Help ychwanegol i fyfyrwyr y mae ganddynt blant neu oedolion dibynnol

Disgrifiad o’r ffilm: Dysgwch am y cyllid i fyfyrwyr ychwanegol y gallwch ei gael os ydych chi'n fyfyriwr amser llawn neu ran-amser gyda phlant neu oedolyn sy'n ddibynnol arnoch chi'n ariannol.

Os ydych chi'n fyfyriwr amser llawn neu ran-amser, efallai y byddwch yn gallu cael cymorth ychwanegol os oes gennych chi blant neu oedolyn sy'n ddibynnol arnoch.

Telir y grantiau hyn yn ychwanegol i'ch prif gyllid i fyfyrwyr.

Mae'r swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref ac fel arfer, ni fydd yn rhaid ei dalu yn ôl.

Ar y sgrîn: Grant Gofal Plant

Gallwch wneud cais am Grant Gofal Plant i helpu talu eich costau gofal plant am blant mewn gofal plant cymeradwy neu gofrestredig.

Gallech gael hyd at wyth deg pump y cant o'ch costau gofal plant, hyd at uchafswm o cant chwe deg un o bunnoedd a phump deg ceiniog yr wythnos ar gyfer un plentyn, neu dau gant saith deg pedwar o bunnoedd a phump deg pump ceiniog yr wythnos os oes gennych chi ddau o blant neu fwy.

Byddwch yn rhoi amcangyfrif i ni o'ch costau gofal plant pan fyddwch yn gwneud cais (ar y sgrîn mae £256 yn ymddangos fel enghraifft o swm wedi’i amcangyfrif) , a byddwn yn gofyn i chi gadarnhau'r rhain yn nes ymlaen.

Ar y sgrîn: Lwfans Dysgu i Rieni

Gallwch wneud cais am Lwfans Dysgu i Rieni i helpu talu costau sy'n gysylltiedig â'ch cwrs fel llyfrau a chostau teithio os oes gennych chi blant dibynnol.

Gallech gael hyd at un mil pump cant a phump deg saith o bunnoedd y flwyddyn. Gallwch gael Lwfans Dysgu i Rieni hyd yn oed os nad ydych yn talu am ofal plant.

Ar y sgrîn: Grant Oedolion Dibynnol

Gallwch wneud cais am Grant Oedolion Dibynnol os oes gennych chi bartner neu oedolyn arall sy'n dibynnu arnoch yn ariannol.

Gallech gael hyd at dwy fil saith gant a thri deg dau o bunnoedd y flwyddyn.

Dylech wneud cais am eich cyllid myfyrwyr ar-lein cyn gynted ag y bo modd.

Nid oes angen i chi wneud dim byd arall i ymgeisio am Lwfans Dysgu i Rieni na Grant Oedolion Dibynnol. Ond i ymgeisio am Grant Gofal Plant, bydd angen i chi lawrlwytho ffurflen gais Grant Gofal Plant o'ch cyfrif cyllid i fyfyrwyr, ei llenwi a'i dychwelyd atom. Gallwch ymgeisio am Grantiau Dibynyddion yn Gymraeg neu Saesneg.

Am ragor o wybodaeth am gyllid i fyfyrwyr, gan gynnwys y Grant Gofal Plant, y Lwfans Dysgu i Rieni a'r Grant Oedolion Dibynnol, trowch at ein gwefan.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig