Newyddion diweddaraf

 1. Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022: Ymunwch â’n rhestr bostio! 10-05-2021

  Fyddwch chi’n dechrau ar gwrs i fyfyrwyr israddedig rhan-amser neu gwrs Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig eleni? Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yn agor!

  Drwy ymuno â’n rhestrau postio, byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y gallwch wneud cais. Disgwylir y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau’n agor yn yr haf.

  Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser

  Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud ceisiadau.

  Ceisiadau gan fyfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig

  Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig wneud ceisiadau.

  Rhowch wybod i’ch ffrindiau am ein rhestrau postio er mwyn iddyn nhw allu gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl hefyd!

  Dilynwch ni ar Facebook a Twitter er mwyn ymuno yn y sgwrs.

 2. Gwnewch gais am gyllid myfyrwyr yn awr! 26-04-2021

  Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn.

  Gwnewch gais nawr!

  Myfyrwyr newydd

  Os ydych yn fyfyriwr newydd, dylech wneud cais erbyn 4 Mehefin. Dim ond tua 30 munud y dylai ei gymryd i chi gwblhau eich cais! Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg – gallwch wneud cais yn awr a diweddaru eich manylion yn nes ymlaen.

  Gwnewch gais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, gallai eich arian gyrraedd yn hwyr hefyd!

  Myfyrwyr sy’n parhau

  Os ydych yn fyfyriwr sy’n parhau â’ch astudiaethau, mae gennych ddigon o amser i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein er mwyn gwirio bod eich manylion presennol yn dal yn gywir. Mae gennych tan 25 Mehefin i wneud cais o’r newydd am gyllid.

 3. Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr o’r UE sy’n dechrau ar gyrsiau yn ystod 2021/22 26-11-2020

  Os ydych yn fyfyriwr o’r UE sy’n dechrau ar gwrs ar 1 Awst 2021 neu wedi hynny, rhaid bod gennych statws sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i gael cyllid myfyrwyr. Nid yw hynny’n berthnasol i fyfyrwyr sy’n ddinasyddion Iwerddon.

  Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yw 30 Mehefin 2021, ond rhaid eich bod wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020.

  Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o’r gofyniad hwn cyn eich bod yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr, oherwydd fel arall ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid gennym.

  Dylech fynd i’r canllaw gwybodaeth am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar GOV.uk i gael gwybod mwy am sut mae gwneud cais.

  Cadw mewn cysylltiad

  Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am gyllid myfyrwyr.

 4. Cael taliad cyntaf eich cyllid myfyrwyr 31-08-2020

  Os byddwch yn dechrau ar gwrs cyn bo hir, byddwch yn edrych ymlaen at gael taliad cyntaf eich cyllid myfyrwyr.

  Dilynwch ein cynghorion a fydd yn eich helpu i gael eich talu’n brydlon:

  1. Sicrhewch eich bod wedi cyflwyno eich cais a’ch bod wedi darparu unrhyw dystiolaeth y mae arnom ei hangen. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein i weld a ydym wedi gofyn am rywbeth.
  2. Gwiriwch fod eich manylion banc yn gywir yn eich cyfrif ar-lein. Os oes angen i chi ddiweddaru eich manylion, dylech sicrhau eich bod yn gwneud hynny o leiaf 4 diwrnod cyn dyddiad eich taliad.
  3. Cofrestrwch ar eich cwrs. Mae’n bosibl y gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan eich prifysgol neu’ch coleg.

  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen am daliadau neu gwyliwch ein ffilm ar YouTube ynghylch cael taliadau.

  Os gwnaethoch gais ar ôl y dyddiad cau

  Peidiwch â phoeni os gwnaethoch gais ar ôl y dyddiad cau! Dylai fod modd o hyd i chi gael rhywfaint o arian tua dechrau eich cwrs, cyhyd â’ch bod wedi darparu unrhyw dystiolaeth yr oedd arnom ei hangen a bod eich cais wedi’i gymeradwyo.

  Oherwydd eich bod wedi gwneud cais yn hwyr, mae’n bosibl y byddwch yn cael taliad llai i ddechrau.

  Sicrhewch fod eich rhiant/rhieni neu’ch partner wedi darparu manylion am eu hincwm, er mwyn i ni allu ailasesu’r cyllid y mae gennych hawl iddo ac ychwanegu at eich taliad cyntaf cyn gynted ag sy’n bosibl.

   

  Os byddwch yn astudio gartref yn ystod 2020/2021

  Oherwydd COVID-19, mae’n bosibl y byddwch yn astudio eich cwrs ar-lein yn hytrach na thrwy fynychu dosbarthiadau ar gampws prifysgol neu goleg. Os byddwch yn astudio gartref, byddwch yn dal i gael eich talu yn ôl yr arfer.

   

  Bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi rhoi’r manylion cywir i ni ynghylch ble y byddwch yn byw yn ystod y tymor.

  Os yw eich cynlluniau wedi newid ac os byddwch yn awr yn byw gartref gyda’ch rhieni, bydd angen i chi ddiweddaru eich cais yn eich cyfrif ar-lein.

  Bydd hynny’n berthnasol hefyd os oeddech i fod i astudio dramor yn ystod 2020/2021 ond y byddwch yn awr yn astudio ar-lein gyda’ch darparwr tramor.

  Os na fyddwch yn diweddaru eich manylion, gallech gael eich gordalu a bydd angen wedyn i chi ad-dalu unrhyw gyllid myfyrwyr ychwanegol a gawsoch.

  Os ydych yn ystyried tynnu’n ôl o’ch cwrs neu ohirio eich astudiaethau

  Os ydych yn ystyried gadael eich cwrs, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn rhoi gwybod i’ch prifysgol neu’ch coleg. Dylech gysylltu â ni hefyd er mwyn i ni allu stopio eich taliad nesaf.

  Ewch i’n tudalen i gael rhagor o wybodaeth am dynnu’n ôl o’ch cwrs neu ohirio eich astudiaethau.

   

  Helpu eich ffrindiau i gael eu talu’n brydlon!

  Yw eich ffrindiau hefyd yn disgwyl taliad cyntaf eu cyllid myfyrwyr?

  Rhannwch y dudalen hon ar Facebook a Twitter i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael eu talu’n brydlon hefyd!

 5. Ydych chi’n mynd drwy’r System Glirio? Cofiwch am eich cyllid myfyrwyr! 21-07-2020

  Mae bron yn bryd i chi gael canlyniadau eich arholiadau Safon Uwch, felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn barod ar gyfer yr hyn a fydd yn digwydd nesaf.

  Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr

  Mae angen i chi roi gwybod i ni’n syth os ydych wedi newid eich prifysgol neu’ch coleg, neu’ch cwrs.

  Gallwch ddiweddaru eich cais yn sydyn ac yn hwylus drwy:

  1. fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein
  2. mynd i ‘Eich Cyfrif’
  3. dewis ‘Newid eich cais’ a diweddaru eich manylion.

   

  Bydd angen hefyd i chi ddiweddaru eich cyfeiriad yn ystod y tymor os yw hwnnw wedi newid.

  Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr eto

  Mae angen i chi wneud cais ar-lein cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae ond yn cymryd rhyw 30 munud i wneud cais.

