Cyflwyniad i gyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Disgrifiad o’r ffilm: Dysgwch am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn dechrau cwrs o 1 Awst 2019.

Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan-amser gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth i helpu gyda chostau byw. Mae’r rhain yn helpu talu am bethau fel llyfrau, rhent a bwyd.

Mae faint fyddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm eich cartref. Pan fyddwch chi'n ymgeisio, bydd angen i chi wybod am faint o gredydau modiwl fyddwch chi'n astudio. Byddwn yn defnyddio’r credydau modiwl i gyfrifo dwyster eich cwrs ym mhob blwyddyn academaidd.

Nid oes rhaid talu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn ôl, ond bydd disgwyl i chi ddechrau ad-dalu unrhyw Fenthyciad Cynhaliaeth yn y mis Ebrill wedi i chi adael eich cwrs, neu'r mis Ebrill bedair blynedd wedi dechrau eich cwrs, pa un bynnag ddaw gyntaf. Mae’r swm y byddwch yn ei ad-dalu bob mis yn ddibynnol ar eich incwm ac nid faint a fenthycoch.

Gallech hefyd gael Benthyciad Ffioedd Dysgu i helpu talu am ffioedd dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg. Does dim rhaid talu Benthyciadau Ffioedd Dysgu yn ôl. Nid yw'r swm y gallwch ei gael yn ddibynnol ar incwm eich cartref.

Mae yna help ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflyrau iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm Awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol fel dyslecsia. Gallwch hefyd gael help ychwanegol os oes gennych chi unrhyw blant neu oedolion dibynnol.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Benthyciad Ffioedd Dysgu sy’n golygu na fydd rhaid i chi dalu'r ffioedd yma o flaen llaw.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig