Delwedd o: myfyrwyr a thiwtor

Rhieni a phartneriaid

Mae pob myfyriwr cymwys gyda'r hawl i lefel sylfaenol o gyllid myfyriwr difater eu hamgylchiadau ariannol. Er hynny, efallai bydd cymorth ariannol ychwanegol ar gael os ydy eu hincwm cartref o dan swm penodol

Efallai bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth am eich incwm os ydych plentyn neu bartner wedi ceisio am gyllid myfyriwr yng Nghymru.

Darganfyddwch ynghylch cefnogi cais eich plentyn neu bartner am:

Gyllid Israddedig

Cyllid Meistr Ôl-raddedig

Am mwy o wybodaeth am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr, ewch i’n tudalen COVID-19.

Cefnogi cais newydd

Os yr ydych yn cefnogi cais eich plentyn

Eich incwm cartref yw incwm cyfynol y:

  • chi
  • eich plentyn
  • eich partner - os yr ydych yn byw gyda hwy nawr (hyd yn oed os nad oeddech yn byw gyda hwy yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol)

Os yr ydych yn cefnogi cais eich partner

Incwm eich cartref ydy eich incwm cyfunol a’ch partner (hyd yn oed os nad oeddech yn byw gyda hwy yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol).

Sut i gyflwyno

Unwaith bod eich plentyn neu bartner wedi gwneud cais, byddwch yn derbyn e-bost o fewn 24 awr gyda dolen i gyflwyno eich gwybodaeth.

Efallai bydd angen i chi greu cyfrif

Rhaid i chi ddefnyddio eich cyfrif eich hun – ni allwch ddefnyddio’r un cyfrif â’ch plentyn neu bartner.

Er ein bod yn argymell ceisio ar-lein, mae dal gennym geisiadau papur ar gael os oes angen un arnoch. Os oes angen cais ar bapur arnoch cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.

Beth sydd angen arnoch

Bydd angen i chi wybod y canlynol am y flwyddyn dreth flaenorol:

Y flwyddyn dreth flaenorol fydd:

  • 2018 i 2019 os ydy eich plentyn neu bartner yn ceisio am y flwyddyn academaidd 2020 i 2021
  • 2017 i 2018 os ydy eich plentyn neu bartner yn ceisio am y flwyddyn academaidd 2019 i 2020

Rydym yn argymell bod gennych eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law pan rydych yn myned eich gwybodaeth ariannol.

Gallwch hefyd gyflwyno eich manylion am flwyddyn dreth mwy diweddar os yr ydych yn meddwl bydd eich incwm cartref o leiaf 15% yn is na’r flwyddyn dreth flaenorol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn gwirio bod y wybodaeth a gyflwynwyd gennych yn cyd-fynd gyda’u cofnodion. Bydd hyn fel arfer yn cymryd fyny hyd at 2 wythnos.

Efallai byddant yn gofyn i chi anfon y dystiolaeth yma sef:

  • eich incwm – os nad ydy’r manylion a gyflwynwyd gennych yn cyd-fynd gyda chofnodion CThEM
  • eich statws priodasol – os ydych wedi gwahanu neu ysgaru.

Darganfod mwy am y gwahanol mathau o dystiolaeth efallai bydd angen i chi ei anfon atom

Bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn ysgrifennu at eich plentyn neu bartner pan gaiff yr holl dystiolaeth ei gadarnhau

Cefnogi myfyriwr sy’n parhau

Mae angen i’ch plentyn neu bartner geisio am gyllid myfyriwr pob blwyddyn.

Pan maent yn ceisio, byddwch yn derbyn e-bost o fewn 24 awr. Bydd gan yr e-bost ddolen i fewngofnodi i’ch cyfrif, ble sy’n rhaid i chi gyflwyno:

  • eich statws priodasol
  • unrhyw newid i’r wybodaeth a gyflwynwyd gennych yn y flwyddyn flaenorol
  • eich gwybodaeth ariannol am y flwyddyn dreth flaenorol.

Gwybodaeth ar log ac ad-daliad

Gallwch ddarganfod gwybodaeth bwysig am y llog ar fenythciadau’r myfyriwr a phwy sy’n gyfrifol am eu had-dalu

Cael caniatâd i fyned gwybodaeth cyfrif myfyriwr

Nid yw Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gallu trafod unrhyw agwedd o gyfrif neu gais y myfyriwr gydag unrhyw un ar wahân i’r myfyriwr heb ganiatâd y myfyriwr. Mae hyn yn cynnwys rhieni a phartneriaid y myfyriwr.

Os oes angen i chi gael mynediad i wybodaeth cyfrif myfyriwr, rhaid i’r myfyriwr rhoi ei ganiatâd i ni i rannu’r wybodaeth.

Gellir cael rhagor o fanylion ar sut gall myfyriwr sefydlu hyn yma:^ Nôl i’r brig