Sut a phryd mae ceisio

Sut mae ceisio

Y ffordd gyflymaf i geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig yw ar-lein drwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Nid oes angen lle wedi ei gadarnhau mewn prifysgol neu goleg. Os yr ydych yn newid eich cwrs, medrwch ddiweddaru manylion eich cwrs yn hwyrach.

Mae dau gam syml i geisio am eich Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar-lein:

  1. Mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyriwr a chyflwyno eich cais.
  2. Ein darparu ni gyda’r dystiolaeth angenrheidiol. Ni fedrwn brosesu eich cais hyd nes bod gennym yr holl dystiolaeth sydd ei angen arnom.

I gwblhau eich cais, bydd angen:

  • Pasbort DU dilys (os oes gennych un)
  • Manylion eich cwrs a phrifysgol neu goleg
  • Eich manylion banc
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych un)

Unwaith yn unig sydd angen i chi geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig, annhebyg i gwrs is-raddedig ble mae angen i chi geisio bob blwyddyn. Ni fydd angen i chi ail-geisio os ydych cwrs yn hirach nag un flwyddyn.

Croesawn gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Pryd mae ceisio

Mae angen i chi geisio o fewn 9 mis o ddiwrnod cyntaf y flwddyn academaidd olaf eich cwrs.

Mae diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd fel a ganlyn:

  • 1 Medi, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1 Awst a chyn 1 Ionawr
  • 1 Ionawr, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1 Ionawr a chyn 1 Ebrill
  • 1 Ebrill, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1 Ebrill a chyn 1 Gorffennaf
  • 1 Orffennaf, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1 Orffennaf a chyn 1 Awst

Tystiolaeth

Os yr ydych yn cyflwyno eich cais heb yr holl wybodeth sydd ei angen arnom byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch atgoffa chi i ddarparu hyn mor gynted ag sy’n bosibl. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliadau hyd nes y bydd gennym yr holl wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen arnom.

Canllawiau

Rydym wedi cynhyrchu canllaw sy’n esbonio’r cyfan am eich telerau ac amodau’r ad-daliad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn ceisio am gyllid myfyriwr.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2020 neu wedi hynny
Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020

Ffurflenni cais

Os na fedrwch geisio ar-lein, dylech anfon cais ar bapur.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2020 neu wedi hynny
Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020

Tystiolaeth o Hunaniaeth

Medrwch gadarnhau eich hunanaieth drwy ddarparu rhif pasbort dilys ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys eich manylion pasbort yn eich cais bydd angen i chi anfon ‘Ffurflen Manylion Pasbort DU’. Peidiwch ag anfon eich pasbort i ni.

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Os yr ydych yn genedlaethol o’r UE, anfonwch eich pasbort neu gerdyn hunaniaeth cenedlaethol i ni.

Gwybodaeth cefnogol

Dylech ddefnyddio ‘ffurflen ddychwelyd Dogfen Ôl-raddedig’ pan rydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais.

Newid cais

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein i newid eich manylion personol, er enghraifft eich manylion cyswllt.

Newid y swm y gofynnwyd amdano

Defnyddiwch ‘ffurflen gais am Fenthyciad Ôl-raddedig’ i newid y swm yr ydych wedi ceisio amdano – ni fedrwch wneud hyn ar-lein.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2020 neu wedi hynny
Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020

Newidiadau eraill

Defnyddiwch ‘Ffurflen newid amgylchiadau Ôl-raddedig’ os yr ydych angen newid unrhyw fanylion arall, er enghraifft eich prifysgol neu goleg, neu eich cwrs. Ni fedrwch wneud hyn ar-lein.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2020 neu wedi hynny
Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020


^ Nôl i’r brig