Myfyrwyr UE llawn-amser

​Mae'r wybodaeth cymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid yn seiliedig ar reoliadau terfynol penodol i domisil yn dod i rym.

Mae pa un ai a gall myfyriwr UE gael cyllid myfyriwr yn dibynnu ar ei:

 • amgylchiadau personol,
 • cwrs, a
 • phrifysgol neu goleg.

Cenedligrwydd a phreswylio

Bydd myfyrwyr o’r UE yn gallu cael cyllid myfyrwyr os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

 • Maent yn un o wladolion yr UE nae’n aelod o deulu un o wladolion yr UE
 • Mae ganddynt statws preswylydd cyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • Maent wedi bod yn byw yn y DU, Gibraltar, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir yn ystod y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs
 • Byddant yn byw ac yn astudio yng Nghymru.

Mae’n bosibl hefyd y byddant yn gallu gwneud cais os ydynt yn ddinesydd Gwyddelig a fydd yn byw ac yn astudio yng Nghymru ac os ydynt yn bodloni un o’r amodau canlynol:

 • Maent wedi bod yn byw yn y DU, yr Ynysoedd a/neu Iwerddon yn ystod y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs
 • Maent wedi bod yn byw yn y DU ers 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny ac wedi bod yn byw yn y DU, Gibraltar, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir yn ystod y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs.

Os ydynt yn aelod o deulu dinesydd Gwyddelig neu berson o Ogledd Iwerddon

Bydd angen bod ganddynt statws preswylydd cyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a bydd angen hefyd eu bod yn byw yn y DU ers 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny a’u bod wedi bod yn byw yn y DU, Gibraltar, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir yn ystod y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs.

Astudiaeth blaenorol

Fel arfer gall myfyrwyr ond cael cyllid myfyriwr am eu cymhwyster addysg-uwch cyntaf. Os maent eisoes wedi astudio cwrs addysg-uwch yn y DU, efallai na fyddant yn cael cymorth am ail gwrs.

Fel rheol gyffredinol, mae Benthyciad Ffi Dysgu ar gael am gyfnod cyfan eu cwrs, hefyd un flwyddyn ychwanegol os oes angen, er enghraifft, os:

 • maent yn newid eu cwrs, neu
 • maent yn gadael eu cwrs ond yn dechrau un arall.

Mae’r nifer o flynyddoedd maent yn gallu cael cyllid myfyriwr fel arfer yn cael ei gyfrifo fel:

Hyd y cwrs cyfredol + un flwyddyn - blynyddoedd o astudio blaenorol

Os nad oes ganddynt ddigon o flynyddoedd o nawdd ar ôl i dalu am eu cwrs, bydd yn rhaid iddynt dalu peth o’r gost eu hun. Byddant fel arfer yn parhau i allu cael Benthyciad Cynnal mewn unrhyw flwyddyn o astudio lle maent yn hunan-ariannu.

Efallai bydd modd iddynt gael blwyddyn ychwanegol o grant a Benthyciad Ffi Dysgu os mae angen iddynt ail-adrodd blwyddyn oherwydd rhesymau personol cymhellol, fel profedigaeth neu salwch.

Byddai angen iddynt ddarparu tystiolaeth o hyn. Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, gallai hyn gynnwys:

 • tystiolaeth feddygol oddi wrth eu meddyg teulu
 • tystiolaeth oddi wrth wasanaethau cymdeithasol
 • tystiolaeth oddi wrth eu prifysgol neu goleg

Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn bwriadu ei astudio fod yng Nghymru ac yn un o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, er enghraifft BA, BSc neu BEd
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND)
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)

Os nad ydynt yn sicr pa un ai a ydy eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr, dylent wirio hyn gyda’u prifysgol neu goleg.

Prifysgol

Rhaid i’r brifysgol neu goleg fod yng Nghymru a naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeradwyo am nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Ffioedd dysgu

Gall myfyrwyr UE gael cyllid myfyriwr i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu.

Darganfyddwch mwy am yr hyn allant ei gael os yr ydynt yn fyfyriwr newydd neu’n parhau.

Costau byw

Mae’n bosibl hefyd y bydd rhai o wladolion yr UE yn gymwys i gael help ychwanegol, ond fel rheol dim ond os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

 • Maent yn un o wladolion yr UE sydd â statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac maent wedi bod yn byw yn y DU neu Iwerddon ers 3 blynedd neu fwy cyn dechrau eu cwrs
 • Maent yn aelod o deulu un o wladolion yr UE, mae ganddynt statws preswylydd cyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac maent wedi bod yn byw yn y DU ers 3 blynedd neu fwy cyn dechrau eu cwrs
 • Maent yn ddinesydd Gwyddelig ac yn byw yn y DU ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd y maent yn dechrau eu cwrs ynddi
 • Fel rheol, nid cael addysg lawn-amser oedd eu prif reswm dros fyw yn y DU
 • Mae eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid

Cael gwybod beth sydd ar gael a sut mae gwneud cais:

Mae’n bosibl hefyd y byddant yn gallu gwneud cais am help ychwanegol:

Sut mae gwneud cais

Dylai myfyrwyr UE lenwi ffurflen bapur a’i hanfon i ni at y cyfeiriad canlynol:

Student Finance Services
Student Loans Company
PO Box 89
Darlington
County Durham
United Kingdom
DL1 9AZ

Bydd y ffurflenni cais ar gael i’w lawrlwytho yn www.studentfinancewales.co.uk/eu pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud cais yn agor ym mis Ebrill.

Tystiolaeth

Pan maent yn ceisio, bydd gofyn iddynt anfon tystiolaeth o’u hunaniaeth, fel arfer eu pasbort neu gerdyn Hunaniaeth Genedlaethol.

Gall y dystiolaeth a anfonwyd i ni fod yn gopïau ardystiedig neu’n ddogfennau gwreiddiol. Copi ardystiedig yw llungopi o ddogfen wreiddiol sydd wedi ei stampio, arwyddo a’i dyddio i gadarnhau ei bod yn gopi gwir o’r gwreiddiol gan berson sydd o barch yn y gymuned.

Dylent lwytho ffurflen i lawr a chwblhau’r Rhestr Wirio Ardystio drwy ymweld â www.studentfinancewales.co.uk/eu a’i dychwelyd i ni gydag unrhyw gopïau ardystiedig maent yn eu hanfon.

Newid eu manylion

Os ydy unrhyw ran o’u manylion yn newid wedi iddynt geisio am gyllid myfyriwr, dylent lwytho ffurflen EUCO1 i lawr drwy ymweld â www.studentfinancewales.co.uk/eu a’i hanfon i ni.

Darganfyddwch mwy am newid mewn amgylchiadau^ Nôl i’r brig