  Efallai na fydd modd i chi gael eich cyllid myfyrwyr i gyd mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs. Byddwn yn ceisio sicrhau bod gennych o leiaf rywfaint o arian mor agos ag sy’n bosibl i ddechrau eich cwrs.

  COVID-19

  Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan y llywodraeth ar COVID-19, bu rhaid i ni newid y ffordd y cyflwynwn ein gwasanaethau – ond gall myfyrwyr barhau i wneud cais ar-lein am gyllid i fyfyrwyr. Gallant ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen COVID-19

 6. Wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr? Beth sy’n digwydd yn awr? 01-07-2020

  Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau wneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio. Fodd bynnag, canllaw yn unig yw’r dyddiad cau hwn er mwyn cael arian mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor. Gall myfyrwyr wneud cais o hyd am gyllid myfyrwyr a dylent wneud hynny cyn gynted ag sy’n bosibl.

  Mae gwneud cais yn hwyr yn arwain at 2 brif ganlyniad:

  1. Mae’n bosibl na fyddant yn cael eu harian mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor
  2. Mae’n bosibl na fydd y cyllid myfyrwyr cychwynnol y bydd y myfyrwyr yn ei gael yn seiliedig ar incwm eu cartref, sy’n golygu y byddant yn cael yr isafswm (ac yn cael gweddill eu harian yn ddiweddarach os ydynt yn gymwys i gael mwy).

  Gall gymryd hyd at 6 wythnos i brosesu ceisiadau. Po gyntaf y bydd myfyrwyr yn gwneud cais, cyntaf y byddant yn cael eu harian pan fydd eu cwrs yn dechrau. Gallant wneud cais yn hawdd ac yn gyflym ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

  Rydym yn deall bod myfyrwyr yn wynebu llawer o ansicrwydd ar hyn o bryd, ond dylech barhau i wneud cais am gyllid myfyrwyr. Gallwch newid eich cais ar-lein os byddwch yn newid eich meddwl ynghylch mynd yn ôl i astudio neu ynghylch ble y byddwch yn astudio.

  Ewch i’n sianelau ar gyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais yn hwyr.

  Facebook

  Twitter

 7. Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig! 29-06-2020

  Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2020/2021 wedi agor erbyn hyn!

  Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein – mewngofnodwch i’ch cyfrif yn awr.

  Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag y bo modd, felly peidiwch â gwastraffu amser! Gwnewch gais yn awr neu mae’n bosibl na chewch eich talu mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

  Gallwch wneud cais am gyllid hyd yn oed os nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer eto ar gwrs. Rhowch fanylion y cwrs yr ydych yn ei ffafrio i ni a newidiwch nhw’n nes ymlaen os oes angen.

   

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Ewch i’n tudalennau i gael gwybod sut mae gwneud cais, faint o arian y gallwch ei gael a pha help ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anabledd.

  I gael rhagor o wybodaeth, gwyliwch ein ffilmiau sy’n esbonio Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig.

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 8. Gall myfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr yn awr! 15-06-2020

  Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr rhan-amser ar gyfer 2020/2021 wedi agor erbyn hyn. Mae’n gyflym ac yn hawdd gwneud cais ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

  Dylech wneud cais yn awr, hyd yn oed os nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg – dylech nodi eich dewis cyntaf a newid y manylion yn nes ymlaen os oes angen.

  Beth am wylio ein ffilm fer i gael gwybod pa gyfuniad o fenthyciadau a grantiau y gallech ei gael?

  Gallwch hefyd fynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael gwybod mwy am beth y gallwch ei gael a sut mae gwneud cais.

 9. Byddwch yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig ar gyfer 2020/2021 08-06-2020

  Byddwch yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig ar gyfer 2020/2021

  Mae disgwyl y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig yn agor ddiwedd mis Mehefin ac rydym am sicrhau eich bod yn barod ar gyfer yr adeg honno.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein drwy eich cyfrif cyllid myfyrwyr.

  Pan fyddwch yn gwneud cais, bydd arnoch angen:

  • eich pasport
  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eich cwrs prifysgol neu goleg

  Cofrestrwch er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod i wneud ceisiadau’n agor

  Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021 yn agor!

  Ymunwch â’n rhestr bostio ac fe anfonwn ni ebost atoch pan fydd modd i chi wneud cais am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig.

  Rhowch wybod i’ch ffrindiau hefyd er mwyn iddynt allu gwneud cais mor gynnar ag sy’n bosibl!

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Gwyliwch ein ffilmiau ynghylch Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a Benthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig i gael gwybod sut y byddwn yn cyfrifo eich cyllid a sut y caiff ei dalu.

  Gallwch fynd i’n tudalennau hefyd i gael gwybod sut mae gwneud cais, faint o gyllid y gallwch ei gael a pha help ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anabledd!

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 10. Ymunwch am rybuddion e-bost pan fydd y ceisiadau’n agor! 20-05-2020

  Ydych chi’n dechrau cwrs israddedig, Meistr neu Ddoethurol ôl-raddedig rhan-amser eleni? Rydym wedi gwneud pethau’n haws i chi ddarganfod pryd bydd ceisiadau’n agor ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021!

  Trwy ymuno â’n rhestrau postio, chi fydd y cyntaf i wybod pryd y gallwch wneud cais, disgwylir i geisiadau agor ar ddiwedd mis Mehefin.

  Ceisiadau israddedig rhan-amser

  Ymunwch â’n rhestr bostio ac anfonwn ni rybudd e-bost atoch yn dweud pan fydd ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor.

  Ceisiadau Meistr a Doethurol Ôl-raddedig

  Ymunwch â’n rhestr bostio ac anfonwn ni rybudd e-bost atoch pan fydd ceisiadau Meistr a Doethurol ôl-raddedig yn agor.

  Rhowch wybod i’ch ffrindiau a’ch teulu am ein rhestrau postio er mwyn iddynt hwy allu gwneud cais cyn gynted â phosibl hefyd!

  Dilynwch ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi beidio â cholli unrhyw ddiweddariadau pwysig.

 11. Mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol 07-04-2020

  Yn dilyn cau dros dro i helpu staff i addasu i ffordd newydd o weithio, mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol. Ond oherwydd bod gennym lai o staff ar gael, rydym yn disgwyl y bydd ein llinellau ffôn fod yn brysur iawn. Byddwn yn parhau i weithio i adfer mwy o ein gwasanaethau dros yr wythnosau nesaf.

  Ar hyn o bryd rydym yn blaenoriaethu achosion cyllid myfyrwyr brys. Ffoniwch am faterion brys yn unig, os gwelwch yn dda. Ni ddylech alw am ymholiadau cyffredinol.

  Cyn i chi ffonio, dylech ddarllen ein cwestiynau cyffredinol am myfyrwyr arfaethedig, myfyrwyr presennol a chwsmeriaid ad-dalu. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar Twitter a Facebook.

  Gallwch fynd i ein tudalen gyswllt i gael gwybodaeth am rhifau ffôn ac amseroedd agor.

  Gall myfyrwyr israddedig newydd a sy’n dychwelyd barhau i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr. Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw trwy eich cyfrif ar-lein.

  Rydym yn prosesu taliadau Benthyciad Cynhaliaeth a Benthyciad Ffioeddd Dysgu am myfyrwyr presennol fel arfer. Os ydych yn disgwyl taliad, dylech wirio’ch amserlen talu yn eich cyfrif ar-lein.

  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Rydyn ni'n gobeithio bod chi'n deall y rhesymau am y newidiadau hyn a pham roedden nhw'n bwysig.

 12. Diweddariad am COVID-19: Mae ein canolfannau cyswllt wedi cau dros dro. 24-03-2020

  Diweddariad am COVID-19: Mae ein canolfannau cyswllt wedi cau dros dro.

  Yn dilyn arweiniad diweddaraf y llywodraeth, mae rhaid i ni wneud newidiadau i sut rydyn ni’n gweithio. Dyna pam rydyn ni wedi penderfynu cau ein canolfannau cyswllt dros dro. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn gallu ateb galwadau ffôn nes bydd rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

  Gallwch barhau i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr israddedig amser llawn am flwyddyn academaidd 2020 i 2021. Mewngofnodi i’ch cyfrif ac ymgeisio ar-lein nawr.

  Ewch i ein tudalen coronafeirws (COVID-19) am mwy o wybodaeth am sut mae cyllid i fyfyrwyr yn cael ei effeithio.

  Os gwelwch yn dda, dilynwch ni ar Facebook a Twitter am diweddariadau.

  Diolch am eich amynedd yn ystod yr amser hwn.

 13. Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr! 2020 i 2021 09-03-2020

  Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

  Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi agor.

  Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein – mewngofnodwch i’ch cyfrif yn awr!

  Dylech wneud cais cyn y dyddiad cau er mwyn gwneud yn siŵr bod eich cyllid ar gael ar gyfer dechrau eich cwrs:

  • Myfyrwyr newydd – 15 Mai
  • Myfyrwyr sy’n dychwelyd – 12 Mehefin

  Gallwch wneud cais am gyllid hyd yn oed os nad oes gennych le wedi’i gadarnhau eto ar gwrs. Rhowch fanylion y cwrs yr ydych yn ei ffafrio i ni a newidiwch nhw’n nes ymlaen os oes angen.

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Darllenwch ein tudalen sy’n crynhoi’r wybodaeth ar gyfer 2020/2021 neu gwyliwch ein ffilm sy’n egluro cyllid myfyrwyr i gael gwybod pa gyllid y gallech ei gael.

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 14. Paratowch ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr! 24-02-2020

  Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor ddiwedd mis Mawrth, ac rydym am wneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth mae angen i chi ei wneud pan fydd y cyfnod hwnnw’n agor!

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

  Wrth wneud cais, bydd arnoch angen:

  • Eich pasbort
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol
  • Manylion eich cwrs yn y brifysgol neu’r coleg.

  Os nad oes gennych le wedi’i gadarnhau eto ar gwrs, dylech roi manylion eich dewis cyntaf i ni. Gallwch newid y manylion yn nes ymlaen os oes angen!

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Darllenwch ein tudalen sy’n crynhoi’r wybodaeth ar gyfer 2020/2021 neu gwyliwch ein ffilm sy’n egluro cyllid myfyrwyr i gael gwybod pa gyllid y gallwch wneud cais amdano.

  Cofiwch gofrestru i gael neges pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor!

  Gallwch gofrestru i fod ar ein rhestr bostio a byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd yn bryd i chi wneud cais!

  Cofrestrwch yn awr er mwyn i ni allu eich helpu i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl.

   

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 15. Cofrestrwch i gael ebost pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor 23-01-2020

  Fyddwch chi’n mynd i brifysgol neu goleg yn 2020/2021?

  Rydym wedi ei gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor!

  Gallwch gofrestru’n awr i fod ar ein rhestr bostio a byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor. Mae disgwyl i hynny ddigwydd ddiwedd mis Mawrth.

  Dilynwch ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol fel na fyddwch yn colli unrhyw ddiweddariadau pwysig!

 16. Tynnu’n ôl o’ch cwrs 18-10-2019

  Os ydych yn ystyried tynnu’n ôl o’ch cwrs, dylech siarad â’ch prifysgol neu’ch coleg yn gyntaf. Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi er mwyn eich helpu i wneud y penderfyniad gorau.

  Os byddwch yn penderfynu tynnu’n ôl

  Os byddwch yn penderfynu tynnu’n ôl, ar ôl siarad â’ch prifysgol neu’ch coleg, mae’n wirioneddol bwysig eich bod yn rhoi gwybod iddynt cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, dylech ein ffonio ni er mwyn gofyn am i’ch taliadau gael eu hatal.

   Bydd angen i’ch prifysgol neu’ch coleg roi gwybod i ni eich bod wedi tynnu’n ôl. Pan fyddant wedi gwneud hynny, byddwn yn ailasesu eich cyllid myfyrwyr ar sail nifer y diwrnodau y gwnaethoch fynychu eich cwrs.

  Byddwn yn atal unrhyw daliadau yn y dyfodol i chi a’ch prifysgol neu’ch coleg, a byddwn yn anfon llythyr newydd atoch ynghylch eich hawl i gyllid myfyrwyr. Yn dibynnu ar y dyddiad y gwnaethoch dynnu’n ôl a phryd y rhoddodd eich prifysgol neu’ch coleg wybod i ni, mae’n bosibl y byddwch wedi cael eich gordalu.

  Os byddwch wedi cael eich gordalu

  Os byddwch wedi cael eich gordalu, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi sut y gallwch ad-dalu unrhyw gyllid myfyrwyr ychwanegol a gawsoch. Mae’n bosibl y bydd angen i chi ad-dalu’r cyllid hwnnw cyn y byddwch yn ennill mwy o arian na’r trothwy ar gyfer ad-dalu.

  Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

  Byddwch yn gyfrifol am ad-dalu’r Benthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw Ffïoedd Dysgu a dalwyd gennym ar eich rhan. Byddwch yn ad-dalu’r rhain yn ôl yr arfer oni bai eich bod wedi cael eich gordalu.

  Cadwch mewn cysylltiad!

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 17. Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anableddau – cael gwybod a ydych yn gymwys 23-09-2019

  Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn 2019/20, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ychwanegol ar ffurf Lwfansau Myfyrwyr Anabl.


  Grantiau yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl i helpu i dalu’r costau hanfodol ychwanegol a allai fod gennych o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd, anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol megis dyslecsia.


  Nid yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond maent yn dibynnu ar eich anghenion unigol. Fel rheol, nid oes angen eu had-dalu.


  Mae’n hawdd gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk


  Mae’n bwysig eich bod yn darparu unrhyw dystiolaeth y byddwn yn gofyn amdani wrth i chi wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud hynny, gallai olygu eich bod yn cael eich arian, neu unrhyw offer y mae arnoch eu hangen, yn hwyrach na’r disgwyl.


  I gael rhagor o wybodaeth am Lwfansau Myfyrwyr Anabl a sut mae gwneud cais amdanynt, gwyliwch ein rhestr chwarae ar YouTube.

 18. Byddwch yn ofalus rhag i dwyllwyr dargedu’ch taliadau benthyciadau myfyrwyr 19-09-2019

  Byddwch ar eich gwyliadwraeth yn erbyn twyllwyr.

   

  Yn aml iawn, mae twyllwyr yn targedu myfyrwyr gyda negeseuon e-bost ac SMS ffug  o gwmpas y tri chyfnod rhandaliadau benthyciad ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill bob blwyddyn.

   

  Dyma’n cynghorion gorau:

  1. Os byddwch chi neu’ch noddwr/noddwyr yn cael e-bost am gyllid i fyfyrwyr ac y credwch mai sgiâm ydyw, dylech ei hanfon atom yn phishing@slc.co.uk, gan fod hyn yn ein galluogi ni i gau’r safle a stopio myfyrwyr rhag cael eu twyllo.
  2. Mae twyllwyr ar-lein yn ymwybodol y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cael eu taliad cyntaf yn fuan, dylech gadw llygad am unrhyw negeseuon e-bost neu destun y credwch y gallent fod yn dwyllodrus.
  3. Ni ddylech bostio negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol a fydd yn rhoi gwybod i bobl y byddwch chi’n cael eich taliad cyllid i fyfyrwyr yn fuan, gallai hyn eich gwneud chi’n darged i dwyllwyr ar-lein!

   

  Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn goruchwylio cyllid i fyfyrwyr ar ran y Llywodraeth a’r gweinyddiaethau datganoledig ar draws y DU. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae eu tîm Gwasanaethau Gwrth-Dwyll wedi stopio dros £500,000 o gyllid i fyfyrwyr rhag cael ei ddwyn trwy we-rwydo ac yn ystod blwyddyn ariannol 2017-2018 yn unig, gwnaeth y tîm atal £13.2 miliwn o arian y trethdalwyr rhag cael ei dalu allan trwy sylwi ar weithgarwch twyllodrus.

   

  Nid yw’n hawdd adnabod e-bost gwe-rwydo bob tro ond mae gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr 4 ffaith am dwyll i helpu:

  • Yn aml, anfonir negeseuon e-bost gwe-rwydo mewn swmp ac maen nhw’n annhebygol o gynnwys eich enw cyntaf ac olaf, gan ddechrau yn hytrach gydag: ‘Annwyl Fyfyriwr’.
  • Gwiriwch ansawdd y cyfathrebu - mae camsillafu, atalnodi gwael a gramadeg gwael yn aml yn arwyddion o we-rwydo.
  • Cadwch lygad am negeseuon sy’n mynegi ymdeimlad o fyrder fel ‘bydd methu ag ymateb mewn 24 awr yn arwain at gau’ch cyfrif’. Bwriad y mathau hyn o negeseuon yw gwneud i chi weithredu’n gyflym, heb feddwl ddwywaith am eich camau.
  • Dylai unrhyw un sy’n cael e-bost amheus y credir mai sgiâm ydyw ei hanfon at phishing@slc.co.uk. Gall y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ymchwilio i’r safle a sicrhau ei fod yn cael ei gau, er mwyn helpu diogelu myfyrwyr eraill.

   

  Gallwch wylio ein ffilm ‘Beth yw Gwe-rwydo?’ i gael rhagor o wybodaeth.

 19. Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am Fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig yn 2019/20 wedi cychwyn! 26-06-2019

  Os ydych yn dechrau cwrs Doethur ôl-raddedig yn 2019-2020, gallwch wneud cais am gyllid yn awr!

  Mae modd gwneud cais yn hawdd ac yn hwylus ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Gallech fod yn gymwys i gael benthyciad o hyd at £25,700 i helpu gyda chostau eich cwrs a’ch costau byw tra byddwch yn astudio. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd os oes gennych anabledd.

  Gwyliwch ein ffilm fer igael gwybod mwy!

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais am gyllid myfyrwyr, rydym ar gael ar ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol:

 20. Cyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig: gwnewch gais yn awr ar gyfer 2019/20 ! 26-06-2019

  Os byddwch yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig ym mlwyddyn academaidd 2019/20, gallwch wneud cais am gyllid myfyrwyr yn awr!


  Beth sydd ar gael?


  Gallech gael cyfuniad o fenthyciad a grant, sy’n werth hyd at £17,000, i’ch helpu i dalu eich ffïoedd dysgu a’ch costau byw.


  Gall pob myfyriwr wneud cais am isafswm grant o £1,000. Yn dibynnu ar incwm eich cartref, gallech gael grant o hyd at £6,885. Bydd gweddill y £17,000 yn
  fenthyciad.


  Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl, felly peidiwch â gwastraffu amser. Gwnewch gais yn awr neu mae’n bosibl na chewch eich
  talu mewn pryd ar gyfer dechrau’r cwrs. Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol cyn i chi wneud cais. Dylech wneud cais yn awr
  gan nodi’r cwrs yr ydych yn ei ffafrio, a’i newid yn nes ymlaen os oes angen.


  Dysgu mwy


  I gael gwybod mwy am beth y gallwch ei gael, sut mae ymgeisio a beth y bydd angen i’ch rhieni neu’ch partner ei wneud, darllenwch ein tudalen ar gyfer
  Myfyrwyr Ôl-raddedig ’.

 21. Cyllid i fyfyrwyr rhan-amser 2019/20 – ceisiadau bellach ar agor! 10-06-2019

  P’un a ydych yn ystyried dechrau cwrs rhan-amser eleni neu os ydych chi eisoes wedi cael lle wedi’i gadarnhau yn y brifysgol, dylech ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr nawr!

  Os ydych chi’n gymwys, gallech gael Benthyciad Ffioedd Dysgu i helpu gyda chost ffioedd dysgu a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth i helpu gyda’ch costau byw wrth i chi astudio!

  Gwyliwch ein ffilm fer i gael gwybod mwy.

  Os oes gennych unrhyw gwestiwn am ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr, rydym ar gael ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 5pm a dydd Sadwrn o 9am i 4pm:

 22. Mae angen ichi wneud cais am gyllid i fyfyrwyr nawr! 28-05-2019

  Os nad ydych chi wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr israddedig amser llawn eto, rydych chi wedi colli’r dyddiad cau i gael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs. Ond peidiwch â phoeni – mae amser ar gael i’w drefnu o hyd!

  Os gwnewch chi gais yn awr, gobeithio y cewch chi o leiaf rywfaint o arian yn barod i ddechrau eich cwrs.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd gwneud cais yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Nid oes angen ichi gael lle wedi’i gadarnhau mewn prifysgol neu goleg – dylech wneud cais nawr a newid y manylion yn nes ymlaen os bydd angen.

  Os ydych chi eisoes wedi dechrau eich cais, dylech gofnodi’n ôl i mewn i’ch cyfrif cyllid i fyfyrwyr a’i orffen yn awr.

  Mae gennym ddigon o wybodaeth am gyllid i fyfyrwyr fan hyn ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru – felly beth am bori!

 23. Astudio’n rhan-amser – cyfle i weld pa gymorth ariannol y gallech ei gael! 16-04-2019

  Os ydych yn ystyried astudio cwrs rhan-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20, gallech gael arian i’ch helpu yn ystod eich astudiaethau!

  Gallwch gael gwybod beth sydd ar gael i chi ar ein gwefan .Ceir gwybodaeth am fenthyciadau a grantiau sydd ar gael i’ch helpu gyda ffïoedd dysgu a chostau byw tra byddwch yn astudio. Ceir gwybodaeth hefyd am y cymorth ychwanegol sydd ar gael os oes gennych anabledd neu os oes gennych blentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol.

  Bydd y wybodaeth yn eich helpu i weld pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i chi, a gallai eich helpu i benderfynu a yw astudio’n rhan-amser yn addas i chi!

  Cofiwch ein bod ar gael ar ein holl sianelau ar gyfryngau cymdeithasol os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais am gyllid myfyrwyr! Rydym ar-lein o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 9am a 4pm:

 24. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyllid i fyfyrwyr israddedig llawn-amser yn nesáu’n gyflym! 16-04-2019

  Fyddwch chi’n dechrau astudio mewn prifysgol neu goleg eleni?

  Yw ‘gwneud cais am gyllid myfyrwyr’ ar eich rhestr o bethau i’w gwneud? Wel, mae’n bryd gwneud hynny’n awr!

  Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn nesáu’n gyflym. Os byddwch yn gwneud cais ar ôl 10 Mai, mae’n bosibl na chewch eich arian mewn pryd erbyn dechrau eich cwrs.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein

  Beth y galla’ i ei gael?

  Mae llawer o help ar gael i’ch cynorthwyo tra byddwch yn astudio. Gallech gael benthyciad i dalu cost lawn eich ffïoedd dysgu, a gallech gael help hefyd gyda’ch costau byw.

  Mae help ychwanegol ar gael hefyd i’r sawl sydd ag anabledd, gan gynnwys anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. Mae help ar gael hefyd os oes gennych blant, neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol.

  Mae’n bwysig gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd erbyn dechrau eich cwrs.

  Peidiwch ag oedi mwy? Gwnewch gais yn awr!

  Ble galla’ i gael rhagor o wybodaeth?

  Mae digon o wybodaeth a chanllawiau cam wrth gam ar gael ar ein gwefan i’ch helpu i ddeall beth y gallwch ei gael, sut mae gwneud cais amdano a sut y byddwch yn ad-dalu.

  Gwyliwch ein ffilm ynghylch sut mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr, sy’n esbonio popeth y mae angen i chi ei wybod am gyllid myfyrwyr, o ddechrau’r daith i’w diwedd. A chofiwch ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a gwylio ein ffilmiau ar YouTube i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf

 25. Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr! 11-03-2019

  Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20? Dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr yn awr!

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein.

  Beth y gallaf ei gael?

  Mae llawer o help ar gael i’ch cynorthwyo tra byddwch yn astudio. Os ydych yn gymwys, gallwch gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu i dalu am eich ffïoedd dysgu a chael help i dalu eich costau byw, sy’n gyfwerth â’r Cyflog Byw Cenedlaethol.

  Mae help ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr sydd ag anabledd, gan gynnwys anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. At hynny, mae help ychwanegol ar gael i fyfyrwyr y mae ganddynt blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

  Pryd y dylwn i wneud cais?

  Mae’n bwysig gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau y byddwch yn cael eich arian yn brydlon erbyn dechrau eich cwrs.

  Gwneud cais yn awr!

  Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

  Mae digon o wybodaeth a chanllawiau cam wrth gam ar gael ar ein gwefan [embed: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk] i’ch helpu i ddeall beth y gallwch ei gael, sut y dylech wneud cais a sut y byddwch yn ad-dalu’r arian.

  Gwyliwch ein ffilm ynghylch sut i wneud cais am gyllid myfyrwyr, sy’n sôn wrthych am bopeth y mae angen i chi ei wybod am gyllid myfyrwyr, o ddechrau’r daith i’w diwedd.

  Ac i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, cofiwch ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a gwylio ein ffilmiau ar YouTube.

 26. Taliadau Benthyciadau Cynnal yn eich blwyddyn olaf o astudio 30-08-2018

  Os yr ydych ym mlwyddyn olaf eich cwrs efallai y byddwch wedi sylwi y cewch llai o gymorth tuag at eich costau byw na'r blynyddoedd eraill.

  Mae hyn oherwydd bod eich benthyciad cynnal ond yn talu fyny hyd at ddiwrnod olaf eich cwrs. Ym mlynyddoedd cynnar eu cwrs roeddent wedi cael cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn lawn yn cynnwys gwyliau'r haf.

  Mwy o wybodaeth

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cyllid myfyriwr pam na wnewch chi ofyn am gymorth gan un o'n harbenigwyr? Medrwch:

 27. Mynd trwy Glirio? Trefnwch eich cyllid myfyriwr nawr! 16-08-2018

  Os ydych wedi mynd trwy Glirio neu Addasu ar ôl cael eich canlyniadau arholiad, mae angen i chi roi gwybod i ni a yw eich manylion prifysgol, coleg neu gwrs wedi newid. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, efallai na fyddwch yn cael eich talu mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

  Mae'n hawdd ac yn gyflym rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau trwy fewngofnodi i mewn i'ch cyfrif.

  Ewch i 'Eich Cyfrif', yna 'Newid eich cais' a diweddarwch eich manylion. Peidiwch ag anghofio diweddaru eich cyfeiriad amser tymor os yw'n cael ei newid hefyd.

  Heb geisio am gyllid myfyriwr eto?

  Mae angen i chi wneud cais ar-lein cyn gynted ag y bod modd!

  Efallai na fyddwch chi'n cael eich holl gyllid myfyriwr mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs, ond byddwn yn ceisio sicrhau bod gennych o leiaf rywfaint o arian mor agos â phosibl ar ddechrau'ch cwrs.

 28. Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2019/20 05-07-2018

  Datganiad Ysgrifenedig gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

  02 July 2018

  Bydd gwladolion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru am y flwyddyn academaidd 2019/20 yn gymwys i dalu’r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant hefyd yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru – yn amodol ar y meini prawf sydd eisoes yn eu lle o ran cymhwystra.

  Mae hyn yn barhad o’r polisi presennol a bydd myfyrwyr yn parhau i dderbyn cymorth nes y byddant yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys amdano. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu (ar gyfer y rheiny sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd am dair blynedd), benthyciadau a grantiau cynnal (yn gyfyngedig i'r rhai sy'n byw yn y DU am dair blynedd o leiaf), a rhai grantiau a lwfansau eraill.

  Nid yw’r rheolau sy'n berthnasol i wladolion yr UE sydd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol ym mlwyddyn academaidd 2018/19 i astudio cwrs sy'n denu cymorth i fyfyrwyr wedi newid. Bydd CMC yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf presennol, a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu’n gymwys i gael grantiau a/neu fenthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedyn yn gymwys drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw.

  Dylai myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd ymgynghori â swyddog cyllid myfyrwyr eu prifysgol neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 29. Medrwch nawr geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig! 25-06-2018

  Os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig o 1 Awst 2018 medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig nawr! Medrwch fenthyg fyny hyd at £25,000 tuag at eich cwrs a chostau byw wrth astudio.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd i geisio ar-lein yn Cyllid myfyrwyr Cymru

   Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosibl i sicrhau bod eich arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs.

   Darganfod mwy

  Mae gennym dipyn o wybodaeth ar gael am y Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig. Rydym hefyd wedi creu tair ffilm i’ch helpu chi i esbonio’r Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig, yn cynnwys gwybodaeth ar sut mae ceisio ac i ad-dalu eich benthyciad.

 30. Yn ystyried astudio rhan-amser? Ymgeisiwch am gyllid myfyrwyr nawr! 11-06-2018

  Os ydych chi'n fyfyriwr newydd yn dechrau cwrs rhan-amser yn 2018/19 byddwch yn cael mwy o help gyda’ch costau byw. Yn ogystal â Benthyciadau Ffioedd Dysgu, gallwch nawr ymgeisio am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth.

  Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n parhau a ddechreuodd gwrs ar neu wedi 1 Medi 2014 hefyd nawr ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer 2018/19.

  Mae’n gyflym a hawdd i ymgeisio ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Os dechreuoch eich cwrs cyn 1 Medi 2014 dylech ymgeisio ar bapur o ddechrau Gorffennaf.

  Mae faint allwch chi ei gael yn ddibynnol ar pryd y dechreuoch eich cwrs, felly ewch i’r adran ‘Myfyrwyr rhan-amser’ ar ein gwefan i gael gwybod mwy.

  Dysgwch fwy am beth allech chi ei gael trwy ein dilyn ar Twitter, ein hoffi ar Facebook a gwylio ein ffilmiau ar YouTube

 31. Ceisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig nawr! 14-05-2018

  Os yr ydych yn dechrau cwrs Meistr ôl -raddedig yn 2018/19, gallwch geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig. Medrwch gael fyny hyd at £13,000 i helpu tuag at eich cwrs a chostau byw. raddedig. Medrwch gael fyny hyd at £13,000 i helpu tuag at eich cwrs a chostau byw.

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ar-lein yw drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosib i wneud yn sicr eich bod yn cael eich arian mewn amser i ddechrau eich cwrs. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael lle wedi ei gadarnhau mewn prifysgol - dylech ddefnyddio eich dewis dewisedig ac yn syml newid hyn yn hwyrach os oes angen.

  Darganfod mwy

  Mae gennym dipyn o wybodaeth ar gael i chi. Gwiriwch ‘Myfyrwyr Ôl-raddedig’ i ddarganfod popeth sydd angen ei wybod am ariannu eich cwrs Meistr. Byddwch hefyd yn darganfod tair ffilm sy’n esbonio beth fedrwch ei gael, sut mae ceisio a beth, pryd a sut y byddwch yn ad-dalu.

 32. Negeseuon testun iaith Gymraeg yn dod i ffÙn symudol ger y chi cyn hir!

  Fel cwsmer Cyllid Myfyrwyr Cymru, rydych siŵr o fod yn gyfarwydd ‚ derbyn negeseuon testun oddi wrthym. Anfonwn negeseuon drwy gydol y flwyddyn i’n holl gwsmeriaid i wneud yn sicr ein bod yn eich cadw chi wedi ei diweddaru gyda’ch ceisiadau a thaliadau cyllid myfyriwr.

  Fel rhan o ddyletswydd Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a rhoi hawl i siaradwyr Cymraeg i fyned gwybodaeth a gwasanaethu yn y Gymraeg, rydym yn barod yn darparu'r mwyaf o’ch gwybodaeth a gwasanaeth Cyllid Myfyriwr yn y Gymraeg. Cyn hir, fe fydd hyn yn cynnwys negeseuon testun rheolaidd y byddwn yn eu hanfon atoch, gyda fersiwn yr iaith Gymraeg yn gyntaf.

  Yn ddiweddar, fe wnaethom holi grŵp o gwsmeriaid yng Nghymru wnaeth fynegi hoffter mawr i dderbyn y negeseuon yn yr iaith Gymraeg a’r Saesneg mewn un neges destun, yn hytrach na dwy neges ar wah‚n, felly fe fyddwn yn eu hadeiladu yn y ffordd yma.

  Byddwch yn siŵr eich bod yn cadw derbyn diweddariadau pwysig a nodiadau atgoffa oddi wrthym drwy gadw eich manylion cyswllt wedi eu diweddaru!

 33. Helpwch i baratoi myfyrwyr sy’n ystyried astudio’n rhan-amser yn 2019/20! 16-04-2019

  Mae bron yn bryd i fyfyrwyr sy’n ystyried astudio’n rhan-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr!

   Rydym wedi creu tudalen adnoddau ddefnyddiol sy’n cynnwys crynodeb o’r cyllid myfyrwyr a allai fod ar gael iddynt. Ceir gwybodaeth am fenthyciadau a grantiau sydd ar gael i helpu gyda ffïoedd dysgu a chostau byw tra byddant yn astudio. Ceir gwybodaeth hefyd am y cymorth ychwanegol sydd ar gael i’r sawl sydd ag anabledd neu sydd â phlentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

   Cofiwch gyfeirio eich myfyrwyr at ein gwybodaeth fel y gallant gael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael iddynt ac ystyried a yw astudio’n rhan-amser yn addas iddyn nhw!

   Cofiwch ein bod ar gael ar ein holl sianelau ar gyfryngau cymdeithasol os oes gan eich myfyrwyr unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais am gyllid myfyrwyr! Rydym ar-lein o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 9am a 4pm.

   Gallant:

  •          anfon neges drydar at @SF_Wales

  gadael sylw ar Facebook/SFWales

 34. Mae amser yn dirwyn i ben i geisio am gyllid myfyriwr! 17-04-2018

  Mynd i brifysgol neu goleg yn 2018/19? Os yr ydych yn fyfyriwr is-raddedig llawn-amser newydd dylech geisio am gyllid myfyriwr cyn 11 May i sicrhau bod gennych arian mewn amser i ddechrau eich cwrs!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ar- lein yw drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Beth fedrwch ei gael?

  Mae tipyn o gymorth ar gael i’ch cefnogi tra eich bod yn astudio. Efallai y medrwch chi gael benthyciad i dalu costau llawn eich ffioedd benthyciad, yn ogystal â chymorth gyda’ch costau byw.

  Mae hefyd cymorth ychwanegol ar gael os oes gennych anabledd yn cynnwys cyflwr iechyd hir dymor, iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol.

  Mae’n bwysig ceisio mor gynnar ag sy’n bosibl i sicrhau y byddwch yn derbyn eich arian ar ddechrau eich cwrs. Felly am beth yr ydych yn aros? Ceisiwch nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio am eich cyllid myfyriwr erbyn 11 Mai i sicrhau bod gennych arian mewn amser i ddechrau eich cwrs.

 35. Facebook C&A – ymuno yn y drafodaeth! 26-03-2018

  Bydd ein harbenigwyr yn ateb cwestiynau o 1-4pm ar ddydd Iau 29 Mawrth gan eich myfyrwyr a’u rhieni am yr holl bethau yn ymwneud â chyllid myfyriwr.

