Cymhwyster

I fod yn gymwys derbyn Benthyciad Ôl-raddedig rhaid i chi gwrdd â rhai meini prawf. Byddwn yn ystyried y canlynol:

Ni fyddwch yn medru cael Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig os:

 • rydych wedi derbyn neu y byddwch yn derbyn nawdd Cyngor Ymchwil (er enghraifft ysgoloriaeth ymchwil, cyflogau, ysgoloriaethau a chefnogaeth ffi dysgu)
 • rydych wedi derbyn neu byddwch yn derbyn nawdd gan gynllun Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS 2)
 • rydych yn derbyn Bwrsari Gwaith Cymdeithasol
 • rydych yn derbyn bwrsari GIG
 • rydych ar hyn o bryd yn derbyn cyllid myfyriwr am gwrs israddedig neu Feistr
 • rydych wedi derbyn Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig o’r blaen - oni wnaethoch adael eich cwrs oherwydd salwch, profedigaeth, neu reswm personol difrifol arall
 • mae eisoes gennych radd Doethurol, neu gymhwyster sy’n gywerth neu’n uwch mewn lefel na’r cwrs yr ydych yn ceisio amdano
 • rydych yn derbyn Doethuriaeth drwy gyhoeddiad
 • rydych wedi syrthio y tu ôl gyda’ch ad-daliadau ar gyfer unrhyw fenthyciadau blaenorol a gymerwyd gennych oddi wrth Gyllid Myfyriwr

Cenedligrwydd a phreswylfa

Efallai bydd Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar gael i chi os:

 • rydych yn genedlaethol o’r DU neu’n genedlaethol o’r UE, neu mae gennych 'statws preswylydd sefydlog' (golyga hynny nad oes cyfyngiad ar ba mor hir y medrwch aros yn y DU)
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru, ac ni wnaethoch symud yno ond i astudio
 • rydych wedi byw yn y DU a’r Ynysoedd am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf academaidd eich cwrs

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn genedlethol o’r UE ac mae’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych fel arfer yn byw yn Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir am y tair blynedd flaenorol
 • byddwch yn astudio mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru

Medrwch hefyd fod yn gymwys os ydych:

 • yn ffoadur, neu’n perthyn i un
 • wedi cael caniatad statws preswylydd sefydlog (yn cynnwys unrhyw aelod o’r teulu)
 • dan warchodaeth dyngarol o ganlyniad i gais a fethwyd ar gyfer noddfa ac yn byw yng Nghymru
 • wedi cael caniatad yn ol Disgreswin i barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael Caniatad yn ol Disgreswin i barhau yn y DU lle nad oes cais am noddfa wedi ei wneud
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, neu’n un o berthnasau cymwys rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat
 • rhoddwyd caniatâd i aros y tu allan i’r Rheolau Mewnfudo
 • wedi cael caniatad i adael i fyned neu barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatad i adael i fyned neu barhau o ganlyniad i fethiant cais noddfa
 • yn weithiwr ymfudol EEA neu Swisaidd, neu’n perthyn i un
 • yn blentyn i wladolyn y Swistir
 • yn blentyn i weithiwr Twrcaidd
 • yn aelod o Luoedd Arfog y DU, neu’n berthynas o rywun yn Lluoedd Arfog y DU, ac yn astudio ar gwrs dysgu o bell tra’n byw y tu allan i Gymru oherwydd i leoliad y lluoedd arfog
 • rhywun diwladwriaeth, gan gynnwys aelodau cymwys o’r teulu
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros neu blentyn rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros, dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016

Os ydych fel arfer yn byw mewn rhan arall o’r DU ond yn byw yng Nghymru wrth i chi astudio, ni fyddwch yn cael eich dosbarthu fel ‘fel arfer yn preswylio’ yng Nghymru ac ni fyddwch yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru. Dylech gysylltu gyda’ch darparwr nawdd am fwy o wybodaeth ar ba gefnogaeth ôl-raddedig fydd ar gael.

Oed

Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf academaidd eich cwrs.

Mae’r flwyddyn academaidd yn gyfnod o ddeuddeg mis yn dechrau ar:

 • 1 Medi, os mae eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst a 31 Rhagfyr
 • 1 Ionawr os ydych cwrs yn dechrau rhwnd 1 Ionawr a 31 Mawrth
 • 1 Ebrill, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Gorffennaf

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs:

 • ddechrau ar neu wedi 1 Awst 2018
 • fod yn gwrs Doethurol ôl-raddedig arunig (nid yw ar gael os yr ydych yn “ychwanegu ato” at gymhwyster is)
 • barhau rhwng tri ac wyth o flynyddoedd academaidd
 • ei astudio ar sail llawn-amser neu ran-amser (yn cynnwys dysgu o bell)
 • cynnwys astudio wedi ei addysgu a/neu ar sail ymchwil

Esiamplau o gymwysterau Doethurol ôl-raddedig yn cynnwys:

 • PhD / DPhil (Doethur mewn Athroniaeth)
 • EdD (Doethur mewn Addysg)
 • EngD (Doethur mewn Peirianneg)

Doethuraeth Integredig

Rhaid i chi gofrestru am radd doethurol llawn i fod yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig Os ydych cwrs yn cynnwys gradd Meistr sy’n annatod i’ch cwrs Doethurol, yna byddwch yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig (hyd yn oed os yr ydych yn eiddo o gymhwyster Meistr). Er hynny, ni fedrwch geisio am Fenthyciad Mesitr Ôl-raddedig o dan yr amgylchiadau yma.

Os oes gennych eisoes gymhwyster Meistr, byddwch yn parhau i gael yr hawl i geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig, ond bod y cymhwyster Meistr yn rhan annatod o’ch cwrs Doethurol.

Dysgu o bell

I fod yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar gyfer dysgu o bell, bydd angen i chi fod yn byw:

 • Yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs ac
 • O fewn y DU am gydol eich cwrs

Nid yw hyn fel arfer yn berthnasol os yr ydych:

 • yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi eich lleoli tu allan i Gymru
 • priod, partner sifil neu blentyn yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi ei lleoli tu allan i Gymru
 • yn rhiant dibynnol yn byw gydag aelod sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi ei leoli tu allan i Gymru

Rhaid i’r rheiny sy’n genedlaethol o’r UE sydd yn dysgu o bell fyw ac astudio yng Nghymru am ystod eu cwrs.

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i'ch prifysgol neu goleg fod:

 • wedi ei ariannu'n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth)
 • wedi ei ariannu'n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeadwyo gan Lywodraeth Cymru

Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Os oes fwy nag un brifysgol yn gyfrifol am gyflwyno’ch cwrs ac mae’r llall dramor, byddwch ond yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig mor belled bod:

 • y brifysgol yn y DU yn sefydliad arweiniol ar gyfer cyflwyno’r cwrs
 • rydych yn treulio o leiaf 50% o’ch amser astudiaeth dros y cwrs cyfan yn y DU

Rhaid i’r rheiny sy’n genedlaethol o’r UE nad ydynt fel arfer yn byw yng Nghymru fod yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.^ Nôl i’r brig