Siarter gwybodaeth SLC

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Efallai bydd angen i ni ymdrin â gwybodaeth bersonol amdanoch fel y gallwn ddarparu gwasanaethau i chi. Bwriad y siarter yma yw rhoi hyder yn y diogelwch o wybodaeth drwy esbonio beth yr ydym yn ei wneud gydag ef.

Os yr ydym yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol, rydym yn addo:

 • i ddweud wrthych pam yr ydym angen y wybodaeth a beth yr ydym yn bwriadu gwneud gyda hi;
 • i brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn cytundeb â’r ddeddfwriaeth gwarchod data perthnasol;
 • ond gofyn am yr hyn sydd ei angen arnom;
 • i’w edrych ar ei hôl a sicrhau ei bod ond yn hygyrch i’r rheiny gyda gwir angen i’w gweld;
 • i adael i chi wybod ble mae gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng sefydliadau ac i roi gwell gwasanaethau i chi – ac i roi y cyfle i chi ddweud na i hyn ble y gallwn;
 • i wneud yn siwr nad ydym yn ei chadw’n hirach nag sy’n rhaid; a
 • ddim i roi eich gwybodaeth bersonol ar gael at ddefnydd masnachol heb eich caniatâd.

Yn gyfnewid, rydym yn gofyn i chi i:

 • roi gwybodaeth gywir; a
 • dweud wrthym mor gynted ag sy’n bosibl os oes unrhyw newidiadau i’ch gwybodaeth bersonol, fel cyfeiriad newydd.
  Mae hyn yn ein helpu ni i gadw eich gwybodaeth yn ddibynadwy ac wedi ei ddiweddaru.

Medrwch gael rhagor o wybodaeth ar:

 • sut mae darganfod pa wybodaeth rydym yn cadw amdanoch a sut mae gofyn i ni i gywiro unrhyw wallau;
 • gytundebau sydd gennym gyda sefydliadau eraill am rannu gwybodaeth;
 • amgylchiadau ble y gallwn roi eich manylion personol heb ddweud wrthych, er enghraifft, i atal a chanfod trosedd, neu ble mae angen i ni wneud hynny gan awdurdod perthnasol;
 • ein cyfarwyddiadau i’n staff ar sut mae casglu, defnyddio a dileu eich gwybodaeth bersonol;
 • sut yr ydym yn gwirio bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac wedi ei ddiweddaru; a
 • sut mae gwneud cwyn am sut yr ydym yn cadw neu ddefnyddio eich gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth am sut caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, pwy sydd yn gyfrifol amdani a’r hawliau sydd gennych mewn cysylltiad â hi, cyfeiriwch at Datganiad Rhybudd Preifatrwyddos gwelwch yn dda.

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, ynghyd ag Adran ar gyfer Addysg, a sefydliadau partner, wedi arwyddo a chytuno i’r egwyddorion a rennir ar gyfer ymdrin â’ch gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda’r:

Swyddog Gwarchod Data
Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyf
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Am wybodaeth annibynnol ar warchod data, preifatrwydd a materion rhannu-data, gallwch gysylltu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113 neu 01625 545 745

Ffacs: 0162 552 4510

Gwefan: ico.org.uk^ Nôl i’r brig