwch llawn-amser a rhan-amser yn gallu cael nawdd oddi wrth ALL a oedd yn gyfrifol am eu gofal. I geisio am nawdd oddi wrth eu ALL, dylai myfyrwyr gysylltu gyda’u hymgynghorydd personol, weithiwr cymdeithasol neu weithiwr achos.

Efallai bydd y rheiny sy’n gadael gofal hefyd yn gallu cael cymorth ariannol, er enghraifft ildiadau hawl neu wobrau arian, oddi wrth eu prifysgol neu goleg. Dylent siarad gyda’u prifysgol neu goleg i ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael.

Tystiolaeth

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n gadael gofal i ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cael eu gofalu, neu wedi cael llety gan eu ALL. Fel arfer, bydd gofyn iddynt anfon llythyr o’u cyngor lleol neu awdurdod gofal. Dylai’r llythyr yma gadarnhau yr oeddent:

Mae ond angen iddynt ddarparu’r wybodaeth yma unwaith, ar ddechrau eu cwrs.

Os ni all y myfyriwr ddarparu’r dystiolaeth a ofynnir amdano, dylid cysylltu gyda ni i drafod ei anghenion unigol.

Cefnogaeth i'r rheiny sy'n gadael gofal

Gall myfyrwyr fyned cefnogaeth o’u canolfan cyngor neu undeb myfyrwyr yn eu prifysgol neu goleg. Mae hefyd sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth i’r rheiny sy’n gadael gofal a myfyrwyr sydd wedi eu dieithrio oddi wrth eu teuluoedd.

Stand Alone - www.standalone.org.uk

Propel - www.propel.org.uk

National Network for the Education of Care Leavers (NNECL) - www.nnecl.org^ Nôl i’r brig