  Felly pa un ai a ydych chi am wybod faint o arian y cewch, pryd fyddwch yn derbyn eich arian neu sut yr ydych yn talu eich ffioedd dysgu, rydym yma i’ch helpu.

  Rydym yn ymwybodol pa mor bwysig ydyw i chi gael y wybodaeth sydd ei angen arnoch am gyllid myfyriwr – felly hoffwch ni ar Facebook ac ymunwch yn ein trafodaeth!

  A pheidiwch ag anghofio – dylech ceisio am eich cyllid myfyriwr erbyn 11 Mai i sicrhau bod gennych arian mewn amser i ddechrau eich cwrs.

  Hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube ar gyfer y newyddion diweddaraf a’r diweddariadau.

 36. Mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr! 12-03-2018

  Mynd i brifysgol neu goleg yn 2018/19? Gallwch geisio am gyllid myfyriwr nawr!

  Ar-lein yw’r ffordd gyflymaf a’r hawsaf i geisio i wneud cais drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Beth fedra i i'w gael?

  Mae tipyn o gymorth ar gael i’ch cefnogi tra eich bod yn astudio. Fe allech gael Benthyciad Ffi Dysgu i dalu’r holl gost eich ffioedd dysgu, yn ogystal â chymorth gyda’ch costau byw sy’n gyfartal i’r Cyflog Byw Cenedlaethol.

  Mae hefyd cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

  Pryd dylwn geisio?

  Mae’n bwysig ceisio mor gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich arian ar ddechrau eich cwrs.

  Felly am beth yr ydych yn aros? Ceisiwch nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Ble fedraf ddarganfod rhagor?

  Mae digon o wybodaeth a chanllaw cam wrth gam ar ein gwefan i helpu chi i ddeall beth y medrwch ei gael, sut mae ceisio a sut mae ad-dalu.

  Mae hefyd gennym restr-chwarae You Tube sy’n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am daith gyllid myfyriwr o’r dechrau tan ei diwedd.

  Ac ar gyfer yr holl newyddion a diweddariadau, cofiwch ein hoffi ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 37. Ffilmiau cyllid myfyriwr ar gyfer 2018/19 ar gael i’w gwylio nawr! 11-12-2017

  Yn chwilio am wybodaeth cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19? Gwyliwch ein cyfres o ffilmiau byr – ar gael ar-lein nawr!

  Ein rhestr chwarae defnyddio rhestr chwarae yn dangos ein holl ffilmiau diweddar, yn cynnwys:

  • what you can get
  • how to apply
  • repayment and interest

  Mae ein holl ffilmiau ar gael yn y Gymraeg rhestr chwarae.

 38. Bydd uchafswm y ffi dysgu yng Nghymru yn 2018/19 yn parhau yn £9,000 19-10-2017

  Mae hefyd newidiadau pellach ar y gweill ar gyfer myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser sy’n dechrau ar gwrs israddedig o 1 Awst 2018. Mae rhagor wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

 39. Cael eich taliad ar amser! Beth sydd angen i chi wybod 07-09-2017

  A oeddech chi’n gwybod bod yn rhaid i chi gofrestru yn eich prifysgol neu goleg cyn y gallwch dderbyn cyllid myfyriwr? Bydd eich Benthyciad Cynhaliaeth ag unrhyw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor, gydag unrhyw Fenthyciad Ffioedd Dysgu a Grant Ffioedd yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. Fel arfer, bydd eich taliadau yn cyrraedd at eich cyfrif 3-5 diwrnod gwaith ar ôl i chi gofrestru.

  Gwyliwch ein ffilm 'Cael eich Talu yn' am fwy o wybodaeth.

  Aros yn ddiogel!

  Yn ystod dyddiadau talu, mae twyllwyr yn aml yn targedu myfyrwyr drwy e-byst gwe-rwydo sydd wedi eu cynllunio i’ch twyllo chi i roi eich manylion personol. Rydym wedi creu ffilm ‘Gwe-rwydo’ besydd yn esbonio beth y gallwch ei wneud i gadw’n ddiogel.

 40. Mynd drwy Glirio? Trefnu eich cyllid myfyriwr 17-08-2017

  Os yr ydych yn mynd drwy Glirio, sicrhewch eich bod yn cael eich arian mor gynted ag sy’n bosibl.

  Os yr ydych eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Mae’n rhaid i chi rhoi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosib os ydy unrhyw un o’r canlynol wedi newid:

  • Eich cwrs
  • Eich prifysgol neu goleg

  Gallwch ddiweddaru eich manylion ar-lein.

  • Mewngofnodwch i’ch cyfrif yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.
  • Ewch i Eich Cyfrif > Newid eich cais > Cwrs Prifysgol/Coleg.
  • Diweddaru eich manylion.

  Os and ydych wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Gwnewch gais ar-lein nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Efallai na fyddwch yn cael eich holl gyllid myfyriwr mewn amser i’ch cwrs ddechrau.

  Byddwn yn gwneud asesiad cychwynnol fel y gallant gael peth arian mor agos â phosibl i ddechrau eu cwrs.

 41. Myfyrwyr rhan-amser – mae’n amser gwneud cais am gyllid myfyriwr! 10-07-2017

  Os yr ydych yn fyfyriwr newydd neu’n rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014, mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd ceisio ar-lein am y ddau, eich Benthyciad Ffi Dysgu a’ch Grant Cwrs –y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud ydy mynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Os gwnaethoch chi gychwyn ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gallwch hefyd wneud cais nawr.

  Darganfyddwch mwy am yr hyn yr allech ei gael a llwythwch ffurflen a’r nodiadau canllaw i lawr drwy ymweld ag adran Myfyrwyr sy’n parhau o’r wefan yma.

  Am y wybodaeth mwyaf diweddar, dilynwch ni ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 42. Ceisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr! 12-06-2017

  Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017 gallwch geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosib i sicrhau eich bod yn derbyn eich arian mewn amser i’ch cwrs ddechrau. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych le wedi ei gadarnhau mewn prifysgol – gallwch ddefnyddio eich lle dewis ac yn syml newid y manylion yn hwyrach os oes angen i chi.

  Darganfod rhagor

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau, yn cynnwys ffilmiau a chanllawiau manwl, i helpu i esbonio beth y gallwch ei dderbyn, sut mae ceisio a beth, pryd a sut y byddwch yn ad-dalu. Byddwch yn darganfod y rhain a mwy o wybodaeth yn adrannau ‘Myfyrwyr Ol-raddedig’

  Am ddiweddariadau rheolaidd, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube

 43. Bwriadu dechrau ar gwrs is-raddedig ym 2018/19? 26-05-2017

  Mae newidiadau ar droed i fyfyrwyr llawn neu rhan-amser sy'n dechrau ar gwrs is-raddedig ar neu wedi Medi 2018. Am wybodaeth pellach, ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru.

 44. Canllaw rhiant i gyllid i fyfyrwyr – rhannwch ein cyfres ffilmiau CMC newydd! 25-04-2017

  Helpwch rieni i gael gwybod popeth sydd ei angen am gyllid i fyfyrwyr gyda'n cyfres newydd, trylwyr o ffilmiau!

