Sut a phryd mae gwneud cais

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Meistr Ol-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19 nawr.

Sut mae gwneud cais

Y ffordd cyflymaf o geisio am Fenthyciad Meistr Ol-raddedig ydy ar-lein drwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Nid oes angen lle wedi ei gadarnhau arnoch mewn prifysgol neu goleg. Os yr ydych yn newid eich cwrs, gallwch ddiweddaru eich manylion cwrs yn hwyrach.

Mae dau cam syml i geisio am eich Benthyciad Meistr Ol-raddedig ar-lein:

  1. Mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyriwr a chyflwyno eich cais.
  2. Darparu ni gydag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol. Ni allwn brosesu eich cais hyd nes bod gennym yr holl dystiolaeth sydd ei angen.

I gwblhau eich cais, bydd angen arnoch:

  • Pasbort DU dilys (os oes gennych un),
  • Manylion eich prifysgol neu gwrs,
  • