Myfyrwyr annibynnol a rheiny sy'n gadael gofal

Myfyrwyr annibynnol

Beth yw myfyriwr annibynnol?

Os ydy myfyriwr yn cael ei ddosbarthu fel myfyriwr annibynnol, ni fyddwn yn cymryd incwm ei rieni mewn i ystyriaeth pan fyddwn yn gweld faint o gyllid myfyriwr maent yn gallu eu cael.

Os maent yn briod, mewn partneriaeth sifil neu dros 25 ac yn byw gyda’u partner, byddwn yn hytrach yn gofyn i’w partner am eu rhif Yswiriant Gwladol a manylion incwm personol.

Cymhwyster

Caiff myfyrwyr eu dosbarthu yn annibynnol os:

   • maent yn gofalu am berson o dan 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd maent yn ceisio am gyllid myfyriwr
   • maent yn 25 neu’n fwy ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd maent yn ceisio am gyllid myfyriwr
   • maent wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil cyn dechrau’r flwyddyn academaidd (hyd yn oes os maent bellach wedi ysgaru neu wedi gwahanu)
   • nad oes ganddynt rieni sy’n fyw
   • maent wedi cefnogi eu hun am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs
   • nid oes modd dod hyd i’w rhieni neu nad yw’n ymarferol neu’n bosibl cysylltu â hwy
   • mae eu rhieni yn byw y tu allan i’r UE a byddai asesiad incwm yn eu peryglu, neu nid yw’n rhesymol ymarferol iddynt anfon arian i’r DU i’w helpu i’w cefnogi
   • nid ydynt wedi cyfathrebu gyda’u rheini am un flwyddyn cyn dechrau’r flwyddyn academaidd maent yn ceisio am gyllid myfyriwr, neu gallant ddangos eu bod yn barhaol wedi eu dieithrio oddi wrth eu rhieni.

Ni fydd myfyriwr yn gallu ceisio am statws annibynnol ond oherwydd nad ydynt yn cytuno gyda’u rhieni neu oherwydd nad ydynt yn byw gyda hwy. Yn debyg, ni fyddant yn awtomatig yn gallu ceisio am statws annibynnol oherwydd bod eu rhieni yn gwrthod neu ddim eisiau darparu manylion eu hincwm.

Dieithriad

Os ydy myfyriwr wedi cael ychydig neu ddim cyswllt gyda’i rieni am o leiaf 12 mis, efallai bydd modd iddynt gael cyllid myfyriwr fel myfyriwr annibynnol.

Bydd rhaid iddynt brofi bod y diffyg cyswllt yn barhaol.

Byddwn hefyd am gadarnhad eu hamgylchiadau oddi wrth berson proffesiynol, tu allan i’w teulu. Gallai hyn fod yn:

   • llythyr oddi wrth eu gweithiwr cymdeithasol,
   • llythyr oddi wrth eu swyddfa Jobcentre Plus yn dangos eu bod wedi cael budd-daliadau oherwydd eu sefyllfa,
   • llythyr oddi wrth weithiwr cyngor, tiwtor personol neu athro, neu
   • llythyr oddi wrth eu meddyg.

Tystiolaeth

Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, efallai bydd angen iddynt anfon y canlynol i ni:

   • eu tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil
   • llungopïau o’u P60 neu lythyr oddi wrth eu cyflogwr(wyr)
   • llythyr oddi wrth eu swyddfa Jobcentre Plus lleol
   • llythyr oddi wrth eu cyngor lleol neu awdurdod gofal
   • tystysgrif geni eu plentyn

Os maent yn ceisio fel myfyriwr annibynnol oherwydd eu bod wedi cefnogi eu hun am dair blynedd neu’n fwy, mae angen iddynt anfon gwybodaeth i ddangos sut maent wedi cefnogi eu hun. Os nad ydynt wedi bod yn gweithio nac yn hawlio budd-daliadau, rhaid iddynt ddarparu cadarnhad ysgrifenedig o hyn.

Os ydy myfyriwr yn gofalu am blentyn ac yn ceisio am statws annibynnol, dylid anfon tystysgrif geni wreiddiol y plentyn a darparu tystiolaeth ei bod yn gofalu am y plentyn, fel llythyrau Budd-dal Plant neu Gredyd Treth Plant.

