Rhieni a phartneriaid

Os byddwch yn cefnogi cais myfyriwr, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi ac am incwm eich cartref.

Cefnogi cais newydd

Os ydych yn cefnogi cais eich plentyn

Incwm eich cartref yw incwm cyfunedig y bobl ganlynol:

  • chi
  • eich plentyn
  • eich priod
  • eich partner (hyd yn oed os nad oeddech yn byw gyda’ch partner yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol)

Os ydych yn cefnogi cais eich partner

  • Incwm eich cartref yw eich incwm chi wedi’i gyfuno ag incwm eich partner (hyd yn oed os nad oeddech yn byw gyda’ch partner yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol).

Sut mae cyflwyno gwybodaeth

Mae angen ichi lenwi Ffurflen Asesu Amgylchiadau Ariannol (PGPFF) os ydych chi’n cefnogi cais myfyriwr. Bydd y ffurflen hon ar gael i’r myfyriwr ei lawrlwytho o’i gyfrif/chyfrif ar-lein. Dylid argraffu hon, dylech chi ei llenwi a’i dychwelyd gydag unrhyw dystiolaeth y gofynnwyd amdani. Dylech ddefnyddio’r Ffurflen Asesu Amgylchiadau Ariannol yn Ffurflenni a Thystiolaeth dim ond os na all y myfyriwr lawrlwytho’r ffurflen.

Er bod Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yn wasanaeth gwahanol, gallwch ddefnyddio’ch cyfeirnod cwsmer a’ch cyfrinair blaenorol, os oes gennych un, wrth gysylltu â ni. Ni fyddwch yn gallu gwneud cais ar-lein nac edrych ar unrhyw ohebiaeth sy’n gysylltiedig ag unrhyw gais am Gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig rydych chi’n ei gefnogi. Fodd bynnag, byddwch yn gallu edrych ar unrhyw gais myfyriwr israddedig rydych chi’n ei gefnogi ar eich cyfrif presennol.

Beth y bydd arnoch ei angen

Bydd angen i chi wybod y manylion canlynol ynghylch blwyddyn dreth flaenorol:

Y flwyddyn dreth flaenorol fydd:

  • 2018/2019 os yw eich partner neu’ch plentyn yn gwneud cais ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021

Rydym yn argymell y dylech sicrhau bod eich rhif Yswiriant Gwladol gennych wrth law pan fyddwch yn cofnodi gwybodaeth ariannol.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Pan fyddwn wedi cael eich cais a’r holl wybodaeth y mae arnom ei hangen, byddwn yn prosesu cais y myfyriwr ac yn anfon llythyr ato i gadarnhau ei gyllid.

Os byddwch wedi darparu rhif Yswiriant Gwladol, byddwn yn gwirio eich gwybodaeth ariannol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Bydd hynny fel rheol yn cymryd hyd at bythefnos.

Os oes angen unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth bellach arnom, byddwn yn cysylltu â chi. Dylech ddychwelyd unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth atom cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn i ni allu prosesu cais y myfyriwr ar sail incwm y cartref.

Cefnogi cais ar gyfer myfyriwr o’r UE

Bydd dal angen i chi lenwi Ffurflen Asesu Amgylchiadau Ariannol wrth gefnogi cais myfyriwr, hyd yn oed os nad oes modd trethu’ch incwm nad yw’n dod o’r DU. Gall y myfyriwr lawrlwytho’r ffurflen o’u cyfrif ar-lein i chi ei llenwi a’i dychwelyd gyda’r dystiolaeth ofynnol.

Cael caniatâd i weld y wybodaeth sydd yng nghyfrif myfyriwr

Ni all Cyllid Myfyrwyr Cymru drafod unrhyw agwedd ar gyfrif neu gais myfyriwr â neb ar wahân i’r myfyriwr ei hun, heb ei ganiatâd. Mae hynny’n cynnwys trafod cyfrif neu gais â phartneriaid a rhieni myfyrwyr.

Os oes angen i chi weld y wybodaeth sydd yng nghyfrif myfyriwr, bydd angen i’r myfyriwr roi caniatâd i ni rannu’r wybodaeth.

Mae rhagor o fanylion ynghylch sut y gall y myfyriwr drefnu hynny i’w cael yma:

Galluogi pobl eraill i gael mynediad i’ch cyfrif^ Nôl i’r brig