  Mae ein cynghorwyr cyllid i fyfyrwyr arbenigol yn cwmpasu popeth o sut all rhieni gefnogi cais eu plentyn i pa dystiolaeth fydd angen iddynt ei anfon atom.

  Rhannwch y rhestr chwarae ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol nawr.

  A gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'ch rheini y gallant gael mwy o wybodaeth am gyllid i fyfyrwyr ar

  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

  Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr Cofiwch gadw'r wefan ymarferwyr i gael mynediad hwylus i amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i esbonio cyllid i fyfyrwyr i fyfyrwyr.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd.

  Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube:

 45. Datganiad i'r wasg: Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2018-2019 24-04-2017

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys i gael cymorth ariannol yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19. Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 'yr wyf yn falch o gadarnhau y bydd cymorth yn parhau i fod ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE. Mae gan Gymru sector addysg uwch sy'n cael ei glodfori ar draws y byd, ac mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddenu myfyrwyr disglair o bob cwr o'r byd i astudio a chynnal ymchwil yn ein prifysgolion'.

 46. Ymgeisiwch am eich cyllid myfyrwyr nawr! 22-02-2017

  Ymgeisio ar gyfer y brifysgol neu goleg yn 2017/18? Ydych chi wedi meddwl sut fyddwch chi’n talu amdano eto? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yma i helpu.

  Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Rydym yn darparu cymorth ariannol ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n cychwyn ar gwrs addysg uwch yn y DU.

  Beth allaf i ei gael?

  Mae yna amrywiaeth eang o gymorth ariannol ar gael i’ch cefnogi wrth i chi astudio. Gallech gael grantiau a bwrsariaethau (nad oes rhaid i chi eu talu yn ôl) a benthyciadau (y bydd rhaid i chi eu talu yn ôl). Os ydych chi angen arian i dalu eich ffioedd dysgu, gallwch ymgeisio am Grant Ffioedd i helpu talu cost eich cwrs. Does dim rhaid talu hyn yn ôl.

  Mae help ychwanegol hefyd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn dibynnol.

  Dylech ymgeisio nawr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian cyn dechrau eich cwrs.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wirio eich cymhwyster ac ymgeisio yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Cyngor arbenigol am gyllid i fyfyrwyr

  Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru amrywiaeth o offer a chanllaw cam wrth gam i’ch helpu i ddeall cyllid i fyfyrwyr – beth allwch chi gael a sut allwch chi ei gael. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau ar ymgeisio, ad-dalu, Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a chanllaw i rieni.

  Gallwch hefyd wylio ein ffilmiau i gael cyngor arbenigol ar gyllid i fyfyrwyr, o sut galwch ymgeisio i sut byddwch yn ad-dalu.

  Cofiwch gofnodi ein gwefan www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau defnyddiol.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd

 47. Gwladolion yr UE a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru 11/10/2016 11-10-2016

  Mae'r datganiad canlynol yn gymwys i wladolion yr Undeb Ewropeaidd (UE) sydd ar hyn o bryd yn derbyn benthyciadau i fyfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (CMC), ac i’r gwladolion hynny sy’n perthyn i’r UE sy'n bwriadu dechrau astudio yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2017 yn cael eu drafftio ar hyn o bryd ac, o’u pasio, byddant yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n gymwys. Bydd y rheoliadau’n gymwys i gymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys gwladolion yr UE neu aelodau o’u teulu, mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny (‘Blwyddyn Academaidd 2017/18’). Nid oes unrhyw newid i’r rheoliadau sy’n berthnasol i wladolion yr UE, neu aelodau o’u teulu, sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol o 1 Medi 2017 i astudio cwrs sy’n denu cymorth i fyfyrwyr fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2015 .

  Bydd gwladolion yr UE neu aelodau o'u teulu, sydd ar hyn o bryd mewn addysg uwch, ac sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn grantiau a'r benthyciadau hyn nes eu bod yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys ar ei gyfer. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau cynnal , a rhai grantiau a lwfansau eraill os yw unigolyn yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys ar gyfer pob elfen o’r cymorth sydd ar gael.

  Unwaith y bydd y cylch ceisiadau arferol yn dechrau yn 2017 bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael grantiau a benthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn derbyn cymorth drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw os byddant yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys.

  Dylai myfyrwyr ymgynghori â Swyddfa Cyllid myfyrwyr eu prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 48. Cefnogaeth ol-raddedig yn y flwyddyn academaidd (BA) 2016/17 16-09-2016

  Ym Mai 2016, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gynigion i weithredu cynllun benthyciad ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Cymru.

  Tra nad oedd hi’n bosib i weithredu cynllun yng Nghymru ar gyfer BA 2016/17, y bwriad yw y dylai cefnogaeth ôl-raddedig fod ar gael i fyfyrwyr Cymru o Fedi 2017. Mae hyn yn unol â’r rheoliadau priodol yn cael eu dwyn ymlaen.

  Mae rhai prifysgolion yn cynnig bwrsari ôl-raddedig yn dibynnu ar yr ardal pwnc. Mae hefyd ymddiriedolaethau addysgiadol ac elusennau a fyddai efallai yn barod i gynorthwyo drwy ffyrdd o rantiau bychain neu fenythyciadau. Mae rhestrau safonol yn y mwyafrif o lyfrgelloedd cyfeirnod cyhoeddus yn cynnwys Geiriadur Grantiau Addysgiadol.

  Gallai myfyrwyr hefyd ystyried opsiwn rhan-amser yn 2016/17 a fydd efallai gyda ffioedd gostyngedig.

  Os nad oes ariannu pellach ar gael, ac yn unol â chymhwysedd, gall Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PDGP) eich helpu chi i dalu am ffioedd cwrs ac unrhyw gostau perthnasol eraill. Rhaid i’r darparwr cwrs a’r cwrs fod wedi eu rhestru ar gofrestr PDGP. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â: https://www.gov.uk/career-development-loans/overview neu drwy gysylltu â chynghorydd gyrfa ar 0800 100 900.

 49. Clirio: Ffilm a rhestr chwarae ar eich cyfer! 11-08-2016

  Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr ond yr ydych wedi newid eich cwrs, neu eich prifysgol neu goleg drwy Glirio, rhaid i chi roi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosibl oherwydd fe allai hyn effeithio’r swm o gyllid myfyriwr y byddwch yn gallu ei gael. 

  Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi wneud cais nawr. Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi geisio nawr. Y cyntaf yn y byd y dechreuwch, y cyntaf yn y byd y dechreuwn brosesu eich cais.

  Mae ein ffilm Clirio yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud pa un ai a ydych chi wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr neu beidio.

  Rydym hefyd wedi creu rhestr chwarae Mynd drwy Glirio?  i helpu ateb unrhyw gwestiynau eraill efallai sydd gennych am gyllid myfyriwr.

  Mae ein holl ffilmiau ar gael ar ein sianel YouTube, youtube.com/sfwfilm.

 50. Cenedlaethwyr UE a chyllid myfyrwyr yng Nghymru 07-07-2016

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau hysbysiad i'r wasg ynglyn â myfyrwyr UE.

^ Nôl i’r brig