Delwedd o: myfyrwraig wrth ddesg gyda gliniadur

Sut mae incwm cartref yn effeithio ar gais?

Os mae’r myfyriwr wedi gofyn am gael ei asesu ar incwm, byddwn yn defnyddio incwm cartref trethadwy llwyr i gefnogi’r hyn mae’r myfyriwr â hawl iddo. Incwm cartref yw’r incwm cyfunol o’r myfyriwr a’r rhieni neu bartner maent yn byw gyda hwy. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw incwm efallai caiff y myfyriwr oddi wrth waith llawn neu ran-amser.

Os nad ydych yn darparu gwybodaeth am eich incwm cartref, caiff y myfyriwr ond yr hawl i dderbyn cefnogaeth sylfaenol.

Os byddwch yn darparu gwybodaeth am eich incwm, ac mae’n is na’r trothwy penodol, gall y myfyriwr dderbyn mwy o gymorth ariannol, megis:

  • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cefnogaeth Arbennig
  • Benthyciad Cynnal
  • Grant Gofal Plant
  • Lwfans Dysgu i Rieni
  • Grant Oedolion Dibynnol.

Darganfyddwch pa gymorth ariannol sydd ar gael:

Os mae incwm eich cartref yn gostwng 15% neu’n fwy

Os yw eich plentyn neu’ch partner yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr eleni, byddem fel rheol yn defnyddio incwm eich cartref o flwyddyn dreth 2019-2020 i gyfrifo faint o gyllid myfyrwyr y bydd yn gallu ei gael.

Ond os oes disgwyl i incwm eich cartref ostwng 15% neu fwy o gymharu â blwyddyn dreth 2018-19, gallwch ofyn i ni gyfrifo ei gyllid myfyrwyr ar sail amcangyfrif o’ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth bresennol yn lle hynny.

Mae gwneud hynny’n golygu y gallai eich plentyn neu’ch partner gael mwy o’i gyllid myfyrwyr ar ffurf grant yn hytrach na benthyciad, ond nid yw hynny’n addas i bawb. Ar ddiwedd y flwyddyn dreth, byddwn yn gofyn am dystiolaeth o’ch incwm i weld a oedd yr amcangyfrifon yn gywir. Os oeddent yn anghywir, mae’n debygol y bydd eich plentyn neu’ch partner wedi cael gormod o grant ac y bydd angen iddo dalu peth ohono’n ôl.

1. Gweld a ydych yn gymwys

Byddwch yn gymwys i gael asesiad os bydd incwm disgwyliedig eich cartref, ar ôl y gostyngiad o 15%, rhwng £18,370 a £59,200 y flwyddyn.

Os yw cyfanswm incwm eich cartref yn llai nag £18,370 y flwyddyn, ni fyddwch yn gallu cael asesiad oni bai bod angen un ar y myfyriwr er mwyn cael:

  • bwrsariaeth neu ysgoloriaeth gan brifysgol neu goleg
  • cyllid myfyrwyr ychwanegol ar gyfer plant neu oedolion dibynnol.

2. Gwneud cais

Gallwch wneud cais trwy lawrlwytho ffurflen a’i hanfon atom. Gallwch wneud cais unrhyw bryd hyd at ddiwrnod olaf blwyddyn academaidd eich plentyn neu’ch partner.

3. Cofiwch ddiweddaru eich amcangyfrifon o incwm eich cartref

Wedi i chi wneud cais ac wedi i ni gynnal asesiad o’ch incwm ar gyfer y flwyddyn bresennol, bydd yn rhaid i chi roi gwybod i ni os bydd eich incwm yn newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Gallwch wneud hynny trwy anfon ffurflen newydd atom sy’n nodi eich incwm ar gyfer y flwyddyn bresennol.

Os na fyddwch yn parhau i ddiweddaru eich amcangyfrifon o’ch incwm, neu os bydd eich amcangyfrifon yn rhy fach, mae’n bosibl y byddwn yn rhoi gormod o gyllid myfyrwyr i’ch plentyn neu’ch partner ac y byddwn yn gofyn iddo ad-dalu peth ohono.

4. Cadarnhewch incwm eich cartref ar ddiwedd y flwyddyn dreth

Wedi i’r flwyddyn dreth ddod i ben, byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni beth oedd incwm eich cartref mewn gwirionedd ac yn gofyn am gael gweld tystiolaeth o hynny. Fel rheol, byddwn yn gofyn am hynny ar ddiwedd y flwyddyn dreth, ym mis Ebrill 2022.

Os na fyddwch yn gwneud hynny, bydd taliadau cyllid myfyrwyr eich plentyn neu’ch partner yn cael eu lleihau a byddwn yn gofyn iddo ad-dalu peth ohono.

5. Beth fydd yn digwydd nesaf

Pan fyddwn yn gwybod beth oedd incwm eich cartref mewn gwirionedd ar ddiwedd y flwyddyn dreth, byddwn yn gallu edrych i weld a oedd y swm a roddwyd i’ch plentyn neu’ch partner yn gywir.

Os talwyd gormod o fenthyciad neu grant iddo, byddwn yn gofyn iddo ad-dalu peth ohono.

Pwy sy’n cyfrif fel aelod o’ch cartref?

Os chi yw gŵr, gwraig neu bartner sifil y myfyriwr, byddwn yn ystyried eich incwm chi yn rhan o incwm y cartref. 

Os yr ydych yn rhiant i fyfyriwr ac mae’r myfyriwr fel arfer yn byw gyda chi, mae’r rheolau canlynol yma yn bodoli:

  • Os yr ydych wedi gwahanu neu ysgaru, mae eich incwm yn cyfrif tuag at incwm y cartref ond nid yw incwm rhiant arall naturiol y myfyriwr yn cyfrif.
  • Os yr ydych wedi ail-briodi neu’n byw gyda phartner, bydd ei incwm yn cyfrif tuag at yr incwm cartref a rhaid iddyn nhw ddarparu gwybodaeth o hyn.
  • Os byddwch chi’n ailbriodi neu’n dechrau byw gyda phartner cyn dechrau’r flwyddyn academaidd, bydd incwm eich gŵr/gwraig/partner yn cael ei ystyried hyd yn oed os nad ydych chi wedi bod yn byw gyda’ch gilydd yn ystod y flwyddyn dreth rydym yn gofyn yn ei chylch.

Os oes gennych blant arall

Os yr ydych yn rhiant i fyfyriwr ac mae gennych blant arall sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, caiff y £1,130 o gyfanswm incwm eich cartref ei ddiystyru difater ar nifer y plant eraill sydd yn gyfangwbl neu’n bennaf yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Er enghraifft: dywedwch eich bod yn ennill £20,000 y flwyddyn ac mae gennych ddau o blant, ac un ohonyn nhw’n fyfyriwr. Byddwn yn diystyru £1,130 o’ch incwm ac yn ystyried i chi gael incwm arall o £18,870 ar gyfer pwrpas o asesu incwm gyfan gwbl eich cartref.

Ffurflenni ychwanegol a chanllawiau efallai sydd eu hangen arnoch

Os yr ydym wedi gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi cais ac wedi cwblhau dychweliad treth bapur, efallai byddwch yn darganfod y canllaw canlynol yn ddefnyddiol.

Cwblyhewch ffurflen yma os na wnaethoch arwyddo’r ffurflen gais bapur pan wnaeth y myfyriwr gais am gyllid:^ Nôl i’r brig