Sut a phryd mae ceisio

Medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig nawr.

Sut mae ceisio

Y ffordd gyflymaf i geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig yw ar-lein drwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Nid oes angen lle wedi ei gadarnhau mewn prifysgol neu goleg. Os yr ydych yn newid eich cwrs, medrwch ddiweddaru manylion eich cwrs yn hwyrach.

Mae dau gam syml i geisio am eich Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar-lein:

  1. Mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyriwr a chyflwyno eich cais.
  2. Ein darparu ni gyda’r dystiolaeth angenrheidiol. Ni fedrwn brosesu eich cais hyd nes bod gennym yr holl dystiolaeth sydd ei angen arnom.

I gwblhau eich cais, bydd angen:

  • Pasbort DU dilys (os oes gennych un),
  • Manylion eich cwrs a phrifysgol neu goleg,
  • Eich manylion banc, ac
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol.

Unwaith yn unig sydd angen i chi geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig, annhebyg i gwrs is-raddedig ble mae angen i chi geisio bob blwyddyn. Ni fydd angen i chi ail-geisio os ydych cwrs yn hirach nag un flwyddyn.

Croesawn gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Pryd mae ceisio

Mae angen i chi geisio o fewn 9 mis o ddiwrnod cyntaf y flwddyn academaidd olaf eich cwrs.

Mae diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd fel a ganlyn:

  • 1af Medi, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1af Awst a chyn 1af Ionawr;
  • 1af Ionawr, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1af Ionawr a chyn 1af Ebrill;
  • 1af Ebrill, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1af Ebrill a chyn 1af Gorffennaf;
  • 1af Orffennaf, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1af Orffennaf a chyn 1af Awst.

Tystiolaeth

Os yr ydych yn cyflwyno eich cais heb yr holl wybodeth sydd ei angen arnom byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch atgoffa chi i ddarparu hyn mor gynted ag sy’n bosibl. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliadau hyd nes y bydd gennym yr holl wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen arnom.

Canllawiau

Rydym wedi cynhyrchu canllaw sy’n esbonio’r cyfan am eich Benthyciad Doeuthrol Ôl-raddedig yn ogystal â’r telerau ac amodau’r ad-daliad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn ceisio am gyllid myfyriwr.

Ffurflenni cais

Os na fedrwch geisio ar-lein, dylech anfon cais ar bapur.

Tystiolaeth o Hunaniaeth

Medrwch gadarnhau eich hunanaieth drwy ddarparu rhif pasbort dilys ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys eich manylion pasbort yn eich cais bydd angen i chi anfon ‘Ffurflen Manylion Pasbort DU’. Peidiwch ag anfon eich pasbort i ni.

Os nad oes gennych pasbort DU dilys (neu mae wedi dod i ben) medrwch anfon tystysgrif geni gwreiddiol neu fabwysiadu gan ddefnyddio ‘Ffurflen dystysgrif Geni neu fabwysiadu Ôl-raddedig.’

Os yr ydych yn genedlaethol o’r UE, anfonwch eich pasbort neu gerdyn hunaniaeth cenedlaethol i ni.

Gwybodaeth cefnogol

Dylech ddefnyddio ‘ffurflen ddychwelyd Dogfen Ôl-raddedig’ pan rydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais.

Efallai bydd gofyn i chi gwblhau ‘Ffurflen statws cyflogaeth DU’.

Newid cais

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein i newid eich manylion personol, er enghraifft eich manylion cyswllt.

Newid y swm y gofynnwyd amdano

Defnyddiwch ‘ffurflen gais am Fenthyciad Ôl-raddedig’ i newid y swm yr ydych wedi ceisio amdano – ni fedrwch wneud hyn ar-lein.

Newidiadau eraill

Defnyddiwch ‘Ffurflen newid amgylchiadau Ôl-raddedig’ os yr ydych angen newid unrhyw fanylion arall, er enghraifft eich prifysgol neu goleg, neu eich cwrs. Ni fedrwch wneud hyn ar-lein.

Cymryd hoe neu wrth dynnu o’ch cwrs

Dywedwch wrth eich prifysgol neu goleg mor gynted ag sy’n bsoibl os yr ydych yn penderfynu tynnu’n ôl o’ch cwrs. Medrai hyn effeithio ar eich talaidau yn y dyfodol a’ch cymhwysedd am nawdd. Rydym wedi cynhyrchu canllaw gyda mwy o wybodaeth am hyn.^ Nôl i’r brig