Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

Disgrifiad o’r ffilm: Dysgwch mwy am beth, pryd a sut i ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

Does dim rhaid i chi ad-dalu’ch benthyciad nes byddwch wedi gadael eich cwrs ac yn ennill dros y trothwy ad-dalu i'r Deyrnas Unedig, sef £25,725 bunnoedd y flwyddyn, £2,143 bunnoedd y mis neu £494 o bunnoedd yr wythnos ar hyn o bryd.

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu bob mis yn seiliedig ar eich incwm ac nid faint a fenthycoch!

Dyma sut byddwch yn ad-dalu eich benthyciad myfyriwr:

Os ydych chi'n fyfyriwr amser llawn, bydd disgwyl i chi ddechrau talu’ch benthyciad yn ôl yn y mis Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs. Os ydych chi'n fyfyriwr rhan-amser, bydd disgwyl i chi ddechrau ad-dalu yn y mis Ebrill bedair blynedd wedi i chi ddechrau'ch cwrs, neu’r mis Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs, pa bynnag un sy’n dod gyntaf.

Byddwch yn ad-dalu naw y cant o'ch incwm dros y trothwy ad-dalu.

Os bydd eich incwm yn newid, trwy godi neu ostwng, bydd symiau eich ad-daliadau yn newid i adlewyrchu hyn. Os byddwch yn stopio gweithio, bydd eich ad-daliadau yn stopio nes byddwch yn dechrau gweithio eto a bod eich incwm dros y trothwy.

Os ydych chi'n gyflogedig, bydd eich cyflogwr yn casglu eich ad-daliadau yn uniongyrchol o'ch cyflog, ynghyd â threth ac Yswiriant Gwladol.

Os ydych chi'n hunangyflogedig, byddwch yn ad-dalu'n uniongyrchol i Gyllid a Thollau EM, neu HMRC, ar yr un adeg ag y byddwch yn talu eich treth.

Os byddwch yn mynd dramor, bydd yn rhaid i chi ad-dalu eich benthyciad yn uniongyrchol i ni - felly rhowch wybod i ni cyn i chi fynd.

Gallwch hefyd wneud taliadau gwirfoddol ar unrhyw adeg.

Wedi diwedd y flwyddyn dreth, bydd HMRC yn rhoi gwybod i ni faint ydych chi wedi ad-dalu, a byddwn yn anfon datganiad atoch yn dangos eich ad-daliadau ac unrhyw log a ychwanegwyd i'ch cyfrif.

Codir llog o'r diwrnod y gwneir eich taliad cyntaf nes bydd eich benthyciad wedi ei ad-dalu'n llawn neu ei ganslo. Mae'r gyfradd llog yn seiliedig ar Fynegai Prisiau Manwerthu'r Deyrnas Unedig, sef RPI, a bydd yn amrywio yn ôl eich amgylchiadau.

A pheidiwch ag anghofio, unwaith y byddwch wedi dechrau ad-dalu, efallai y byddwch yn gallu cael hyd at fil pum cant o bunnoedd o'ch Benthyciad Cynhaliaeth wedi ei ganslo gan Lywodraeth Cymru.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig