Cymorth ychwanegol

Mae Grantiau Dibynyddion ar gael i fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser sy’n astudio’n gymeradwy:

 • cwrs israddedig
 • cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)

Diweddariad COVID-19

Bydd dal gan fyfyrwyr sy’n gorfod astudio ar-lein o gartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu eu cwrs ar y campws yn eu prifysgol neu goleg hawl i unrhyw Grantiau Dibynyddion y maen nhw’n cymhwyso amdanynt.

Grant Gofal Plant

Gall myfyrwyr gael Grant Gofal Plant tuag at y gost o ofal plant os oes ganddynt blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Mae faint gallant ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref a gallent gael hyd at 85% o’u costau wythnosol neu’r swm wedi’i gapio, pa bynnag un yw’r un lleiaf. Mae’r symiau cap i’w gweld yn y tabl isod:

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael ar gyfer 2019/20 Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael ar gyfer 2020/21
Un plentyn £161.50 yr wythnos £174.22 yr wythnos
Dau blentyn neu'n fwy £274.55 yr wythnos £298.69 yr wythnos

Os nad oes ganddynt ddarparwr gofal plant pan maent yn ceisio, yna caiff eu Grant Gofal Plant ei gapio yn £134.70 yr wythnos neu 85% o’u costau amcangyfrifedig, pa bynnag un sy’n is. Caiff ailasesiad ei wneud unwaith maent yn darparu manylion eu darparwr gofal plant.

Os maent yn ceisio am Grant Gofal Plant, bydd angen iddynt ddarparu:

 • tystiolaeth o hunaniaeth eu plentyn, fel tystysgrif geni neu dystysgrif mabwysiadu, a
 • thystiolaeth bod eu plentyn yn dibynnu arnynt yn ariannol, fel hysbysiad dyfarnu’r credyd treth neu lythyr Budd-dal Plentyn.

Ni allant gael Grant Gofal Plant os ydy’r myfyriwr neu eu partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, Gofal Plant di-dreth oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) neu grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIG.

Nid yw budd-daliadau sy’n berthynol i incwm, anghyflogaeth a budd-daliadau tai wedi eu heffeithio gan Grant Gofal Plant.

Grant Oedolyn Dibynnol

Nawdd ychwanegol yw Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) i helpu myfyrwyr sy’n ariannol gyfrifol am oedolyn arall nad yw’n blentyn iddo.

Mae faint o Grant Oedolion Dibynnol y gallant ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref a bydd y swm a ddyfernir yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau cysylltiedig ag incwm y gallent eu cael.

Bydd y Grant Oedolyn Dibynnol yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau sy’n berthynol i incwm efallai y gallant ei gael.

Blwyddyn Academaidd Uchafswm y ADG sydd ar gael
2019/20 £2,732
2020/21 £3,094

Os taw’r myfyriwr sy’n ceisio am Grant Oedolyn Dibynnol ar gyfer ei partner, ni fydd angen unrhyw dystiolaeth ychwanegol arnom. Mae hyn oherwydd bydd ei partner yn rhoi ei manylion ariannol i ni fel rhan o’r broses gais.

Os nad ydy’r oedolyn dibynnol yn bartner i’r myfyriwr, byddwn yn gofyn iddynt am eu hincwm trethadwy am y flwyddyn dreth flaenorol, fel P60 neu gyflog tal 12 mis. Byddwn hefyd yn gofyn am dystiolaeth bod yr oedolyn yn ddibynnol ariannol ar y myfyriwr.

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu (PLA) yw cymorth ychwanegol gyda chostau yn ymwneud â’r cwrs, fel llyfrau, deunydd cwrs a theithio.

Gall myfyrwyr wneud cais am PLA os oes ganddynt un neu fwy o blant sy’n ddibynnol arnynt yn ariannol, difater eu hoedran.

Mae faint o Lwfans Rhieni sy’n Dysgu y gallant ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref ac ni fydd y swm yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau presennol y gallent eu cael.

Blwyddyn Academaidd Uchafswm y PLA sydd ar gael
2019/20 £1,557
2020/21 £1,766

Os maent yn ceisio am PLA, mae angen iddynt ddarparu:

 • tystiolaeth o hunaniaeth eu plentyn, fel tystysgrif geni neu dystysgrif mabwysiadu, a
 • thystiolaeth bod eu plentyn yn dibynnu arnynt yn ariannol, fel hysbysiad dyfarnu’r credyd treth neu lythyr Budd-dal Plentyn.

Sut mae gwneud cais

Dylai myfyrwyr sy’n ceisio am Grant Gofal Plant:

 1. Anfon amcangyfrif i ni o’u costau gofal plant gan ddefnyddio ffurflen Gais Grant Gofal Plant (CCG1). Bydd y ffurflen yn dweud wrthynt ba wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen.
 2. Gallant lwytho’r ffurflen gais i lawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
 3. Byddant yn derbyn llythyr yn dweud faint o Grant Gofal Plant y byddant yn eu derbyn.
 4. Ar dri phwynt yn ystod y flwyddyn, rhaid i’r myfyriwr a’r darparwr gofal plant gadarnhau eu gwir gostau gofal plant drwy ddefnyddio ffurflen Cadarnhau Costau Gofal Plant (CCG2). Byddwn yn ysgrifennu atynt i adael hwy i wybod pryd mae gwneud hyn.
 5. Os ydy eu gwir gostau gofal plant yn uwch neu’n is na’u costau amcangyfrifedig, yna caiff eu taliad nesaf ei gymhwyso.

Dylai myfyrwyr sy’n ceisio am Grant Oedolyn Dibynnol neu Lwfans Rhieni sy’n Dysgu:

 1. Geisio am gyllid myfyriwr fel yr arfer a llenwi yr adrannau am PLA neu ADG.
 2. Byddwn yn asesu eu cais ac yn cysylltu gyda hwy os oes angen mwy o wybodaeth arnom.
 3. Byddwn yn anfon llythyr atynt yn dweud wrthynt faint o gyllid myfyriwr gallant eu derbyn, yn cynnwys unrhyw PLA neu ADG.

Sut caiff ei gyfrifo

Mae swm y Grantiau Dibynyddion gall myfyrwyr ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref a’u hamgylchiadau.

I ddarganfod mwy am sut y gallwn ddatrys faint y gallant eu derbyn, llwythwch ein taflen ffaith cyfrifon Grantiau Dibynyddion i lawr.

Sut caiff ei dalu

Caiff Grantiau Dibynyddion fel arfer eu talu mewn tri rhandaliad, unwaith ar ddechrau pob tymor. Caiff ei dalu’n uniongyrchol mewn i’w cyfrif banc, fel arfer ar yr un adeg ag unrhyw gyllid myfyriwr arall.

Ni fydd angen iddynt ad-dalu hyn oni bai eu bod nhw wedi cael eu gordalu neu adael eu cwrs yn gynnar.^ Nôl i’r brig