Cyllid Myfyrwyr Cymru – y pecyn newydd

Disgrifiad o’r ffilm: Cawsom gyfle i sgwrsio â myfyrwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn dilyn cyflwyniad ar y cymorth ariannol sydd ar gael gan Cyllid Myfyrwyr Cymru, er mwyn gweld beth yw eu barn am y pecyn cyllid myfyrwyr newydd.

Ar y sgrîn: mae’r cyflwynydd Phil yn cerdded i mewn i adeilad swyddfa. Yna, caiff ei ffilmio’n sefyll yn y swyddfa yn siarad i’r camera.

Fy enw i yw Phil ac rwy’n gweithio i Cyllid Myfyrwyr Cymru, sy’n rhan o’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Rydym yn darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Rwy’ wedi dod i Goleg Caerdydd a’r Fro heddiw i siarad â myfyrwyr a gweld beth yw eu barn am y pecyn cyllid myfyrwyr newydd a beth y gallai ei olygu iddyn nhw.

Ar y sgrîn: Mae Phil mewn neuadd ddarlithio erbyn hyn yn annerch criw o fyfyrwyr o Gymru.

Heddiw, byddwn yn trafod pob agwedd ar gyllid myfyrwyr.

Ydych chi wedi ystyried sut y byddwch yn talu eich ffïoedd?

Ydych chi wedi ystyried sut y byddwch yn talu am noson allan yn ystod yr wythnos, neu beth bynnag arall y gallech fod yn dymuno’i wneud?

Byddwn yn trafod y cyfan heddiw.

Bydd myfyrwyr sy’n dod o gartrefi ag incwm is yn gallu cael grantiau, nad oes yn rhaid eu had-dalu, ar gyfer y rhan fwyaf o’u costau byw.

Dylai hynny olygu bod mynd i’r brifysgol yn bosibl i bawb, waeth beth fo’u cefndir neu incwm eu cartref.

Mae’r fyfyrwraig gyntaf yn gofyn: Os yw incwm eich cartref ar y lefel isaf... a oes rhaid i chi gael...y benthyciad cynhaliaeth?

Phil: Y benthyciad?

Myfyrwraig gyntaf: Ie – neu allwch chi ddewis a ydych am ei gael ai peidio?

Phil: Cwestiwn da. Does dim rhaid i chi gymryd y benthyciad os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Mae’n rhaid ei ad-dalu. Dyled yw e’. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cymryd benthyciad ond mae’n ddewisol.

Felly, os ydych chi’n credu y byddwch chi’n iawn gyda’ch gwaith, neu’ch cyllid ychwanegol, neu’ch ysgoloriaethau a bod dim angen benthyciad arnoch, mae hynny’n hollol iawn.

Ond os byddwch chi’n penderfynu hanner ffordd trwy’r flwyddyn academaidd ‘mae hi braidd yn dynn arna i’, gallwch wneud cais am eich benthyciad yn ddiweddarach a bydd yn cael ei ôl-ddyddio. Felly, does dim rhaid i chi gymryd y benthyciad os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Mae’n ddewisol.

Ar y sgrîn: Mae Phil yn ôl yn y swyddfa yn siarad i’r camera.

Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n cyflwyno pecyn cyllid myfyrwyr newydd, gan ddweud mai hwn fyddai’r pecyn mwyaf hael yn y DU.

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Medi 2018 yn gallu cael cymorth tuag at eu costau byw, sy’n gyfwerth â’r Cyflog Byw, yn ogystal â chymorth i dalu eu ffïoedd dysgu llawn.

Mae hynny’n golygu bod y myfyriwr yn gallu treulio mwy o amser yn canolbwyntio ar ei astudiaethau a llai o amser yn poeni ynghylch sut y bydd yn talu amdanynt.

Ar y sgrîn: mae’r olygfa yn ôl yn y neuadd ddarlithio gyda Phil a’r myfyrwyr o Gymru.

Mae’r myfyriwr cyntaf yn gofyn: O safbwynt myfyrwyr annibynnol – oherwydd dydw i ddim wedi dibynnu ar fy rhieni ers dros 5 mlynedd...

Phil: Ie.

Myfyriwr cyntaf: A fyddaf yn cael y £9,000 yn awtomatig, os ydw i’n ennill llai na £18,000 y flwyddyn, neu beth bynnag yw’r swm?

Phil: Cwestiwn da. Os ydych yn cael eich ystyried yn fyfyriwr annibynnol, caiff eich incwm ei ystyried yn sero. Hyd yn oed os oes gennych swydd yn ystod y flwyddyn academaidd honno, caiff ei ystyried yn sero.

Mae’r ail fyfyriwr yn gofyn: a ydym yn gymwys i gael y grant a’r benthyciad ar yr un pryd? A faint y byddem yn gymwys i’w gael ar gyfer y ddau?

Phil: Byddech, bydd yn gyfuniad o fenthyciadau a grantiau. Felly, yn amlwg, os yw’r incwm yn uwch bydd y grant yn is, £1,000 o grant a... ydy hynny’n gwneud synnwyr?

Ond bydd y cyfanswm yn £9,000 o hyd. Felly, bydd teuluoedd ag incwm is yn cael mwy o grant a llai o fenthyciad.

Rwy’n gobeithio fy mod i wedi egluro sut mae cyllid myfyrwyr yn gweithio a beth y mae angen i chi ei wneud.

Ac wedi rhoi sicrwydd i chi efallai ynghylch yr hyn y gallwch ei gael a sut mae ad-dalu.

Diolch yn fawr. Diolch am ddod heddiw.

Mae’r ail fyfyrwraig yn siarad i’r camera ac yn dweud: Ar ôl gwrando ar y cyflwyniad, rwy’ wedi cael llawer mwy o wybodaeth.

Mae’r drydedd fyfyrwraig yn siarad i’r camera ac yn dweud: Mae’n dda gwybod beth y gallwch ddisgwyl ei gael a beth y gallwch ddisgwyl ei ad-dalu.

Mae’r bedwaredd fyfyrwraig yn siarad i’r camera ac yn dweud: Gyda’r swm rwy’n ei gael, rwy’n teimlo... yn fodlon. Rwy’n credu y bydd yn para’r flwyddyn i mi, gan ei fod yn fwy na digon.

Mae’r trydydd myfyriwr yn siarad i’r camera ac yn dweud: Dydych chi ddim yn ad-dalu cymaint â hynny bob mis ac mae’r tebygolrwydd y byddwch yn ad-dalu’r cyfan yn eithaf isel.

Mae’r bedwaredd fyfyrwraig yn siarad i’r camera ac yn dweud: Os ydych yn rhoi trefn ar eich blaenoriaethau, rydych yn gwybod... mai’r brifysgol fydd yn dod yn gyntaf ac mai nosweithiau allan fydd yn dod yn olaf, felly rwy’n credu bod y swm rwy’n ei gael yn hollol iawn.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig