Pwy all gael y cyllid hwn ?

I fod yn gymwys i gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig, rhaid i chi fodloni rhai meini prawf. Byddwn yn ystyried y canlynol:

Eich cenedligrwydd a’r man lle’r ydych yn byw

Mae’n bosibl y bydd cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael i chi:

 • os ydych yn un o wladolion y DU neu os oes gennych ‘statws preswylydd sefydlog’ (sy’n golygu nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ba mor hir y gallwch aros yn y DU);
 • os ydych yn byw fel rheol yng Nghymru, ac na wnaethoch symud yma er mwyn astudio;
 • os ydych wedi bod yn byw yn y DU a’r Ynysoedd yn ystod y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.

Mae’n bosibl hefyd y byddwch yn gymwys os ydych yn un o wladolion yr UE ac os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • rydych wedi bod yn byw fel rheol yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir yn ystod y tair blynedd diwethaf;
 • byddwch yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Gallech fod yn gymwys hefyd:

 • os ydych yn ffoadur, neu’n berthynas ffoadur,
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros fel person diwladwriaeth (gan gynnwys unrhyw aelodau o’r teulu),
 • os ydych yn cael aros ar sail diogelwch dyngarol oherwydd cais aflwyddiannus am statws ffoadur,
 • os ydych wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU, neu’n berthynas rhywun sydd wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn i aros yn y DU, os na wnaed cais am loches,
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros yn y DU, neu’n berthynas rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, am resymau’n ymwneud â bywyd preifat,
 • wedi cael caniatâd i aros dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016,
 • os ydych yn weithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, neu’n berthynas gweithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir,
 • os ydych yn blentyn un o wladolion y Swistir neu
 • os ydych yn blentyn gweithiwr o Dwrci.

Os ydych yn hanu o ran arall o’r DU ond yn byw ar hyn o bryd yng Nghymru er mwyn astudio, ni fyddwch yn cael eich ystyried yn rhywun ‘sy’n preswylio fel arfer’ yng Nghymru ac ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Dylech gysylltu â’ch darparwr cyllid eich hun i gael rhagor o wybodaeth ynghylch pa gymorth fydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Oedran

Rhaid eich bod dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.

Mae’r flwyddyn academaidd yn gyfnod o ddeuddeg mis sy’n dechrau ar:

 • 1 Medi, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst a 31 Rhagfyr
 • 1 Ionawr, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth
 • 1 Ebrill, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Gorffennaf.

Cymhwystra’r cwrs

Rhaid bod eich cwrs:

 • yn gwrs Gradd Meistr annibynnol llawn (ac nad yw’n gwrs sy’n uwchraddio gradd arall)
 • yn werth o leiaf 180 o gredydau – gofynnwch i’ch prifysgol neu’ch coleg os nad ydych yn siŵr
 • wedi dechrau ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny

Dyma enghreifftiau o gyrsiau sy’n Raddau Meistr Ôl-raddedig cymwys:

 • Meistr yn y Gwyddorau (MSc)
 • Meistr yn y Celfyddydau (MA)
 • Meistr mewn Athroniaeth (MPhil)
 • Meistr mewn Ymchwil (MRes)
 • Meistr yn y Gyfraith (LLM)
 • Meistr mewn Llenyddiaeth (MLitt)
 • Meistr mewn Celfyddyd Gain (MFA)
 • Meistr mewn Addysg (MEd)
 • Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA).

Gellir astudio’r cwrs mewn prifysgol neu goleg, neu drwy ddysgu o bell.

Gall y cwrs fod yn un a addysgir neu’n un sy’n seiliedig ar ymchwil, a gellir ei astudio:

 • Yn llawn-amser – bydd y cwrs yn ymestyn dros gyfnod o un neu ddwy flwyddyn academaidd;
 • Yn rhan-amser – bydd y cwrs yn ymestyn dros gyfnod o ddwy, tair neu bedair blwyddyn academaidd.

Os cawsoch gyllid gan awdurdod dyfarnu arall yn ystod blwyddyn academaidd 2018-2019, dylech wneud cais i’r awdurdod dyfarnu hwnnw am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gyfer 2019-2020 yn y lle cyntaf.

