Ad-dalu benthyciadau myfyriwr

Pryd mae myfyrwyr yn ad-dalu?

Bydd disgwyl i fyfyrwyr llawn-amser ddechrau ad-dalu yn yr Ebrill wedi iddynt adael eu cwrs. Bydd disgwyl i fyfyrwyr rhan-amser ddechrau ad-dalu yn yr Ebrill wedi iddynt adael eu cwrs, neu’r Ebrill pedair blynedd wedi iddynt ddechrau eu cwrs, pa bynnag un ddaw gyntaf.

Bydd ond angen i fyfyrwyr ddechrau gwneud ad-daliadau os ydy eu hincwm dros y trothwy ad-daliad. Mae trothwy ad-dalu presennol y DU yn £25,000 y flwyddyn, £2,803 y mis neu'n £480 yr wythnos.

Faint mae myfyrwyr yn ad-dalu?

Mae’r swm y maent yn ad-dalu yn dibynnu ar eu hincwm ac nid y swm maent wedi eu benthyg.

Byddant yn ad-dalu 9% o’u hincwm dros y trothwy, ac os ydy eu hincwm yn cwympo o dan y trothwy, bydd eu had-daliadau yn dod i ben yn awtomatig.

Incwm pob blwyddyn cyn
treth
Incwm nisol cyn
treth
Ad-daliad misol
bras
£25,000 £2,083 £0
£27,000 £2,250 £15
£29,500 £2,458 £33
£31,000 £2,583 £45
£33,000 £2,750 £60
£35,000 £2,917 £75

 

Sut mae myfyrwyr yn ad-dalu?

Caiff ad-daliadau eu casglu drwy system dreth y DU, naill ai:

  • drwy gynllun dalu wrth ennill (PAYE), ble mae cyflogwyr yn cymryd ad-daliadau’n uniongyrchol oddi wrth eu cyflog ar yr un adeg â threth ac Yswiriant Gwladol
  • drwy hunanasesiad os maent yn hunangyflogedig

Os ydy’r myfyriwr yn byw dramor pan mae’n gorffen ei gwrs, bydd angen iddynt gysylltu gyda ni cyn iddynt adael y DU fel y gallwn wneud trefniadau iddynt ad-dalu. Oherwydd y gwahaniaethau mewn costau byw, fe allai’r trothwy ad-dalu yn y wlad ble maent yn byw fod yn wahanol o’r trothwy yn y DU.

Cyfraddau llog

Bydd llog yn cael ei godi ar unrhyw fenthyciad myfyriwr o’r diwrnod y byddwn yn gwneud y taliad cyntaf hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo. Bydd unrhyw fenthycid sy’n bodoli ar ôl 30 mlynedd yn cael ei ganslo.

Caiff y gyfradd llog ei seilio ar Fynegai Prisiau Manwerthu (RPI) a bydd yn amrywio yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

Caiff y gyfradd llog ei diweddaru unwaith y flwyddyn ym mis Medi gan ddefnyddio ffigwr RPI o fis Mawrth y flwyddyn honno.

Canslad rhannol

Pan mae myfyrwyr yn dechrau ad-dalu eu benthyciad myfyriwr, gallai Llywodraeth Cymru ganslo fyny hyd at £1,500 oddi wrth unrhyw falans llawn-amser Benthyciad Cynnal.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’r wefan ad-dalu yn Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym^ Nôl i’r brig