Lwfans Myfyrwyr Anabl

Beth yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs)?

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn helpu i dalu’r costau ychwanegol y gallai myfyriwr fod yn eu hwynebu o ganlyniad uniongyrchol i’w hanabledd sy’n cynnwys anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASD), neu anhawster dysgu penodol. Rhaid iddynt gwrdd â’r diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Gallant helpu gyda’r gost o gael person i gefnogi’r myfyriwr, eitemau o gyfarpar arbenigol, teithio neu gostau eraill yn ymwneud ag astudiaeth.

Nid oes fel arfer angen talu DSAs yn ôl, oni fydd y myfyriwr yn gadael ei gwrs yn gynnar.

Pwy sydd yn gallu ceisio?

Gall myfyrwyr cael DSAs os mae ganddynt:

 • anabledd corfforol
 • cyflwr iechyd hir-dymor neu gyflwr iechyd meddyliol, fel pryder neu iselder ysbryd
 • anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia neu ddyspracsia
 • anhwylder datblygiadol, Anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu ADHD/ADD
 • cyflwr meddygol cynyddol, fel sglerosis gwasgaredig, canser neu HIV
 • amhariad synhwyraidd a allai effeithio ar eu gallu i weld neu glywed

Mae DSAs ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig llawn-amser a rhan-amser.

Nid yw’r ffaith pa un ai a ydy myfyriwr yn gallu cael DSAs neu beidio yn cael ei effeithio gan eu hoedran neu unrhyw astudiaeth flaenorol efallai sydd ganddynt.

Beth sydd ar gael?

Nid yw DSAs yn dibynnu ar incwm cartref - mae’r hyn y gall myfyriwr ei gael yn dibynnu ar ei anghenion unigol.

Bydd yn rhaid i’r myfyriwr fynychu apwyntiad mewn canolfan astudio asesu anghenion i siarad gydag arbenigwr am y math o gefnogaeth y byddai’n eu helpu. Byddant yn anfon adroddiad i ddweud wrthym ba gefnogaeth maent yn argymell. Byddwn yn adolygu’r adroddiad ac yn gwneud penderfyniad terfynol. Yna byddwn yn anfon llythyr i’r myfyriwr yn dweud wrthynt beth y gallant ei gael.

Mae’r tabl canlynol yn dangos y symiau uchafswm sydd ar gael ar gyfer 2020/21.

Lwfans

Uchafswm ar gyfer myfyrwyr is-raddedig

Uchafswm ar gyfer myfyrwyr is-raddedig rhan-amser

Lwfans cynorthwy-ydd anfeddygol

£23,258 y flwyddyn

Manylion i ddod yn fuan

Cyfarpar arbenigol

£5,849 am hyd eu cwrs

Manylion i ddod yn fuan

Lwfans cyffredinol

£1,954 y flwyddyn

Manylion i ddod yn fuan

Lwfans teithio

Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Sut mae gwneud cais

Os yw’n fyfyriwr llawn-amser sy’n gwneud cais am gyllid arall i fyfyrwyr, megis Benthyciad Ffïoedd Dysgu, gall wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl o’i gyfrif ar-lein ar ôl iddo gyflwyno ei brif gais am gyllid myfyrwyr.

Ar ôl iddo wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl, bydd yn cael gwybod pa dystiolaeth y bydd angen iddo ei hanfon atom i ategu ei gais.

Os yw’n gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn unig, ac nad yw’n gwneud cais am unrhyw fath arall o gyllid myfyrwyr, bydd angen iddo lenwi ffurflen gais ar bapur.

Bydd modd iddo lawrlwytho’r ffurflen honno o www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ffurflenni pan fydd y gwasanaeth yn agor.

Gall y broses gais am DSAs gymryd oddeutu 14 wythnos, felly dylent geisio mor gynted ag sy’n bosibl.

Tystiolaeth

Pan mae myfyrwyr yn ceisio am DSAs, mae angen iddynt anfon tystiolaeth i ni o’u hanabledd. Mae’r tabl yma’n dangos y dystiolaeth y dylent anfon i ni:

Am anhawsterau dysgu penodol

Llungopi o droddiad diagnostig llawn gan:

 • seicolegydd neu ymarferydd siartredig, neu
 • athro arbenigol sydd â Thystysgrif Ymarfer Asesiad.

Ar gyfer anableddau corfforol neu synhwyraidd, anhwylderau iechyd hirdymor ac anhwylderau iechyd meddwl.

Ffurflen Tystiolaeth o Anabledd neu lun-gopi o ddatganiad ysgrifenedig neu lythyr gan feddyg neu weithiwr proffesiynol meddygol arall cymwys. Dylai’r llythyr gadarnhau effeithiau hirdymor eich anabledd ar eich gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd, gan gynnwys ymgymryd â’ch addysg.

Ar gyfer anhwylderau'r sbectrwm Awtistiaeth

Llun-gopi o un o’r canlynol:

 • datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) gan awdurdod lleol,
 • Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal, neu
 • ddatganiad ysgrifenedig neu lythyr gan feddyg neu weithiwr proffesiynol meddygol arall cymwys, sy’n cadarnhau effeithiau hirdymor eich anhwylder ar eich gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd, gan gynnwys ymgymryd â’ch addysg.

Bydd y myfyriwr yn gorfod talu am unrhyw brofion sydd eu hangen i brofi ei fod yn gallu cael DSAs. Os maent angen prawf ond ddim yn gallu fforddio talu amdano, efallai bydd modd cael cymorth ariannol oddi wrth y brifysgol neu goleg.

Cael gwybodaeth mewn fformatau eraill

Gall myfyriwr archebu ffurflenni a chanllawiau mewn Braille, print bras neu glywedol drwy e-bostio eu Rhif Cyfeirnod Cwsmer ynghyd â pha ffurflen a fformat maent eu hangen i brailleandlargefonts@slc.co.uk neu gallant ein ffonio ar 0141 243 3686.

Nodwch os gwelwch yn dda, gall y cyfeiriad e-bost yma a’r rhif teleffon ond ddelio gyda cheisiadau am fformatau gwahanol o ffurflenni a chanllawiau.



^ Nôl i’r brig