Ariannu ar gyfer astudio tramor

Gall myfyrwyr sy’n astudio y tu allan i’r DU fel rhan o’u cwrs DU geisio am gyllid myfyriwr llawn. Gan ddibynnu ar ba bryd y gwnaethant ddechrau are y cwrs, efallai bydd modd iddynt gael mwy o Fenthyciad Cynnal tra eu bod dramor. Efallai bydd modd iddynt gael Grant Teithio hefyd.

Benthyciad Cynnal

Caiff y mwyafrif o fyfyrwyr gymysgedd o grantiau a benthyciadau i’w cynorthwyo gyda’u costau byw. Mae maint y grant a dderbynir yn dibynnu ar incwm eu cartref, ond bydd y mwyafrif o fyfyrwyr llawn-amser yn cael grant o leiaf £1,000.

Os ydy amgylchiadau myfyriwr wedi newid ac ni fyddant yn astudio dramor mwyach, bydd angen iddynt ddiweddaru eu cais yn eu cyfrif ar-lein.

Mae angen i fyfyrwyr wneud yn siŵr bod gennym y wybodaeth gywir ynghylch ble byddan nhw’n byw bob tymor, neu bydd rhaid iddynt ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd iddynt.

Gallant ddiweddaru’r wybodaeth hon trwy fewngofnodi i’w cyfrif ar-lein nawr.

Mae’r tablau yn dangos uchafswm y Benthyciad Cynnal sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio dramor. Bydd y gwir swm y caiff myfyriwr yn dibynnu ar ei incwm cartref.

2019/20

Blwyddyn cwrs nad yw'n derfynol Blwyddyn terfynol y cwrs Wythnosau ychwanegol
Llawn Gostyngol Llawn Gostyngol
Cyrsiau yn dechrau cyn 1 Awst 2018 £8,756 £4,304 £7,616 £3,146 £177 yr wythnos
Cyrsiau yn dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018 £8,225 £4,110 £8,225 £4,110 £127 yr wythnos

2020/21

Blwyddyn cwrs nad yw'n derfynol Blwyddyn terfynol y cwrs Wythnosau ychwanegol
Llawn Gostyngol Llawn Gostyngol
Cyrsiau yn dechrau cyn 1 Awst 2018 £9,008 £4,428 £7,835 £3,237 £182 yr wythnos
Cyrsiau yn dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018 £8,810 £4,405 £8,810 £4,405 £131 yr wythnos

Ni fydd myfyrwyr sydd dramor ar ddechrau eu blwyddyn academaidd yn cael eu cefnogaeth wedi ei ohirio drwy beidio â rhestru yn eu prifysgol neu goleg yn y DU.

Gall myfyrwyr sy’n astudio yn Tsieina, Japan neu Rwsia fel rhan o’u cwrs DU am gydol eu blwyddyn academaidd gael eu benthyciad a thaliadau grant mewn un rhandaliad sengl.

Erasmus+

O dan Erasmus+ chynllun - rhan o Raglen Dysgu Hir-oes yr Undeb Ewropeaidd - gall myfyrwyr astudio rhan o’u gradd mewn un o 30 o wledydd ar draws Ewrop. Bydd Erasmus DU+ myfyrwyr fel arfer yn cael Erasmus+ grant, a ddarparwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy’n cyfrannu tuag at y gost ychwanegol. Mae hyn yn ychwanegol i’r grantiau a benthyciadau safonol. Ni ddylai myfyrwyr ddibynnu ar hyn i dalu am eu costau byw pan maent yn cyllido.

Gall y cyfraddau ffi dysgu am astudio dramor, ar leoliad neu ar Erasmus+ fod yn gymhleth. Mae’r cyfraddau ffi dysgu ganlynol wedi eu seilio ar y myfyriwr:

 • astudio mewn prifysgol yng Nghymru neu Loegr sydd wedi ei hariannu’n gyhoeddus,
 • wedi dechrau ar ei gwrs ar neu wedi 1 Medi 2012, ac yn
 • ceisio drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

2019/20 a 2020/21

Bydd y
myfyriwr yn:
Yr uchafswm ffioedd dysgu y gellir eu codi Uchafswm y Benthyciad Ffioedd Dysgu sydd ar gael os dechreuodd eich cwrs cyn 1 Awst 2018 Uchafswm y Benthyciad Ffioedd Dysgu sydd ar gael os dechreuodd eich cwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny
On Erasmus+ ac yn

 • astudio dramor
 • ar leoliad gwaith dramor
£1,385 £710 (y gwahaniaeth yn cael ei dalu fel Grant Ffi) £1,385
Astudio dramor* £1,385 £710 (y gwahaniaeth yn cael ei dalu fel Grant Ffi) £1,385
Ar leoliad neu gwrs brechdan* £1,850 £950 (y gwahaniaeth yn cael ei dalu fel Grant Ffi) £1,850

* gyda llai na 10 wythnos mewn prifysgol Cymraeg neu Saesneg y myfyriwr

Astudio ar gyfer gradd mewn prifysgol dramor

Os ydy myfyriwr yn astudio am radd gyflawn mewn prifysgol tu allan i’r DU, ni fyddant yn gallu cael unrhyw gefnogaeth oddi wrthym ni. Bydd nawdd am astudio dramor am radd gyflawn yn wahanol yn dibynnu ar ba wlad bydd y myfyriwr yn bwriadu mynd iddi. Gallai ffioedd dysgu bod yn uwch neu’n is na’r DU, ac mewn rhai gwledydd does 'na ddim ffioedd dysgu o gwbl. Gallai myfyrwyr ddarganfod bod astudio dramor yn fwy drud - neu’n llai drud - nag astudio yn y DU. Mae ymchwil cyn ymrwymo i unrhyw beth yn hanfodol.

