Delwedd o: myfyrwraig wrth ddesg gyda gliniadur

Sut mae incwm cartref yn effeithio ar gais?

Os mae’r myfyriwr wedi gofyn am gael ei asesu ar incwm, byddwn yn defnyddio incwm cartref trethadwy llwyr i gefnogi’r hyn mae’r myfyriwr â hawl iddo. Incwm cartref yw’r incwm cyfunol o’r myfyriwr a’r rhieni neu bartner maent yn byw gyda hwy. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw incwm efallai caiff y myfyriwr oddi wrth waith llawn neu ran-amser.

Os nad ydych yn darparu gwybodaeth am eich incwm cartref, caiff y myfyriwr ond yr hawl i dderbyn cefnogaeth sylfaenol.

Os byddwch yn darparu gwybodaeth am eich incwm, ac mae’n is na’r trothwy penodol, gall y myfyriwr dderbyn mwy o gymorth ariannol, megis:

  • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cefnogaeth Arbennig
  • Benthyciad Cynnal (elfen meini prawf)
  • Grant Gofal Plant
  • Lwfans Dysgu i Rieni
  • Grant Oedolion Dibynnol.

Darganfyddwch pa gymorth ariannol sydd ar gael:

Os mae incwm eich cartref yn gostwng 15% neu’n fwy

Pan fydd y myfyriwr yn gwneud cais am gyllid ar sail incwm y cartref, bydd angen i chi ddarparu’ch gwybodaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth benodol.

Os ydy cyfanswm incwm eich cartref wedi cwympo gan o leiaf 15% ers y flwyddyn dreth y gofynnwn amdani ar y cais, gallwch wneud cais i gael eich asesu ar sail y flwyddyn dreth bresennol yn lle hynny. Gallwch hefyd wneud cais am asesiad.

Incwm y flwyddyn bresennol os bydd eich incwm yn newid yn ystod y flwyddyn academaidd wrth i’r myfyriwr astudio.

Y flwyddyn academaidd y mae’r myfyriwr yn gwneud cais amdano Y flwyddyn dreth y mae arnom angen manylion incwm gwirioneddol amdani Y flwyddyn dreth y mae arnom angen amcangyfrif o fanylion incwm os ydy cyfanswm incwm eich cartref wedi cwympo gan o leiaf 15%
2020 i 2021 2018 i 2019 2020 i 2021
2019 i 2020 2017 i 2018 2019 i 2020

Ar ddiwedd y flwyddyn dreth rydych chi wedi darparu amcangyfrif o fanylion incwm ar ei chyfer, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am dystiolaeth o’ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth honno.

Pwy sy’n cyfrif fel aelod o’ch cartref?

Os yr ydych yn rhiant i fyfyriwr ac mae’r myfyriwr fel arfer yn byw gyda chi, mae’r rheolau canlynol yma yn bodoli:

  • Os yr ydych wedi gwahanu neu ysgaru, mae eich incwm yn cyfrif tuag at incwm y cartref ond nid yw incwm rhiant arall naturiol y myfyriwr yn cyfrif.
  • Os yr ydych wedi ail-briodi neu’n byw gyda phartner, bydd ei incwm yn cyfrif tuag at yr incwm cartref a rhaid iddyn nhw ddarparu gwybodaeth o hyn
  • Os byddwch chi’n ailbriodi neu’n dechrau byw gyda phartner cyn dechrau’r flwyddyn academaidd, bydd incwm eich gŵr/gwraig/partner yn cael ei ystyried hyd yn oed os nad ydych chi wedi bod yn byw gyda’ch gilydd yn ystod y flwyddyn dreth rydym yn gofyn yn ei chylch.

Os oes gennych blant arall

Os yr ydych yn rhiant i fyfyriwr ac mae gennych blant arall sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, caiff y £1,130 o gyfanswm incwm eich cartref ei ddiystyru difater ar nifer y plant eraill sydd yn gyfangwbl neu’n bennaf yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Er enghraifft: dywedwch eich bod yn ennill £20,000 y flwyddyn ac mae gennych ddau o blant, ac un ohonyn nhw’n fyfyriwr. Byddwn yn diystyru £1,130 o’ch incwm ac yn ystyried i chi gael incwm arall o £18,870 ar gyfer pwrpas o asesu incwm gyfan gwbl eich cartref.

Ffurflenni ychwanegol a chanllawiau efallai sydd eu hangen arnoch

Os yr ydym wedi gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi cais ac wedi cwblhau dychweliad treth bapur, efallai byddwch yn darganfod y canllaw canlynol yn ddefnyddiol.

Cwblhewch y ffurflen yma os na wnaethoch arwyddo’r ffurflen gais bapur pan wnaeth y myfyriwr gais am gyllid:^ Nôl i’r brig