Polisi preifatrwydd

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyf wedi ei gofrestru fel Rheolwr Data gyda Chomisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Gwarchod Data 1998 ac mae’n ymrwymedig i barchu eich preifatrwydd ar-lein. Byddwn yn gosod amddiffyniad addas a rheolaeth o unrhyw wybodaeth canfyddadwy personol a rannwch gyda ni. Caiff lefel y diogelwch ei selio ar asesiad o’r difrod fyddai’n debygol o’i achosi drwy golled neu ddatguddiad anawdurdodedig o wybodaeth bersonol y rhoesoch i ni. Caiff y wybodaeth a ddarparwyd ei brosesu gan SLC mewn cytundeb â’r Ddeddf Gwarchod Data 1998. Mae’r Polisi Preifatrwydd yma yn cynnwys pob gwefan sy’n cael eu weithredu gan Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr ond nid yw’n ymestyn i linciau safleoedd gwe eraill o fewn y safle yma.

Rydym yn ymrwymedig i warchod eich preifatrwydd a’ch diogelwch o’r wybodaeth yr ydych wedi ei roi i ni. Caiff yr holl wybodaeth bersonol a ddarparwyd ei drosglwyddo fesul cysylltiad diogel.Caiff hyn ei gwblhau o dan128 bit SSL (haenen Soced Ddiogel) amgryptio, sy’n safon diogelwch blaenllaw o ddata o fewn y diwydiant e-wasanaethau.

Efallai y byddwn yn monitro defnydd o’n gwefan i’n galluogi ni i ddiweddaru a theilwra anghenion ein defnyddwyr. Gallwn hefyd gadw record o’r linciau hynny sydd yn cael eu defnyddio’n fwyaf aml, felly yn ein galluogi i ddarparu'r wybodaeth fwyaf defnyddiol i’n defnyddwyr. Fel rhan o weithrediad ein gwasanaeth, fe all rhai o’n tudalennau gwe ddefnyddio cwcis (a thechnolegau cofnod eraill).‘Cwci’ yw ffeil destun bychan wedi ei lawr lwytho ar yrrwr caled eich cyfrifiadur. Ei brif nod yw adnabod defnyddwyr a phersonoli ei ymweliad drwy gwsmereiddio tudalennau gwe iddyn nhw; er enghraifft, drwy groesawi gyda’i enw tro nesaf y bydd yn ymweld â’r un safle. Mae hyn yn ein caniatáu i gasglu gwybodaeth megis yr amser a dreuliwyd ar ein gwefan a’r tudalennau a ddefnyddiwyd. Mae’r cwcis ar y safle yma ond yn ddilys tra eich bod yn defnyddio ein gwasanaeth ac yn dibennu pan fyddwch yn allgofnodi neu’n cau porwr eich ffenest.

Nid ydym yn cadw cofnod hir dymor o’ch ymweliadau i’n safle gyda chwcis a gallwch bob amser ddileu eich cwcis pan fyddwn yn dileu eich ffeiliau rhyngrwyd dros dro. Er hynny, dylech nodi y bydd hyn yn effeithio ar bob un safle sydd wedi darparu cwcis, ac nid ein safle ni yn unig. Mae rhagor o wybodaeth am ddileu neu reoli cwcis ar gael drwy ymweld â www.aboutcookies.org. Dylech nodi nad yw ein gwefan yn gweithio heb cwcis.

Byddwn yn prosesu, defnyddio a datgelu gwybodaeth yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych, neu yr ydych yn ei ddarparu i ni, yn y ffyrdd yma:

  • I helpu darparu gwasanaethau i chi.
  • I weinyddu eich cyfranogiad yng Nghynllun Benthyciadau Myfyriwr.
  • Lle’n awdurdodedig gennych chi, i drefnu casglu eich ad-daliadau a wnaethpwyd gennych chi mewn perthynas â’ch Cyfrif Benthyciadau Myfyriwr.
  • I sicrhau bod cynnwys o’n safle wedi ei gyflwyno yn y modd sydd mwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur.
  • I’ch darparu gyda gwybodaeth ar wasanaethau yr ydych yn gofyn i ni amdanynt neu yr ydym yn teimlo y bydd o ddiddordeb i chi.
  • I weithredu ein hymrwymiadau ac ymarfer ein hawliau sy’n codi o unrhyw gytundebau a wnaethpwyd rhyngddo’ch chi a ni.
  • I’ch caniatáu i chi gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol o’n gwasanaeth, pan yr ydych yn dewis gwneud hynny.
  • i’ch hysbysu am newidiadau i’n gwasanaeth.
  • I fonitro perfformiad ein gwefan.

Rydych yn cytuno bod SLC yn gallu defnyddio eich data personol ar gyfer pwrpasau o’r fath, oni a hyd nes eich bod yn hysbysu SLC yn wahanol. Ni fydd SLC yn darparu, trosglwyddo, gwerthu neu fel arall yn darparu eich data personol i drydedd blaid heb eich caniatâd o dan unrhyw amgylchiadau, eithrio lle bo angen neu a ganiateir gan gyfraith.

Mae gennym rwymedigaeth cyfreithiol o dan Ddeddf Gwarchod Data i sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd gennym ar gadw ac wedi ei brosesu amdanoch yn cydymffurfio gydag egwyddorion y Ddeddf.I gyflawni’r nod hyn, rydym angen gwybodaeth gywir amdanoch. Os yr ydych yn darganfod bod SLC yn cadw data personol amdanoch sydd yn anghywir, rhowch wybod i SLC mor gynted â phosib os gwelwch yn dda. Bydd SLC yna’n cywiro’r cofnodion, ac yn hysbysu trydydd bleidiau sydd efallai wedi derbyn eich data personol mewn cytundeb â’r polisi yma.

O dan dermau’r Ddeddf mae gennych yr hawl i gael copi o’r wybodaeth rydym yn cadw amdanoch, unwaith i ni dderbyn y taliad priodol. Os ydych yn dymuno cael copi, ysgrifennwch at:

Customer Assistance team
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Rhaid i chi gynnwys siec neu archeb bost am £10 a nodi eich llythyr ‘Cais Mynediad Pwnc.’

Nid yw’r Polisi Preifatrwydd yn bwriadu – nac yn – creu unrhyw hawliau cytundebol neu gyfreithiol. Mae fodd bynnag, yn ganllaw i’n safonau gwarchod ar-lein.^ Nôl i’r brig