Cymorth gyda chostau byw

Mae’r dudalen yma’n esbonio'r benthyciadau a’r grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser.

 • Myfyrwyr wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi 1 Awst 2018
 • Myfyrwyr wnaeth ddechrau ar eu cwrs rhwng 1 Medi 2012 a 31 Gorffennaf 2018

Myfyrwyr wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi 1 Awst 2018

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal

Caiff y mwyafrif o fyfyrwyr gymysgedd o grantiau a benthyciadau i’w cynorthwyo gyda’u costau byw.

Mae maint y grant a dderbynir yn dibynnu ar incwm eu cartref, ond bydd y mwyafrif o fyfyrwyr llawn-amser yn cael grant o leiaf £1,000.

Ble maent yn byw

Cyfanswm cefnogaeth ar gael ar gyfer 2019/20

Cyfanswm cefnogaeth ar gael ar gyfer 2020/21

Byw gyda rhieni

£7,840

£8,335

Byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

£9,225

£9,810

Byw oddi cartref ac yn astudio’n Llundain

£11,530

£12,260

Gallai myfyrwyr cael fyny hyd at £1,500 wedi ei ganslo oddi ar y balans Benthyciad Cynnal gan Lywodraeth Cymru pan maent yn dechrau ad-dalu. Darganfyddwch mwy am bwy sy’n gymwys am y polisi canslad rhannol

Grant Cefnogaeth Arbennig

Mewn rhai amgylchiadau, mae Grant Cefnogaeth Arbennig yn amnewid peth neu oll o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Caiff myfyrwyr cymwys £5,161 cyntaf o’u grant fel Grant Cefnogaeth Arbennig.

Caiff unrhyw beth dros hyn ei wobrwyo fel Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Golyga hyn bod myfyrwyr ar yr incymau isaf yn gallu cael arian ychwanegol.

Nid yw’n cyfrif fel incwm pan rydych yn datrys buddiannau sy’n berthynol i incwm neu Gredydau Treth.

Efallai y byddant yn gallu cael Grant Cefnogaeth Arbennig os:

 • maent yn rhiant sengl
 • mae eu partner yn fyfyriwr amser llawn hefyd ac mae un neu’r ddau ohonynt yn gyfrifol am blentyn neu berson ifanc dan 20 oed sydd mewn addysg amser llawn islaw lefel addysg uwch
 • mae ganddynt anabledd ac yn gymwys am dderbyn Premiwm Anabledd neu Bremiwm Anabledd Difrifol
 • maent yn fyddar neu’n gymwys am dderbyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl
 • maent yn cael eu trin yn analluog i weithio am o leiaf 28 wythnos
 • mae ganddynt anabledd ac yn gymwys am dderbyn Cyflogaeth berthynol i incwm a Lwfans Cefnogaeth
 • maent yn gymwys am Fudd-dal Tai
 • maent yn gymwys derbyn elfen tai o Gredyd Cynhwysol
 • mae ganddynt hawl i Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • mae ganddynt hawl i Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (AFIP)
 • mae ganddynt hawl i Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • maent yn aros cael mynd yn ôl i gwrs wedi iddynt gymryd amser a gytunwyd oddi ar y cwrs yna oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofal sydd nawr wedi gorffen.
 • maent yn 60 neu’n hŷn

Myfyrwyr wnaeth ddechrau ar eu cwrs rhwng 1 Medi 2012 a 31 Gorffennaf 2018

Benthyciad Cynnal

Uchafswm y benthyciad ar gael ar gyfer 2019/20

Uchafswm y benthyciad ar gael ar gyfer 2020/21

Byw gyda rhieni

£5,684

£5,848

Byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

£7,344

£7,555

Byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain

£10,228

£10,584

Astudio dramor’

£8,756

£9,008

Gallai myfyrwyr cael fyny hyd at £1,500 wedi ei ganslo oddi ar y balans Benthyciad Cynnal gan Lywodraeth Cymru pan maent yn dechrau ad-dalu. Darganfyddwch mwy am bwy sy’n gymwys am y polisi canslad rhannol

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Uchafswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru y gallant gael ydy £5,161.

Bydd swm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru y gall y myfyriwr gael yn gostwng swm y Benthyciad Cynnal y gallant gael.

Grant Cefnogaeth Arbennig

Uchafswm y Grant Cefnogaeth Arbennig y gallant gael yw £5,161.

Yn annhebyg i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd Grant Cefnogaeth Arbennig yn lleihau y swm o Fenthyciad Cynnal y gallant gael.

Nid yw’n cyfrif fel incwm pan rydych yn datrys buddiannau sy’n berthynol i incwm neu Gredydau Treth.

Gall myfyrwyr naill ai gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cefnogaeth Arbennig, ond nid y ddau.

Efallai y byddant yn gallu cael Grant Cefnogaeth Arbennig os:

 • maent yn rhiant sengl
 • mae eu partner hefyd yn fyfyriwr ac mae un neu’r ddau ohonynt yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc o dan 20 sydd mewn addysg lawn-amser o dan lefel addysg -uwch
 • mae ganddynt anabledd ac yn gymwys am dderbyn Premiwm Anabledd neu Bremiwm Anabledd Difrifol
 • maent yn fyddar neu’n gymwys am dderbyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl
 • maent yn cael eu trin yn analluog i weithio am o leiaf 28 wythnos
 • mae ganddynt anabledd ac yn gymwys am dderbyn Cyflogaeth berthynol i incwm a Lwfans Cefnogaeth
 • maent yn gymwys am Fudd-dal Tai
 • maent yn gymwys derbyn elfen tai o Gredyd Cynhwysol
 • mae ganddynt hawl i Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • mae ganddynt hawl i Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (AFIP)
 • mae ganddynt hawl i Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • maent yn aros cael mynd yn ôl i gwrs wedi iddynt gymryd amser a gytunwyd oddi ar y cwrs yna oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofal sydd nawr wedi gorffen
 • maent yn 60 neu’n hŷn.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2010/11 neu 2011/12

Dylai myfyrwyr wnaeth ddechrau ar eu cwrs yn 2010/11 neu 2011/12 gysylltu â ni os oes angen mwy o wybodaeth am yr hyn y gallant dderbyn.^ Nôl i’r brig