Cymhwyster

Mae pa un ai a gall myfyriwr gael cyllid myfyriwr yn dibynnu ar ei:

 • amgylchiadau personol,
 • cwrs, a
 • phrifysgol neu goleg.

Cenedligrwydd a phreswylio

Byddant yn gallu cael cyllid myfyriwr os ydy’r canlynol oll yn berthnasol:

 • maent yn wladolyn y DU neu mae ganddynt statws preswylydd sefydlog (yn golygu nad oes cyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU)
 • maent fel arfer yn byw yng Nghymru
 • maent wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs

Efallai bod dal modd iddynt gael cyllid myfyriwr os maent yn:

 • yn ffoadur, neu’n perthyn i ffoadur;
 • o dan Ddiogelwch Dyngarol, neu’n perthyn i rywun sydd o dan Ddiogelwch Dyngarol;
 • weithiwr mudol EEA/Swisaidd, neu’n perthyn i un;
 • hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU, neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael yr hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU;
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, neu sy’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, am resymau’n ymwneud â bywyd preifat;
 • hoddwyd caniatâd i aros yn y DU ar sail bywyd breifat
 • blentyn i wladolyn y Swistir;
 • blentyn i weithiwr Twrcaidd;
 • rhywun heb ddinasyddiaeth, gan gynnwys aelodau cymwys o’r teulu; neu
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros neu blentyn rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros, dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016.

Diweddariad COVID-19

Os na all myfyriwr fod yn y DU ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs, ystyrir eu bod yn ‘absennol dros dro’. Byddan nhw’n parhau i fod yn gymwys am gyllid i fyfyrwyr ar yr amod eu bod nhw’n bodloni’r holl feini prawf cymhwyster eraill.

Mae’r eithriad hwn ond wedi bod ar waith oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan COVID-19, dylent deithio i’r DU i fynychu eu cwrs pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Oed

I gael Benthyciad Cynnal, rhaid i fyfyrwyr fod o dan 60 pan maent yn dechrau ar eu cwrs.

Nid oes terfyn oedran uwch i dderbyn unrhyw grantiau neu Fenthyciad Ffi Dysgu.

Astudiaeth blaenorol

Fel arfer gall myfyrwyr ond cael cyllid myfyriwr am eu cymhwyster addysg-uwch cyntaf. Os maent eisoes wedi astudio cwrs addysg-uwch yn y DU, efallai na fyddant yn cael cymorth am ail gwrs.

Fel rheol gyffredinol, mae Benthyciad Ffi Dysgu ar gael am gyfnod cyfan eu cwrs, hefyd un flwyddyn ychwanegol os oes angen, er enghraifft, os:

 • maent yn newid eu cwrs, neu
 • maent yn gadael eu cwrs ond yn dechrau un arall.

Mae’r nifer o flynyddoedd maent yn gallu cael cyllid myfyriwr fel arfer yn cael ei gyfrifo fel:

Hyd y cwrs cyfredol + un flwyddyn - blynyddoedd o astudio blaenorol

Os nad oes ganddynt ddigon o flynyddoedd o nawdd ar ôl i dalu am eu cwrs, bydd yn rhaid iddynt dalu peth o’r gost eu hun. Byddant fel arfer yn parhau i allu cael Benthyciad Cynnal mewn unrhyw flwyddyn o astudio lle maent yn hunan-ariannu.

Efallai y byddant yn gallu cael blwyddyn ychwanegol o gefnogaeth grant a ffi dysgu os oes angen iddynt ail-wneud blwyddyn oherwydd rhesymau personol cymhellol, fel profedigaeth neu salwch.

Byddai angen iddynt ddarparu tystiolaeth o hyn. Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, gallai hyn gynnwys:

 • tystiolaeth feddygol oddi wrth eu meddyg teulu
 • tystiolaeth oddi wrth wasanaethau cymdeithasol
 • tystiolaeth oddi wrth eu prifysgol neu goleg

Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn bwriadu ei astudio fod yn y DU ac yn un o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, er enghraifft BA, BSc neu B Ed
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif Addysg Uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND)
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)

Os nad ydynt yn sicr pa un ai a ydy eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr, dylent wirio hyn gyda’u prifysgol neu goleg.

Prifysgol neu goleg

Rhaid i’r brifysgol neu goleg fod yn y DU a naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeradwyo am nawdd gan Lywodraeth Cymru.^ Nôl i’r brig