Sut a phryd mae gwneud cais

Gallwch wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 yn awr.

Sut mae gwneud cais

Y ffordd gyflymaf o wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yw ar-lein drwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Nid oes arnoch angen lle sydd wedi’i gadarnhau mewn prifysgol neu goleg. Os byddwch yn newid eich cwrs, gallwch ddiweddaru’r manylion yn nes ymlaen.

Mae angen cwblhau tri gam syml wrth wneud cais am eich cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar-lein:

  1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif cyllid myfyrwyr a chyflwynwch eich cais.
  2. Os ydych chi'n gwneud cais am gymorth gan ystyried incwm eich cartref, bydd rhaid i'ch rhiant/rhieni/partner lenwi Ffurflen Asesu Amgylchiadau Ariannol. Bydd y ffurflen hon ar gael i'w lawrlwytho o'ch cyfrif ar-lein ar ôl i chi gyflwyno'ch cais ar-lein.
  3. Rhowch unrhyw dystiolaeth angenrheidiol i ni. Ni allwn brosesu eich cais nes y byddwn wedi cael yr holl dystiolaeth y mae arnom ei hangen.

I gwblhau eich cais, bydd arnoch angen y canlynol:

  • pasport dilys ar gyfer y DU (os oes gennych un),
  • manylion eich cwrs a’ch prifysgol neu’ch coleg,
  • manylion eich cyfrif banc,
  • eich rhif Yswiriant Gwladol os oes gennych un.

Dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi wneud cais am eich cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig, yn wahanol i gwrs ar gyfer israddedigion lle mae angen i chi wneud cais bob blwyddyn. Ni fydd yn rhaid i chi ailgyflwyno cais os yw eich cwrs yn para mwy na blwyddyn.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Ni fydd hynny’n golygu ein bod yn cymryd yn hwy nag arfer i ymateb.

Pryd mae gwneud cais

Mae angen i chi wneud cais o fewn 9 mis i ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd olaf eich cwrs.

Bydd diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd fel a ganlyn:

1 Medi, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Awst neu wedi hynny a chyn 1 Ionawr;

1 Ionawr, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Ionawr neu wedi hynny a chyn 1 Ebrill;

1 Ebrill, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Ebrill neu wedi hynny a chyn 1 Gorffennaf;

1 Gorffennaf, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Gorffennaf neu wedi hynny a chyn 1 Awst.

Tystiolaeth

Os byddwch yn cyflwyno eich cais heb yr holl wybodaeth y mae arnom ei hangen, byddwn yn ysgrifennu atoch er mwyn eich atgoffa y dylech ddarparu’r wybodaeth cyn gynted ag sy’n bosibl. Ni fyddwn yn talu unrhyw arian i chi nes y byddwn wedi cael yr holl wybodaeth a’r holl dystiolaeth y mae arnom eu hangen.

Canllawiau

Rydym wedi llunio canllaw sy’n esbonio popeth ynghylch y telerau a’r amodau sy’n ymwneud ag ad-dalu. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw’n ofalus cyn gwneud cais am gyllid myfyrwyr.

Cyrsiau sy’n dechrau ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny

· Benthyciadau myfyrwyr – canllaw i delerau ac amodau (PDF, 142KB)

Ffurflenni cais

Os na allwch wneud cais ar-lein, dylech anfon eich cais ar bapur.

Cyrsiau sy’n dechrau ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny

Defnyddiwch y ffurflen gais a’r nodiadau canlynol:

Ffurflen gwneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig (PDF, 286KB)

Nodiadau ynghylch cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig (PDF, 156KB)

Cadarnhau pwy ydych chi

Gallwch gadarnhau pwy ydych chi drwy ddarparu rhif eich pasport dilys ar eich ffurflen gais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasport yn eich cais, bydd angen i chi anfon y ffurflen cofnodi manylion pasport. Peidiwch ag anfon eich pasport atom.

Ffurflen cofnodi manylion pasport ar gyfer y DU (PDF, 52KB)

Os nad oes gennych basport dilys ar gyfer y DU (neu os yw wedi dod i ben), gallwch anfon copi gwreiddiol eich tystysgrif geni neu fabwysiadu atom gan ddefnyddio’r ffurflen anfon tystysgrif geni neu fabwysiadu myfyrwyr ôl-raddedig.

Ffurflen anfon tystysgrif geni neu fabwysiadu myfyrwyr ôl-raddedig (PDF, 127KB)

Os ydych yn un o wladolion yr UE, anfonwch eich cerdyn adnabod cenedlaethol neu’ch pasport gwreiddiol.

Gwybodaeth ategol

Dylech ddefnyddio’r ffurflen dychwelyd dogfennau myfyrwyr ôl-raddedig pan fyddwch yn darparu gwybodaeth ychwanegol i ategu eich cais.

Os ydych yn weithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd/Y Swistir, mae’n bosibl hefyd y gofynnir i chi lenwi’r ffurflen cofnodi statws o ran cyflogaeth yn y DU.

Ffurflen dychwelyd dogfennau myfyrwyr ôl-raddedig (PDF, 83KB)

Ffurflen cofnodi statws o ran cyflogaeth yn y DU (PDF, 174KB)

Newid cais

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein i newid eich manylion personol, e.e. eich manylion cyswllt.

Newid cais fel ei fod yn seiliedig ar incwm y cartref

Ffurflen gwneud cais am gyllid Gradd Meistr (PDF, 144KB) Ôl-raddedig yn seiliedig ar incwm eich cartref – Dylech lenwi’r ffurflen hon os cafodd eich cymorth ei gyfrifo’n flaenorol heb ystyried incwm eich cartref, a’ch bod yn awr am i incwm eich cartref gael ei ystyried.

Newid swm y benthyciad yr ydych wedi gofyn amdano

Ffurflen gofyn am fenthyciad myfyrwyr ôl-raddedig (PDF, 204KB) – Dylech ddefnyddio’r ffurflen gofyn am fenthyciad myfyrwyr ôl-raddedig i newid y swm yr ydych wedi gwneud cais amdano – ni allwch wneud hynny ar-lein.

Newidiadau eraill

Ffurflen cofnodi newid mewn amgylchiadau myfyrwyr ôl-raddedig (PDF, 142KB) – Dylech ddefnyddio’r ffurflen cofnodi newid mewn amgylchiadau myfyrwyr ôl-raddedig os oes angen i chi newid unrhyw fanylion eraill, e.e. enw eich prifysgol neu’ch coleg, neu’ch cwrs. Ni allwch wneud hynny ar-lein.^ Nôl i’r brig