Taflenni ffeithiau

Myfyrwyr llawn amser

Cymhwyster cyllid myfyrwyr

Cymhwyster cyllid myfyrwyr

Esbonio’r amodau sydd yn rhaid i fyfyrwyr llawn-amser eu cwrdd i fod yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr.

Lawrlwytho
Newid mewn amgylchiadau

Newid mewn amgylchiadau

Taflen ffaith yn esbonio beth y dylai myfyrwyr ei wneud os ydy eu hamgylchiadau yn newid wedi iddynt wneud cais am gyllid myfyriwr.

Lawrlwytho
Pecyn cyllid myfyrwyr

Pecyn cyllid myfyrwyr

Taflen ffeiliau yn nodi'r cymorth ariannol y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr llawn amser yn gallu'i dderbyn os byddant yn dechrau ar addysg uwch yn 2017/18.

Lawrlwytho
Pryd a sut ddylai myfyrwyr wneud cais?

Pryd a sut ddylai myfyrwyr wneud cais?

Dalen ffeithiau yn esbonio pryd a sut ddylai myfyriwr ymgeisio a beth i’w wneud os bydd ei amgylchiadau yn newid.

Lawrlwytho
Pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser newydd

Pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser newydd

Manylion ar ystod y cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser.

Lawrlwytho
Myfyrwyr sy’n cymryd seibiant o’u hastudiaethau neu sy’n tynnu’n ôl o’u hastudiaethau

Myfyrwyr sy’n cymryd seibiant o’u hastudiaethau neu sy’n tynnu’n ôl o’u hastudiaethau

Taflen ffaith yn esbonio beth sydd yn digwydd i gyllid y myfyriwr os maent yn penderfynu tynnu'n ôl neu hatal ei astudiaethau.

Lawrlwytho
Tystiolaeth cyllid i fyfyrwyr

Tystiolaeth cyllid i fyfyrwyr

Taflen ffaith yn esbonio pa dystiolaeth fydd yn angen i fyfyrwyr ei ddarparu i gefnogi eu cais ar gyfer cyllid myfyriwr.

Lawrlwytho
Canslo dyled benthyciad i fyfyrwyr yn rhannol

Canslo dyled benthyciad i fyfyrwyr yn rhannol

Taflen ffaith yn esbonio sut y gallai myfyrwyr gael hyd at £1,500 oddi wrth eu benthyciad myfyriwr gan Lywodraeth Cymru.

Lawrlwytho
Addysg Gychwynnol i Athrawon

Addysg Gychwynnol i Athrawon

Dalen ffeithiau yn esbonio’r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd yn dechrau cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Lawrlwytho

Myfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol

Grantiau Pobl Ddibynnol

Grantiau Pobl Ddibynnol

Taflen ffeithiau yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol.

Lawrlwytho

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Taflen ffaith yn esbonio y cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lawrlwytho

Help Arall

Statws myfyriwr annibynnol

Statws myfyriwr annibynnol

Taflen ffaith yn esbonio pwy sydd yn gymwys fel myfyriwr annibynnol a pha dystiolaeth sydd angen iddynt anfon.

Lawrlwytho
Pobl sy'n gadael gofal

Pobl sy'n gadael gofal

Taflen ffaith yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal.

Lawrlwytho
Cyllid ar gyfer astudio dramor

Cyllid ar gyfer astudio dramor

Taflen ffaith yn esbonio’r cyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio tu allan i’r DU fel rhan o’u cwrs.

Lawrlwytho
Cyllid i fyfyrwyr y GIG

Cyllid i fyfyrwyr y GIG

Dalen ffeithiau yn esbonio'r cyllid GIG sydd ar gael i fyfyrwyr yn astudio cwrs meddyginiaeth neu mewn meysydd gofal iechyd eraill.

Lawrlwytho
Grant Teithio

Grant Teithio

Taflen ffaith yn esbonio pa gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser ar leoliad clinigol yn y DU neu’n astudio dramor fel rhan o’u cwrs.

Lawrlwytho

Ad-dalu

Ad-dalu benthyciadau i fyfyrwyr

Ad-dalu benthyciadau i fyfyrwyr

Mae'n esbonio sut y mae myfyrwyr yn ad-dalu eu benthyciadau a'r llog a godir arnynt.

Lawrlwytho

Rhieni

Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml gan rieni. Gellir defnyddio'r daflen ffeithiau hon fel taflen i rieni.

Lawrlwytho
Mythau a ffeithiau

Mythau a ffeithiau

Chwalu chwedlau o amgylch cyllid myfyriwr. Gall y daflen ffaith yma cael ei defnyddio fel deunydd i’w rannu i rieini.

Lawrlwytho
Sut fydd eich plentyn yn ad-dalu ei fenthyciadau

Sut fydd eich plentyn yn ad-dalu ei fenthyciadau

Taflen ffaith yn esbonio i rieni sut mae eu plentyn yn ad-dalu ei benthyciad myfyriwr a’r llog a godwyd. Dylai’r daflen ffaith yma cael ei defnyddio fel deunydd i’w rannu i rieini.

Lawrlwytho
Sut gall eich plentyn wneud cais a chael ei dalu

Sut gall eich plentyn wneud cais a chael ei dalu

Taflen ffaith yn esbonio i rieni sut mae eu plentyn yn ceisio am gyllid myfyriwr a sut caiff hwy eu talu. Gall y daflen ffaith yma cael ei defnyddio fel deunydd i'w rannu i rieni.

Lawrlwytho

Rhan-amser

Cyllid i fyfyrwyr – benthyciadau rhan-amser  2017/18

Cyllid i fyfyrwyr – benthyciadau rhan-amser 2017/18

Taflen ffaith yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ae gael i fyfyrwyr newydd a rhan-amser sydd yn parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi Medi 1af 2014. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth am hyfforddiant a chostau byw, cymorth ychwanegol a sut mae gwneud cais.

Lawrlwytho
Cyllid myfyriwr – grantiau rhan-amser 2017/18

Cyllid myfyriwr – grantiau rhan-amser 2017/18

Taflen ffaith yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau are u cwrs cyn Medi 1 2014. Mae hyn yn cynnwys y gefnogaeth ar gyfer costau dysgu a byw, cymorth ychwanegol a sut mae gwneud cais.

Lawrlwytho
Cyllid myfyriwr - myfyrwyr UE rhan-amser newydd sy’n astudio yng Nghymru 2017/18

Cyllid myfyriwr - myfyrwyr UE rhan-amser newydd sy’n astudio yng Nghymru 2017/18

Mae taflen ffeithiau yn esbonio cyllid pa fyfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser newydd yr UE a sut a phryd i wneud cais.

Lawrlwytho

Gradd Ol-raddedig

Cymhwyster i gael Benthyciad Ôl-raddedig

Cymhwyster i gael Benthyciad Ôl-raddedig

Canllaw i esbonio telerau ac amodau ad-dalu ar gyfer myfyrwyr sy’n cymryd Benthyciad Ôl-raddedig

Lawrlwytho
Cael toriad yn eich astudiaethau neu dynnu’n ôl o’ch cwrs

Cael toriad yn eich astudiaethau neu dynnu’n ôl o’ch cwrs

Canllaw i esbonio sut y mae gohirio neu dynnu’n ôl o gwrs Meistr ôl-raddedig yn effeithio ar Fenthyciad Ôl-raddedig myfyriwr.

Lawrlwytho
Ad-dalu Benthyciadau Ôl-raddedig

Ad-dalu Benthyciadau Ôl-raddedig

Canllaw i esbonio pa gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017. Mae’n cynnwys sut i ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig a gwybodaeth am ad-dalu.

Lawrlwytho
^ Nôl i’r brig