Faint o gyllid y galla’ i ei gael?

Bydd y cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yn cael ei dalu’n uniongyrchol i chi fel cyfraniad at gost eich cwrs a’ch costau byw. Bydd y swm y gallwch ei fenthyca’n dibynnu ar y flwyddyn academaidd y mae’ch cwrs yn dechrau ynddi.

Os yw eich cwrs yn dechrau ar 1 Awst 2020 neu wedi hynny, gallwch wneud cais am Gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a chael hyd at £17,489 ar ffurf cyfuniad o grant a benthyciad:

 • grant sy’n uchafswm o £6,885 a benthyciad o £10,604 os yw incwm eich cartref yn £18,370 neu lai
 • grant o £1,000 a benthyciad o £16,489 os na chaiff incwm eich cartref ei ystyried neu os yw’n fwy na £59,200.

Os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020, gallwch wneud cais am Gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a chael hyd at £17,000 ar ffurf cyfuniad o grant a benthyciad:

 • grant sy’n uchafswm o £6,885 a benthyciad o £10,115 os yw incwm eich cartref yn £18,370 neu lai
 • grant o £1,000 a benthyciad o £16,000 os na chaiff incwm eich cartref ei ystyried neu os yw’n fwy na £59,200.

Os yw incwm eich cartref rhwng £18,370 a £59,200, mae modd o hyd i chi wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gydag incwm eich cartref yn cael ei ystyried. Fe gewch chi rywfaint o grant a gweddill eich hawl fel benthyciad yn dibynnu ar incwm eich aelwyd.

Enghraifft: Cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig heb ystyried incwm y cartref

Os byddwch yn astudio am ddwy, tair neu bedair blwyddyn academaidd, bydd y benthyciad a’r grant yn cael eu rhannu’n gyfartal ar draws pob un o flynyddoedd eich cwrs. Er enghraifft, os byddwch yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig ar ôl 1 Awst 2020 ac os na fyddwch am i incwm eich cartref gael ei ystyried, uchafswm y cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a fydd ar gael i chi fydd £17,489. Bydd yr arian yn cael ei dalu fel a ganlyn, yn dibynnu ar hyd eich cwrs:

Hyd y cwrs – nifer y blynyddoedd academaidd Uchafswm y cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig sydd ar gael ar gyfer pob blwyddyn Cyfanswm (£17,489)
Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 Blwyddyn 4
1 benthyciad -£16,489
grant - £1,000
2 benthyciad - £8,244.50
grant - £500
benthyciad - £8,244.50
grant - £500
3 benthyciad - £5,496.33
grant - £333
benthyciad -£5,496.33
grant - £333
benthyciad -£5,496.34
grant - £334
4 benthyciad -£4,122.50
grant - £250
benthyciad - £4,122.50
grant - £250
benthyciad- £4,122.50
grant - £250
benthyciad - £4,122.50
grant - £250

Enghraifft: Cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig dros gyfnod o ddwy flynedd gan ystyried incwm y cartref

Os byddwch yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig un flwyddyn ar ôl 1 Awst 2020 ac os byddwch am i incwm eich cartref, sef £18,000, gael ei ystyried, uchafswm y grant Gradd Meistr Ôl-raddedig fydd ar gael i chi fydd £6,885. Os byddwch yn penderfynu manteisio ar eich hawl i grant yn unig, ac na fyddwch yn cymryd benthyciad, byddwch yn cael eich talu fel a ganlyn:

Blwyddyn y cwrs

Benthyciad (amh.)

Grant (Cyfanswm £6,885)

1

0

£6,885

Efallai y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ystyried y cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig wrth gyfrifo unrhyw fudd-daliadau a gewch.

Cael eich talu

Byddwch yn cael y taliad cyntaf pan fyddwch yn dechrau eich cwrs a phan fydd eich prifysgol yn cadarnhau’r cwrs yr ydych yn ei astudio.

Byddwch yn cael yr arian ar ffurf tri thaliad – 33%, 33% a 34% – ar gyfer pob blwyddyn academaidd.

Enghraifft: Cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig dwy flynedd

Os byddwch yn astudio cwrs llawn-amser dwy flynedd a fydd yn dechrau ar 1 Awst 2020 neu wedi hynny ac os byddwch wedi gwneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig heb ystyried incwm eich cartref, gallwch gael hyd at £17,489 a fydd yn cael ei dalu fel a ganlyn:

Blwyddyn y cwrs

Benthyciad (Cyfanswm £16,489)

Grant (Cyfanswm £1,000)

1

 • Taliad 1 -£2,720.68
 • Taliad 2 -£2,720.68
 • Taliad 3 - £2,803.14
 • Cyfanswm - £8,244.50
 • Taliad 1 -£165
 • Taliad 2 -£165
 • Taliad 3 - £170
 • Cyfanswm - £500

2

 • Taliad 1 -£2,720.68
 • Taliad 2 -£2,720.68
 • Taliad 3 - £2,803.14
 • Cyfanswm - £8,244.50
 • Taliad 1 -£165
 • Taliad 2 -£165
 • Taliad 3 - £170
 • Cyfanswm - £500

Y sawl sydd wedi gadael gofal

Os byddwch wedi gadael gofal ac os byddwch dan 25 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs , dyfernir grant llawn y Radd Meistr Ôl-raddedig i chi heb fod yn rhaid i chi roi manylion incwm eich cartref.

Byddwch yn cael eich ystyried yn rhywun sydd wedi gadael gofal os oedd y canlynol yn wir amdanoch ar unrhyw adeg rhwng dyddiad eich pen-blwydd yn 14 oed a diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs:

 • nid ydych wedi bod yng ngofal cyfreithiol eich rhieni am gyfanswm cyfunedig o 13 wythnos o leiaf;
 • roeddech dan orchymyn gwarcheidiaeth arbennig neu yng ngwarchodaeth neu yng ngofal cyfreithiol awdurdod lleol, neu roeddech wedi cael llety gan awdurdod lleol, am 13 wythnos o leiaf.

Os gwnaethoch ddychwelyd i ofal cyfreithiol eich rhieni rhwng eich pen-blwydd yn 14 oed a’ch pen-blwydd yn 16 oed (cyn i’ch cwrs ddechrau), mae’n bosibl o hyd y cewch eich ystyried yn rhywun sydd wedi gadael gofal.

Ymddieithro

Os ydych dan 25 oed ac os nad ydych wedi cael fawr ddim cyswllt â’ch rhiant/rhieni, bydd modd o hyd i chi wneud cais am gyllid myfyrwyr ar sail incwm eich cartref. Yn rhan o’ch cais, bydd angen i chi anfon cadarnhad atom o’ch amgylchiadau, gan unigolyn proffesiynol nad yw’n aelod o’ch teulu. Gallai’r cadarnhad hwnnw fod ar ffurf:

 • llythyr gan eich gweithiwr cymdeithasol
 • llythyr gan eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith sy’n dangos eich bod wedi cael budd-daliadau oherwydd eich sefyllfa
 • llythyr gan weithiwr cynghori, tiwtor personol neu athro
 • llythyr gan eich meddyg.


^ Nôl i’r brig