Ffurflenni a Thystiolaeth

Pa dystiolaeth a ffurflenni mae rhieni neu bartneriaid yn eu hanfon i mewn?

Tystiolaeth ariannol

Fel rheol, ni fydd yn rhaid i chi anfon unrhyw dystiolaeth atom os byddwch wedi rhoi eich rhif Yswiriant Gwladol ac os byddwn wedi gwirio eich incwm gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mewn rhai achosion, fodd bynnag, efallai y byddwn yn gofyn i chi anfon tystiolaeth benodol atom megis y canlynol:

  • tystiolaeth o incwm a enillwyd, gan gynnwys incwm a enillwyd y tu allan i’r DU, megis incwm o gyflog
  • tystiolaeth o incwm nas enillwyd, gan gynnwys incwm nas enillwyd y tu allan i’r DU, megis incwm o gynilion a buddsoddiadau
  • didyniadau a ganiateir, megis taliadau pensiwn preifat a chyfraniadau gwirfoddol ychwanegol.

Tystiolaeth o statws priodasol

  • ysgaru
  • gwahanu

Dylech ddefnyddio’r ffurflen Dychwelyd Dogfennau Ôl-raddedig wrth ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi cais, er mwyn i ni allu cysylltu’r dystiolaeth â’ch cyfrif.

Ffurflen Dychwelyd Dogfen 2020/21 (PDF, 90KB)

Ffurflen Dychwelyd Dogfen (PDF, 83KB)

Ffurflenni

Os gofynnwyd i chi ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi cais

Ffurflen Asesu Amgylchiadau Ariannol PGPFF 2020/21 (PDF, 356KB)

Os cychwynnodd y myfyriwr ei gwrs rhwng 1 Awst 2019 - 31 Rhagfyr 2019, dylech lenwi'r ffurflen 2020/21.

Ffurflen Asesu Amgylchiadau Ariannol PGPFF 2019/20 (PDF, 208KB)

Os llenwoch ffurflen dreth ar bapur ym mlwyddyn dreth 2018/19, mae’n bosibl y bydd y canllaw canlynol o gymorth i chi.

Canllaw’r ffurflen dreth bapur ar gyfer blwyddyn dreth 2018/19 (PDF, 106KB)

Os llenwoch ffurflen dreth ar bapur ym mlwyddyn dreth 2017/18, mae’n bosibl y bydd y canllaw canlynol o gymorth i chi.

Canllaw’r ffurflen dreth bapur ar gyfer blwyddyn dreth 2017/18 (PDF, 580KB) 

Os ydych chi am wneud cais am Asesiad Incwm y Flwyddyn Bresennol

Ffurflen Asesu Incwm y Flwyddyn Bresennol 2020/21 (PDF, 977KB)

Ffurflen Asesu Incwm y Flwyddyn Bresennol 2019/20 (PDF, 122KB)

Os oes angen i chi gadarnhau statws priodasol

Ffurflen Datgan Statws Priodasol 2020/21 (PDF, 103KB)

Ffurflen Datgan Statws Priodasol 2019/20 (PDF, 160KB) 

Llenwch y ffurflen hon os na wnaethoch lofnodi’r ffurflen gais papur pan wnaeth y myfyriwr gais am gyllid

Ffurflen Llofnod y Noddwr 2020/21 (PDF, 50KB)

Ffurflen Llofnod y Noddwr 2019/20 (PDF, 50KB)

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Ni fydd hynny’n golygu ein bod yn cymryd yn hwy nag arfer i ymateb.^ Nôl i’r brig