Gall y lefel o gefnogaeth cynnal a ffioedd dysgu y gall myfyriwr ei gael fod yn wahanol i’r hyn y byddent yn eu derbyn os yr oeddent yn astudio yn y DU - efallai na fyddant yn cael cefnogaeth costau byw neu ffioedd dysgu o gwbl. Ni fyddant o reidrwydd yn gallu gweithio i gefnogi eu hastudiaethau.

Efallai bydd myfyrwyr hefyd yn darganfod bod angen iddynt brofi eu bod yn gallu cefnogi eu hun o’u cronfeydd eu hun.

Grant Teithio

Efallai bydd myfyrwyr llawn-amser yn gallu cael Grant Teithio os ydynt yn astudio dramor neu’n mynychu lleoliad clinigol yn y DU fel rhan o’u’ cwrs. Mae’r swm y gallant eu derbyn yn dibynnu ar incwm eu cartref.

Cymhwyster

I gael Grant Teithio, rhaid i fyfyrwyr fod yn :

 • astudio mewn prifysgol neu goleg dramor am o leiaf 50% o unrhyw derm, neu
 • yn mynychu ysbyty neu eiddo arall yn y DU fel rhan annatod o’u cwrs meddygol neu ddeintyddol.

Ni allant gael Grant Teithio os:

 • maent ar leoliad gwaith dramor, oni bai eu bod ar Erasmus+ cynllun, neu
 • eu bod yn cael unrhyw fwrsariaethau wedi eu hasesu ar incwm neu wobrau gan yr Adran Iechyd.

Ar gyfer beth?

Mae Grant Teithio yn cynnwys treuliau teithio rhesymol yn ystod y flwyddyn academaidd, sy’n golygu bod yn rhaid i fyfyrwyr brynu’r tocynnau mwyaf cost effeithiol gan ddefnyddio’r ffurf fwyaf economaidd ac ymarferol o drafnidiaeth. Er enghraifft cymryd y trên yn hytrach na hedfan a phrynu tocynnau dosbarth safonol yn hytrach na rhai dosbarth-cyntaf.

Rhaid iddynt dalu’r £303 cyntaf o’u costau teithio eu hun. Er hynny, bydd myfyrwyr sy’n dechrau eu cwrs ar neu wedi 1 Awst 2018 yn gorfod talu’r £1,000 cyntaf o’u costau teithio os:

 • maent yn ceisio am gyllid myfyriwr nad yw’n dibynnu ar incwm eu cartref, neu
 • bod incwm eu cartref yn fwy na £59,200.

Gallant hawlio am:

 • fyny hyd at dair taith sy’n dychwel rhwng y DU a’u prifysgol neu goleg dramor
 • unrhyw gostau teithio am bresenoldeb angenrheidiol mewn ysbyty neu eiddo arall am hyfforddiant clinigol
 • y gost o gludo plentyn neu blant rhwng y DU a’u prifysgol neu goleg dramor os ydy hi’n angenrheidiol i riant unigol sydd hefyd yn fyfyriwr i fynd â hwy dramor
 • yswiriant meddygol angenrheidiol, teithebau a threuliau meddygol ar gyfer pwrpasau o astudio dramor yn
 • 24c y filltir os oes rhaid iddynt deithio fesul car

Sut maent yn gwneud cais?

Unwaith maent wedi ceisio am gyllid myfyriwr, byddwn yn anfon yn awtomatig unrhyw ffurflenni i’r myfyriwr sydd eu hangen arnynt i gael Grant Teithio.

Os maent yn astudio dramor, dylent gwblhau ffurflen Treuliau Teithio Tramor a gofyn i’w prifysgol neu goleg i gwblhau ffurflen Gwrs Tramor.

Os maent ar leoliad clinigol yn y DU, dylent gwblhau ffurflen Treuliau Teithio Astudio Clinigol.

Gallant wneud cais am y Grant Teithio ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd. Nid oes cyfyngiadau ar sawl cais gall myfyriwr ei wneud.

Pa dystiolaeth sydd angen iddynt ei anfon?

Rhaid i fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu hawliau am dreuliau teithio. Byddant ond yn cael eu had-dalu os byddant yn anfon yr holl dystiolaeth yr ydym yn gofyn amdano.

Rhaid i’r rhain fod yn llungopïau o dystiolaeth o daliad, nid yn deithlen neu nodi pris. Er enghraifft, fe allai fod yn dderbynneb am daliad am hedfan neu docyn trên. Efallai bydd angen i dderbynebau sydd mewn iaith dramor cael eu cyfieithu ar gost y myfyriwr.

Rydym yn talu unrhyw Grant Teithio’n uniongyrchol i gyfrif banc y myfyriwr, fel nad oes yn rhaid iddynt aros am eu taliad nesaf o gyllid myfyriwr i gael eu harian.^ Nôl i’r brig