Lwfans Myfyrwyr Anabl

Beth yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs)?

Mae DSAs yn helpu talu am gostau ychwanegol efallai fydd gan fyfyriwr o ganlyniad uniongyrchol o’i anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Rhaid iddynt gwrdd â’r diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Gallant helpu gyda’r gost o gael person i gefnogi’r myfyriwr, eitemau o gyfarpar arbenigol, teithio neu gostau eraill yn ymwneud ag astudiaeth.

Nid oes fel arfer angen talu DSAs yn ôl, oni fydd y myfyriwr yn gadael ei gwrs yn gynnar.

Pwy sydd yn gallu ceisio?

Gall myfyrwyr cael DSAs os mae ganddynt:

  • anabledd corfforol
  • cyflwr iechyd hir-dymor neu gyflwr iechyd meddyliol, fel pryder neu iselder ysbryd
  • anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia neu ddyspracsia
  • anhwylder datblygiadol, fel awtistiaeth, ADHD/ADD
  • cyflwr meddygol cynyddol, fel sglerosis gwasgaredig, canser neu HIV
  • amhariad synhwyraidd a allai effeithio ar eu gallu i weld neu glywed

Mae DSAs ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig llawn-amser a rhan-amser.

Nid yw’r ffaith pa un ai a ydy myfyriwr yn gallu cael DSAs neu beidio yn cael ei effeithio gan eu hoedran neu unrhyw astudiaeth flaenorol efallai sydd ganddynt.

Beth sydd ar gael?

Nid yw DSAs yn dibynnu ar incwm cartref - mae’r hyn y gall myfyriwr ei gael yn dibynnu ar ei anghenion unigol.

Bydd yn rhaid i’r myfyriwr fynychu apwyntiad mewn canolfan astudio asesu anghenion i siarad gydag arbenigwr am y math o gefnogaeth y byddai’n eu helpu. Byddant yn anfon adroddiad i ddweud wrthym ba gefnogaeth maent yn argymell. Byddwn yn adolygu’r adroddiad ac yn gwneud penderfyniad terfynol. Yna byddwn yn anfon llythyr i’r myfyriwr yn dweud wrthynt beth y gallant ei gael.

Mae’r tabl canlynol yn dangos y symiau uchafswm sydd ar gael ar gyfer 2017/18 a 2018/19.

Lwfans cynorthwy-ydd
anfeddygol£21,181 y flwyddyn£15,885 y flwyddyn

LwfansUchafswm ar gyfer myfyrwyr
is-raddedig
Uchafswm ar gyfer myfyrwyr is-raddedig
rhan-amser
Cyfarpar arbenigol £5,332 am hyd eu cwrs £5,332 am hyd eu cwrs
Lwfans cyffredinol £1,785 y flwyddyn £1,338 y flwyddyn
Lwfans teithio Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Gall myfyrwyr ôl-raddedig gael uchafswm o £10,590 y flwyddyn ar gyfer cyrsiau llawn-amser a hefyd rhan-amser.

Sut mae gwneud cais

Dylai myfyrwyr israddedig llawn-amser sy’n ceisio am gyllid myfyriwr arall, fel Benthyciad Ffi Dysgu, ddewis yr opsiwn i geisio am DSAs yn y prif gais. Gallant lwytho ffurflen gais ‘denau’ DSAs i lawr a’i hanfon i ni.

Os maent ond yn ceisio am DSAs ac nid math arall o gyllid myfyriwr, neu os maent yn fyfyriwr ôl-raddedig neu ran-amser, dylent lwytho ffurflen gais DSA1 i lawr drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ffurflenni pan mae’r gwasanaeth gais yn agor a’i hanfon i ni.

Gall y broses gais am DSAs gymryd oddeutu 14 wythnos, felly dylent geisio mor gynted ag sy’n bosibl.

Tystiolaeth

Pan mae myfyrwyr yn ceisio am DSAs, mae angen iddynt anfon tystiolaeth i ni o’u hanabledd. Mae’r tabl yma’n dangos y dystiolaeth y dylent anfon i ni:

Am anhawsterau dysgu penodol Adroddiad diagnostig llawn, wedi ei gynhyrchu ers iddynt droi’n 16, oddi wrth:
  • seicolegydd neu ymarferydd siartredig, neu
  • athro arbenigol sydd â Thystysgrif Ymarfer Asesiad.
Am anableddau corfforol, cyflyrau iechyd hir-dymor a
chyflyrau iechyd meddwl
Adroddiad neu lythyr oddi wrth eu meddyg teulu neuFfurflen
Dystiolaeth Anabledd, wedi ei chwblhau a’i harwyddo gan feddyg
neu arbenigwr cymwys arall.

Bydd y myfyriwr yn gorfod talu am unrhyw brofion sydd eu hangen i brofi ei fod yn gallu cael DSAs. Os maent angen prawf ond ddim yn gallu fforddio talu amdano, efallai bydd modd cael cymorth ariannol oddi wrth y brifysgol neu goleg.

Cael gwybodaeth mewn fformatau eraill

Gall myfyriwr archebu ffurflenni a chanllawiau mewn Braille, print bras neu glywedol drwy e-bostio eu Rhif Cyfeirnod Cwsmer ynghyd â pha ffurflen a fformat maent eu hangen i brailleandlargefonts@slc.co.uk neu gallant ein ffonio ar 0141 243 3686.

Nodwch os gwelwch yn dda, gall y cyfeiriad e-bost yma a’r rhif teleffon ond ddelio gyda cheisiadau am fformatau gwahanol o ffurflenni a chanllawiau.^ Nôl i’r brig