Cymryd seibiant neu dynnu’n ôl

Beth y mae angen i chi ei wneud cyn gohirio neu dynnu’n ôl

Os byddwch yn penderfynu gohirio eich astudiaethau neu dynnu’n ôl o’ch astudiaethau, dylech gysylltu â’ch prifysgol neu’ch coleg. Mae hefyd yn bwysig tu hwnt eich bod yn cysylltu â ni. Mae hynny’n lleihau’r perygl y bydd gormod o gyllid myfyrwyr yn cael ei dalu i chi.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn cymryd seibiant o’ch cwrs?

Os byddwch yn cymryd seibiant o’ch cwrs, bydd eich taliadau’n dod i ben. Os byddwch yn cael taliad ar ôl cymryd seibiant, mae’n bosibl y gofynnir i chi ei ad-dalu’n syth. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted ag y byddwch yn cymryd seibiant.

Os yw eich prifysgol wedi cytuno y gallwch gymryd seibiant o’ch astudiaethau, bydd taliadau eich Benthyciad Gradd Meistr neu Radd Doethur Ôl-raddedig yn ailddechrau pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs. Os byddwch yn cymryd seibiant o 2 flynedd neu fwy yn ystod eich cwrs, mae’n bosibl y byddwch yn cael taliadau pellach am resymau personol cymhellol, megis salwch difrifol neu brofedigaeth.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn tynnu’n ôl o’ch cwrs?

Os byddwch yn tynnu’n ôl o’ch cwrs, bydd eich taliadau’n dod i ben. Os byddwch yn cael taliad ar ôl tynnu’n ôl o’r cwrs, mae’n bosibl y gofynnir i chi ei ad-dalu’n syth. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted ag sy’n bosibl os byddwch yn tynnu’n ôl o’ch cwrs.

Os ydych wedi gadael eich cwrs am resymau personol cymhellol, efallai y bydd modd i chi gael Benthyciad Gradd Meistr neu Radd Doethur Ôl-raddedig arall ar gyfer cwrs newydd. Dim ond unwaith y gallwch wneud hynny.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn ailadrodd blwyddyn?

Ni fyddwch yn gallu cael cyllid ar gyfer eich cwrs er mwyn ailadrodd blwyddyn, neu ran o flwyddyn, hyd yn oed os nad ydych wedi cael pob un o daliadau eich Benthyciad i Fyfyrwyr Ôl-raddedig neu os ydych wedi dewis peidio â chymryd yr uchafswm y gallwch ei fenthyca.

Hawlio budd-daliadau

Os byddwch yn cymryd seibiant neu’n tynnu’n ôl o’ch cwrs, mae’n bosibl y bydd modd i chi hawlio budd-daliadau mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft os byddwch yn mynd yn sâl neu’n ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu.

Dylech gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith yn eich ardal leol i gael cyngor. Gallwch hefyd fynd i www.gov.uk i gael gwybod am unrhyw fudd-daliadau y gallai fod modd i chi eu cael.

Ad-dalu eich Benthyciad Gradd Meistr neu Radd Doethur Ôl-raddedig

Efallai y byddwch yn cael eich gordalu o ganlyniad i’r ffaith eich bod yn cymryd seibiant neu’n tynnu’n ôl o’ch cwrs. Os bydd hynny’n digwydd, byddwn yn cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybod i chi sut mae ad-dalu’r swm sydd wedi’i ordalu i chi neu er mwyn lleihau unrhyw gyllid myfyrwyr pellach y mae gennych hawl iddo.

Os na fyddwch wedi cael eich gordalu, byddwch yn ad-dalu eich Benthyciad Gradd Meistr neu Radd Doethur Ôl-raddedig yn ôl yr arfer.^ Nôl i’r brig