Esbonio cyllid i fyfyrwyr

Disgrifiad o’r ffilm: Am wybod pa fenthyciadau a grantiau allech chi gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? 

Meddwl am fynd i’r brifysgol neu goleg? Bydd rhaid talu dwy brif gost – ffioedd dysgu a chostau byw. Rydym yma i dy helpu gyda'r ddau, er mwyn i ti allu canolbwyntio ar wneud y gorau o'dy astudiaethau.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Benthyciad Ffioedd Dysgu sy’n golygu na fydd rhaid i chi dalu'r ffioedd yma o flaen llaw. Galli hefyd gael cyfuniad o grantiau a fenthyciadau i gyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol i helpu gyda chostau byw tra byddi di'n astudio.

Mae faint o grant fyddi di’n ei gael fel arfer yn ddibynnol ar incwm dy rieni a ble rwyt ti’n dewis byw ac astudio – ond bydd pob myfyriwr amser llawn yn cael grant o fil o bunnoedd neu fwy.

Bydd rhaid i chi ad-dalu unrhyw fenthyciad a gewch, ond dim nes byddwch wedi gorffen neu adael eich cwrs. Bydd y swm i’w ad-dalu bob mis yn seiliedig ar dy incwm, nid ar faint y benthyciad.

Fe godir llog o’r diwrnod y gwneir y taliad cyntaf i ti neu i’r prifysgol neu goleg, hyd nes bydd dy fenthyciad wedi ei ad-dalu'n llawn neu ei ganslo.

Mae cymorth ychwanegol ar gael os oes gen ti anabledd, gan gynnwys cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu os oes gen ti blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnat ti yn ariannol.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig