Incwm Cartref

Os yw’r myfyriwr wedi gofyn am gael ei asesu ar sail incwm, byddwn yn defnyddio cyfanswm incwm trethadwy’r cartref i benderfynu ar lefel y grant y mae gan y myfyriwr hawl iddo yn rhan o’i gais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig. Incwm y cartref yw cyfanswm incwm cyfunedig y myfyriwr a’r partner neu’r rhieni y mae’n byw gyda nhw.

Os na fyddwch yn darparu manylion incwm eich cartref, yr unig arian y bydd gan y myfyriwr hawl i’w gael fydd grant sy’n uchafswm o £1,000 a benthyciad o £16,489.

Os bydd incwm eich cartref yn gostwng 15% neu fwy

Pan fydd y myfyriwr yn gwneud cais am gyllid ar sail incwm y cartref, bydd angen i chi ddarparu eich gwybodaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth benodol.

Os yw cyfanswm incwm eich cartref wedi gostwng o leiaf 15% ers y flwyddyn dreth yr ydym yn holi yn ei chylch ar y ffurflen gais, gallwch wneud cais i gael eich asesu ar sail y flwyddyn dreth bresennol yn lle hynny. Yn ogystal, gallwch wneud cais am i’ch incwm gael ei asesu ar sail y flwyddyn bresennol os bydd eich incwm yn newid yn ystod y flwyddyn academaidd tra bydd y myfyriwr yn astudio.

Er mwyn lawrlwytho Ffurflen Asesu Incwm y Flwyddyn Bresennol, ewch i Ffurflenni a Thystiolaeth

Y flwyddyn academaidd y mae’r myfyriwr yn gwneud cais ar ei chyfer

Y flwyddyn dreth y mae angen i ni gael manylion am incwm gwirioneddol ar ei chyfer

Y flwyddyn dreth y mae angen i ni gael manylion am amcangyfrif o incwm ar ei chyfer, os yw cyfanswm incwm eich cartref wedi gostwng o leiaf 15%

2020/21

2018/19

2020/21

Ar ddiwedd y flwyddyn dreth yr ydych wedi darparu manylion am amcangyfrif o incwm ar ei chyfer, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am dystiolaeth o’ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth honno.

Pwy a gaiff ei ystyried yn rhywun sy’n byw yn y cartref?

Os ydych yn rhiant myfyriwr ac os yw’r myfyriwr yn byw gyda chi fel rheol, bydd y rheolau canlynol yn berthnasol:

  • Os ydych wedi gwahanu neu wedi ysgaru, bydd eich incwm chi’n cyfrannu at incwm y cartref ond ni fydd incwm rhiant naturiol arall y myfyriwr.
  • Os byddwch yn ailbriodi neu’n dechrau byw gyda phartner cyn dechrau’r flwyddyn academaidd, bydd incwm eich priod/partner yn cael ei ystyried er na fyddwch efallai wedi bod yn byw gyda’ch gilydd yn ystod y flwyddyn dreth yr ydym yn holi yn ei chylch.


^ Nôl i’r brig