Dysgu o bell

I fod yn gymwys i gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gyfer cwrs dysgu o bell, bydd angen i chi fod yn byw yn y ddau le canlynol:

 • yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • yn y DU drwy gydol eich cwrs.

Nid yw hynny’n berthnasol fel rheol:

 • os ydych yn gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac wedi eich anfon i rywle y tu allan i Gymru
 • os ydych dan 25 oed, ac yn blentyn, llysblentyn neu’n blentyn mabwysiedig rhywun sy’n gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac sydd wedi ei anfon i rywle y tu allan i Gymru
 • os ydych yn briod neu’n bartner sifil rhywun sy’n gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac sydd wedi ei anfon i rywle y tu allan i Gymru
 • os ydych yn rhiant dibynnydd/dibynyddion, sy’n byw gyda rhywun sy’n gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac sydd wedi ei anfon i rywle y tu allan i Gymru.

Rhaid bod gwladolion yr UE sy’n dysgu o bell yn byw ac yn astudio yng Nghymru drwy gydol eu cwrs.

Gradd Meistr Integredig

Nid oes cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael ar gyfer cwrs Gradd Meistr integredig. Dylech wneud cais yn hytrach am gyllid i israddedigion.

Gradd Doethur Integredig

Nid oes cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael os ydych yn cwblhau cwrs Gradd Meistr yn rhan o gwrs Gradd Doethur integredig. Mae’n bosibl y gallwch wneud cais yn hytrach am fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig.

Meistr mewn Pensaernïaeth

Os ydych yn bwriadu astudio ar gyfer Gradd Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch), dylech wneud cais am gymorth i israddedigion.

Bydd y Benthyciad Meistr Ôl-raddedig ond ar gael am MArch os ydych naill ai:

 • yn cymryd cwrs rhan-amser
 • ddim yn gymwys am ariannu israddeFdig am reswm arall.

Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2)

Ni allwch gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych yn cael unrhyw lwfans, bwrsariaeth neu ddyfarniad dan y cynllun KESS 2.

Bwrsariaethau ym maes Gofal Iechyd a Gwaith Cymdeithasol

Ni allwch gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych yn cael bwrsariaeth ym maes gofal iechyd neu waith cymdeithasol gan unrhyw un o’r canlynol:

 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG)
 • Yr Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon
 • Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban
 • Cyngor Gofal Cymru.

Nid oes cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael ar gyfer y canlynol:

 • Graddau Doethur Ôl-raddedig;
 • Graddau Meistr yr ymgymerir â nhw’n rhan o Radd Doethur Ôl-raddedig;
 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
 • Cyrsiau ôl-raddedig a gaiff eu cyllido gan gyllid myfyrwyr i israddedigion, megis Addysg Gychwynnol i Athrawon, neu Raddau Meistr Integredig;
 • Cyrsiau Ymarfer Cyfreithiol.

Cymhwystra’r brifysgol neu’r coleg

Mae’n rhaid bod y brifysgol yn y DU ac mae’n rhaid bod y cwrs wedi’i ddynodi gan Lywodraeth Cymru.

Dylech gysylltu â darparwr eich cwrs i gadarnhau a ydyn nhw’n ddarparwr dynodedig.

Astudiaethau blaenorol

Bydd cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael os nad oes gennych eisoes Radd Meistr neu gymhwyster uwch arall a enillwyd yn y DU neu dramor. Os ydych am ‘uwchraddio’ eich cymhwyster i Radd Meistr, ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan mai ar gyfer cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig llawn yn unig y mae’r cyllid ar gael.

Ni allwch gael cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych eisoes wedi cael Benthyciad i Ôl-raddedigion, oni bai eich bod wedi gadael eich cwrs am resymau personol cymhellol, megis:

 • salwch
 • profedigaeth
 • neu reswm personol difrifol arall.

Byddai angen i chi anfon tystiolaeth atom i ategu hynny, a dim ond unwaith y gellir defnyddio rhesymau personol cymhellol.^ Nôl i’r brig