Os nad ydy’r myfyriwr yn darparu’r wybodaeth gywir, fe allai oedi’r cais ac efallai na fydd yn cael y cyllid myfyriwr mae hawl ganddo iddo.

Myfyrwyr sy'n gadael gofal

Beth yw myfyriwr sy’n gadael gofal?

Dechrau ar gwrs ar neu ar ôl 1 Awst 2018

Mae unigolyn sy'n gadael gofal yn berson ifanc dan 25 oed sydd ar unrhyw adeg o 14 i ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs heb fod dan ofal cyfreithiol eu rhieni am 13 wythnos neu fwy ac mae wedi :

 • wedi bod dan orchymyn gwarcheidiaeth arbennig, neu
 • wedi bod yn y ddalfa neu ofal cyfreithiol, neu
 • wedi cael llety gan Awdurdod Lleol

Dechrau ar gwrs cyn 1 Awst 2018

Unigolyn sy'n gadael gofal yw person ifanc dan 25 oed sydd ar unrhyw adeg o 16 oed i ddechrau'r cwrs, heb fod dan ofal cyfreithiol eu rhieni ac ers tri mis neu fwy wedi bod yn y ddalfa neu ofal cyfreithiol, neu wedi cael llety gan Awdurdod Lleol. Os ydynt wedi dychwelyd i ofal cyfreithiol eu rhieni, nid ydynt bellach yn cael eu hystyried fel rhai sy'n gadael gofal.

Byddant yn cael eu hasesu fel myfyriwr annibynnol, sy’n golygu na fydd incwm cartref eu rhieni yn cael ei gymryd i ystyriaeth pan fyddwn yn datrys faint o gyllid myfyriwr y gallant ei gael. Ni fydd myfyrwyr sydd wedi cael gofal gan aelodau o’r teulu neu warchodwyr cyfreithiol (heb ymglymiad eu ALL), â gorchymyn preswylio, neu wedi cael llety neu gefnogaeth tai gan elusen yn cael eu dosbarthu fel myfyrwyr sy’n gadael gofal. Efallai bydd y myfyrwyr yma yn gallu ceisio fel myfyriwr annibynnol mewn ffyrdd arall, er enghraifft, drwy ddangos eu bod wedi eu dieithrio oddi wrth eu rhieni.

Beth sydd ar gael?

Gall myfyrwyr sy’n gadael gofal eu ALL geisio am yr un gefnogaeth â myfyrwyr eraill heb i’w hincwm cartref cael ei gymryd i ystyriaeth. Maent hefyd yn debygol o fod yn gymwys am gefnogaeth ychwanegol.

Bydd myfyrwyr sy’n gadael gofal ar gyrsiau addysg uwch llawn-amser a rhan-amser yn gallu cael nawdd oddi wrth ALL a oedd yn gyfrifol am eu gofal. I geisio am nawdd oddi wrth eu ALL, dylai myfyrwyr gysylltu gyda’u hymgynghorydd personol, weithiwr cymdeithasol neu weithiwr achos.

Efallai bydd y rheiny sy’n gadael gofal hefyd yn gallu cael cymorth ariannol, er enghraifft ildiadau hawl neu wobrau arian, oddi wrth eu prifysgol neu goleg. Dylent siarad gyda’u prifysgol neu goleg i ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael.

Tystiolaeth

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n gadael gofal i ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cael eu gofalu, neu wedi cael llety gan eu ALL. Fel arfer, bydd gofyn iddynt anfon llythyr o’u cyngor lleol neu awdurdod gofal. Dylai’r llythyr yma gadarnhau eu bod:

Mae ond angen iddynt ddarparu’r wybodaeth yma unwaith, ar ddechrau eu cwrs.

Os ni all y myfyriwr ddarparu’r dystiolaeth a ofynnir amdano, dylid cysylltu gyda ni i drafod ei anghenion unigol.

Cefnogaeth i'r rheiny sy'n gadael gofal

Gall myfyrwyr fyned cefnogaeth o’u canolfan cyngor neu undeb myfyrwyr yn eu prifysgol neu goleg. Mae hefyd sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth i’r rheiny sy’n gadael gofal a myfyrwyr sydd wedi eu dieithrio oddi wrth eu teuluoedd.

Stand Alone - www.standalone.org.uk

Propel - www.propel.org.uk

National Network for the Education of Care Leavers (NNECL) - www.nnecl.org^ Nôl i’r brig