Cymhwyster

I fod yn gymwys derbyn Benthyciad Ôl-raddedig rhaid i chi gwrdd â rhai meini prawf. Byddwn yn ystyried y canlynol:

Ni fyddwch yn medru cael Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig os:

 • rydych wedi derbyn neu y byddwch yn derbyn nawdd Cyngor Ymchwil (er enghraifft ysgoloriaeth ymchwil, cyflogau, ysgoloriaethau a chefnogaeth ffi dysgu)
 • rydych wedi derbyn neu byddwch yn derbyn nawdd gan gynllun Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS 2)
 • rydych yn derbyn Bwrsari Gwaith Cymdeithasol
 • rydych yn derbyn bwrsari GIG
 • rydych ar hyn o bryd yn derbyn cyllid myfyriwr am gwrs israddedig neu Feistr
 • rydych wedi derbyn Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig o’r blaen - oni wnaethoch adael eich cwrs oherwydd salwch, profedigaeth, neu reswm personol difrifol arall
 • mae eisoes gennych radd Doethurol, neu gymhwyster sy’n gywerth neu’n uwch mewn lefel na’r cwrs yr ydych yn ceisio amdano
 • rydych yn derbyn Doethuriaeth drwy gyhoeddiad
 • rydych wedi syrthio y tu ôl gyda’ch ad-daliadau ar gyfer unrhyw fenthyciadau blaenorol a gymerwyd gennych oddi wrth Gyllid Myfyriwr

Cenedligrwydd a phreswylfa

Efallai bydd Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar gael i chi os:

 • rydych yn genedlaethol o’r DU neu’n genedlaethol o’r UE, neu mae gennych 'statws preswylydd sefydlog' (golyga hynny nad oes cyfyngiad ar ba mor hir y medrwch aros yn y DU)
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru, ac ni wnaethoch symud yno ond i astudio
 • rydych wedi byw yn y DU a’r Ynysoedd am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf academaidd eich cwrs

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn genedlethol o’r UE ac mae’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych fel arfer yn byw yn Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir am y tair blynedd flaenorol
 • byddwch yn astudio mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru

Medrwch hefyd fod yn gymwys os ydych:

 • yn ffoadur, neu’n perthyn i un
 • wedi cael caniatad statws preswylydd sefydlog (yn cynnwys unrhyw aelod o’r teulu)
 • dan warchodaeth dyngarol o ganlyniad i gais a fethwyd ar gyfer noddfa ac yn byw yng Nghymru
 • wedi cael caniatad yn ol Disgreswin i barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael Caniatad yn ol Disgreswin i barhau yn y DU lle nad oes cais am noddfa wedi ei wneud
 • cael yr hawl i adael i aros yn y DU neu'n berthynas i rywun sydd wedi cael yr hawl i aros yn y DU ar sail bywyd preifat
 • wedi cael caniatad i adael i fyned neu barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatad i adael i fyned neu barhau o ganlyniad i fethiant cais noddfa
 • yn weithiwr ymfudol EEA neu Swisaidd, neu’n perthyn i un
 • yn blentyn i wladolyn y Swistir
 • yn blentyn i weithiwr Twrcaidd
 • yn aelod o Luoedd Arfog y DU, neu’n berthynas o rywun yn Lluoedd Arfog y DU, ac yn astudio ar gwrs dysgu o bell tra’n byw y tu allan i Gymru oherwydd i leoliad y lluoedd arfog
 • rhywun diwladwriaeth, gan gynnwys aelodau cymwys o’r teulu
 • rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros neu blentyn rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros, dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016

Os yr ydych o ran arall o’r DU ond rydych ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru dra eich bod yn astudio, ni fyddwch yn cael eich dosbarthu fel ‘fel arfer yn byw’ yng Nghymru ac ni fyddwch yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru. Dylech gysylltu gyda’ch darparwr nawdd am fwy o wybodaeth ar ba gefnogaeth ôl-raddedig fydd ar gael.

Oed

Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf academaidd eich cwrs.

Mae’r flwyddyn academaidd yn gyfnod o ddeuddeg mis yn dechrau ar:

 • 1 Medi, os mae eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst a 31 Rhagfyr
 • 1 Ionawr os ydych cwrs yn dechrau rhwnd 1 Ionawr a 31 Mawrth
 • 1 Ebrill, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Gorffennaf

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs:

 • ddechrau ar neu wedi 1 Awst 2018
 • fod yn gwrs Doethurol ôl-raddedig arunig (nid yw ar gael os yr ydych yn “ychwanegu ato” at gymhwyster is)
 • barhau rhwng tri ac wyth o flynyddoedd academaidd
 • ei astudio ar sail llawn-amser neu ran-amser (yn cynnwys dysgu o bell)
 • cynnwys astudio wedi ei addysgu a/neu ar sail ymchwil

Esiamplau o gymwysterau Doethurol ôl-raddedig yn cynnwys:

 • PhD / DPhil (Doethur mewn Athroniaeth)
 • EdD (Doethur mewn Addysg)
 • EngD (Doethur mewn Peirianneg)

Doethuraeth Integredig

Rhaid i chi gofrestru am radd doethurol llawn i fod yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig Os ydych cwrs yn cynnwys gradd Meistr sy’n annatod i’ch cwrs Doethurol, yna byddwch yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig (hyd yn oed os yr ydych yn eiddo o gymhwyster Meistr). Er hynny, ni fedrwch geisio am Fenthyciad Mesitr Ôl-raddedig o dan yr amgylchiadau yma.

Os oes gennych eisoes gymhwyster Meistr, byddwch yn parhau i gael yr hawl i geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig, ond bod y cymhwyster Meistr yn rhan annatod o’ch cwrs Doethurol.

Dysgu o bell

I fod yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig ar gyfer dysgu o bell, bydd angen i chi fod yn byw:

 • Yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs ac
 • O fewn y DU am gydol eich cwrs

Nid yw hyn fel arfer yn berthnasol os yr ydych:

 • yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi eich lleoli tu allan i Gymru
 • priod, partner sifil neu blentyn yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi ei lleoli tu allan i Gymru
 • yn rhiant dibynnol yn byw gydag aelod sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac wedi ei leoli tu allan i Gymru

Rhaid i’r rheiny sy’n genedlaethol o’r UE sydd yn dysgu o bell fyw ac astudio yng Nghymru am ystod eu cwrs.

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i'ch prifysgol neu goleg fod:

 • wedi ei ariannu'n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu'n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeadwyo gan Lywodraeth Cymru.

Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Os oes fwy nag un brifysgol yn gyfrifol am gyflwyno’ch cwrs ac mae’r llall dramor, byddwch ond yn gymwys am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig mor belled bod:

 • y brifysgol yn y DU yn sefydliad arweiniol ar gyfer cyflwyno’r cwrs; aac
 • rydych yn treulio o leiaf 50% o’ch amser astudiaeth dros y cwrs cyfan yn y DU

Rhaid i’r rheiny sy’n genedlaethol o’r UE nad ydynt fel arfer yn byw yng Nghymru fod yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.^ Nôl i’r brig