Taliadau

Ydych chi’n disgwyl taliad cyntaf eich cyllid myfyrwyr? Gallwn ni eich helpu!

Os byddwch yn dechrau ar gwrs cyn bo hir, byddwch yn edrych ymlaen at gael taliad cyntaf eich cyllid myfyrwyr.

Gallwch wirio amserlen a statws eich taliadau drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Dilynwch ein cynghorion a fydd yn eich helpu i gael eich talu’n brydlon:

  1. Sicrhewch eich bod wedi cyflwyno eich cais a’ch bod wedi darparu unrhyw dystiolaeth y mae arnom ei hangen. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein i weld a ydym wedi gofyn am rywbeth.
  2. Gwiriwch fod eich manylion banc yn gywir yn eich cyfrif ar-lein. Os oes angen i chi ddiweddaru eich manylion, dylech sicrhau eich bod yn gwneud hynny o leiaf 4 diwrnod cyn dyddiad eich taliad.
  3. Cofrestrwch ar eich cwrs. Mae’n bosibl y gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan eich prifysgol neu’ch coleg.

I gael rhagor o wybodaeth, gwyliwch ein ffilm ar YouTube ynghylch cael taliadau.

 

Os ydych yn disgwyl eich taliad cyntaf

Tra byddwch yn disgwyl eich taliad cyntaf, gallwch weld amserlen a statws eich taliadau yn eich cyfrif ar-lein.

 

Cael gwybod beth y mae statws eich taliad yn ei olygu:

Statws taliad

Beth y mae hynny’n ei olygu i chi

Yn aros am gadarnhad

Byddwn yn anfon eich taliad pan fydd eich prifysgol neu’ch coleg wedi cadarnhau eich bod wedi cofrestru ar eich cwrs. Mae’n bosibl y gallwch wneud hynny ar-lein gyda’ch prifysgol neu’ch coleg.

Yn aros am fanylion talu

 

Mae angen i chi roi eich rhif Yswiriant Gwladol neu’ch manylion banc i ni.

Yn gwirio’r manylion talu

 

Rydym yn gwirio eich rhif Yswiriant Gwladol. Gall hynny gymryd hyd at bythefnos.

Taliad wedi’i drefnu

 

Byddwch yn cael eich talu ar y dyddiadau a ddangosir yn eich cyfrif ar-lein.

Taliad ar y gweill

 

Mae eich taliad wedi’i anfon a dylai gyrraedd eich cyfrif banc cyn pen 5 diwrnod.

Wedi’i atal

 

Mae’n bosibl nad yw eich manylion banc gennym neu ein bod yn gwirio eich rhif Yswiriant Gwladol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gall hynny gymryd hyd at bythefnos.

Wedi methu

Ni wnaethom lwyddo i’ch talu ac mae eich banc wedi anfon yr arian yn ôl atom. Gwiriwch fod eich manylion banc yn gywir yn eich cyfrif ar-lein.

Os byddwch yn astudio gartref yn ystod 2020/2021

Oherwydd COVID-19, mae’n bosibl y byddwch yn astudio eich cwrs ar-lein yn hytrach na thrwy fynychu dosbarthiadau ar gampws prifysgol neu goleg. Peidiwch â phoeni, oherwydd byddwch yn dal i gael eich talu yn ôl yr arfer. Cofiwch, bydd angen o hyd i chi gofrestru ar eich cwrs cyn y gallwn eich talu! Bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi rhoi’r manylion cywir i ni ynghylch ble y byddwch yn byw yn ystod y tymor.

Os yw eich cynlluniau wedi newid ac os byddwch yn awr yn byw gartref gyda’ch rhieni, bydd angen i chi ddiweddaru eich cais yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd hynny’n berthnasol hefyd os oeddech i fod i astudio dramor yn ystod 2020/2021 ond y byddwch yn awr yn astudio ar-lein gyda’ch darparwr tramor. Os na fyddwch yn diweddaru eich manylion, gallech gael eich gordalu a bydd angen wedyn i chi ad-dalu unrhyw gyllid myfyrwyr ychwanegol a gawsoch.

 

Os gwnaethoch gais ar ôl y dyddiad cau

Y dyddiad cau eleni ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr oedd:

  •  15 Mai ar gyfer myfyrwyr newydd
  •  30 Mehefin ar gyfer myfyrwyr a oedd yn dychwelyd

Peidiwch â phoeni os gwnaethoch gais ar ôl y dyddiad cau! Dylai fod modd o hyd i chi gael rhywfaint o arian tua dechrau eich cwrs, cyhyd â’ch bod wedi darparu unrhyw dystiolaeth yr oedd arnom ei hangen a bod eich cais wedi’i gymeradwyo.

Os gwnaethoch gais ar ôl y dyddiad cau am gyllid myfyrwyr ar sail incwm eich cartref, mae’n bosibl y byddwch yn cael taliad llai i ddechrau. Sicrhewch fod eich rhiant/rhieni neu’ch partner wedi darparu manylion am eu hincwm, er mwyn i ni allu ailasesu’r cyllid y mae gennych hawl iddo ac ychwanegu at eich taliad cyntaf cyn gynted ag sy’n bosibl.

Os yw eich rhiant/rhieni neu’ch partner yn cefnogi eich cais

I sicrhau eich bod yn cael yr holl gyllid myfyrwyr y mae gennych hawl iddo, mae’n bosibl y bydd angen i’ch rhiant/rhieni neu’ch partner gefnogi eich cais drwy ddarparu manylion am eu hincwm. Gallant gefnogi eich cais drwy eu cyfrif ar-lein nhw eu hunain. Dylent fynd i’w cyfrif yn rheolaidd rhag ofn ein bod wedi gofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth.

Cael gwybod mwy am sut y gall eich rhiant/rhieni neu’ch partner gefnogi eich cais.

 

Helpu eich ffrindiau i gael eu talu’n brydlon!

Yw eich ffrindiau hefyd yn disgwyl taliad cyntaf eu cyllid myfyrwyr?

Rhannwch y dudalen hon ar Facebook a Twitter i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael eu talu’n brydlon hefyd!^ Nôl i’r brig