Myfyrwyr UE llawn-amser

​Mae pa un ai a gall myfyriwr UE gael cyllid myfyriwr yn dibynnu ar ei:

 • amgylchiadau personol,
 • cwrs, a
 • phrifysgol neu goleg.

Cenedligrwydd a phreswylio

Bydd myfyrwyr UE yn gallu cael cyllid myfyriwr os ydy’r canlynol oll yn berthnasol:

 • maent yn wladol yn yr UE neu’n aelod teulu gwladolyn UE,
 • eu bod wedi byw yn yr EEA neu’r Swistir am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs, ac
 • eu bod yn astudio cwrs sy’n gymwys am gyllid myfyriwr.

Astudiaeth blaenorol

Fel arfer gall myfyrwyr ond cael cyllid myfyriwr am eu cymhwyster addysg-uwch cyntaf. Os maent eisoes wedi astudio cwrs addysg-uwch yn y DU, efallai na fyddant yn cael cymorth am ail gwrs.

Fel rheol gyffredinol, mae Benthyciad Ffi Dysgu ar gael am gyfnod cyfan eu cwrs, hefyd un flwyddyn ychwanegol os oes angen, er enghraifft, os:

 • maent yn newid eu cwrs, neu
 • maent yn gadael eu cwrs ond yn dechrau un arall.

Mae’r nifer o flynyddoedd maent yn gallu cael cyllid myfyriwr fel arfer yn cael ei gyfrifo fel:

Hyd y cwrs cyfredol + un flwyddyn - blynyddoedd o astudio blaenorol

Os nad oes ganddynt ddigon o flynyddoedd o nawdd ar ôl i dalu am eu cwrs, bydd yn rhaid iddynt dalu peth o’r gost eu hun. Byddant fel arfer yn parhau i allu cael Benthyciad Cynnal mewn unrhyw flwyddyn o astudio lle maent yn hunan-ariannu.

Efallai bydd modd iddynt gael blwyddyn ychwanegol o grant a Benthyciad Ffi Dysgu os mae angen iddynt ail-adrodd blwyddyn oherwydd rhesymau personol cymhellol, fel profedigaeth neu salwch.

Byddai angen iddynt ddarparu tystiolaeth o hyn. Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, gallai hyn gynnwys:

 • tystiolaeth feddygol oddi wrth eu meddyg teulu
 • tystiolaeth oddi wrth wasanaethau cymdeithaso
 • tystiolaeth oddi wrth eu prifysgol neu goleg

Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn bwriadu ei astudio fod yng Nghymru ac yn un o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, er enghraifft BA, BSc neu BEd
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND)
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)

Os nad ydynt yn sicr pa un ai a ydy eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr, dylent wirio hyn gyda’u prifysgol neu goleg.

Prifysgol

Rhaid i’r brifysgol neu goleg fod yng Nghymru a naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeradwyo am nawdd gan Lywodraeth Cymru

Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr UE gael cyllid myfyriwr i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu.

Darganfyddwch mwy am yr hyn allant ei gael os yr ydynt yn fyfyriwr newydd neu’n parhau.

Costau byw

Efallai bydd myfyrwyr yr UE yn gallu cael cymorth gyda’u costau byw os ydy unrhyw rai o’r canlynol yn berthnasol:

 • maent fel arfer yn byw yng Nghymru ac ni wnaethant symud yna yn unig am bwrpasau addysg, ac maent wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu cwrs,
 • maent yn weithiwr mudol EEA neu Swisaidd, neu’n aelod teulu i un,
 • maent yn blentyn i wladolyn y Swistir, neu
 • maent yn blentyn i weithiwr Twrcaidd.

Darganfyddwch mwy am yr hyn yr allent ei gael

Sut mae gwneud cais

Dylai myfyrwyr UE lenwi ffurflen bapur a’i hanfon i ni at y cyfeiriad canlynol:

Student Finance Services
Student Loans Company
PO Box 89
Darlington
County Durham
United Kingdom
DL1 9AZ

Bydd ffurflenni cais ar gael i’w llwytho i lawr drwy ymweld â www.studentfinancewales.co.uk/eu o wanwyn 2019.

Tystiolaeth

Pan maent yn ceisio, bydd gofyn iddynt anfon tystiolaeth o’u hunaniaeth, fel arfer eu pasbort neu gerdyn Hunaniaeth Genedlaethol.

Gall y dystiolaeth a anfonwyd i ni fod yn gopïau ardystiedig neu’n ddogfennau gwreiddiol. Copi ardystiedig yw llungopi o ddogfen wreiddiol sydd wedi ei stampio, arwyddo a’i dyddio i gadarnhau ei bod yn gopi gwir o’r gwreiddiol gan berson sydd o barch yn y gymuned.

Dylent lwytho ffurflen i lawr a chwblhau’r Rhestr Wirio Ardystio drwy ymweld â www.studentfinancewales.co.uk/eu a’i dychwelyd i ni gydag unrhyw gopïau ardystiedig maent yn eu hanfon.

Newid eu manylion

Os ydy unrhyw ran o’u manylion yn newid wedi iddynt geisio am gyllid myfyriwr, dylent lwytho ffurflen EUCO1 i lawr drwy ymweld â www.studentfinancewales.co.uk/eu a’i hanfon i ni.

Darganfyddwch mwy am newid mewn amgylchiadau^ Nôl i’r brig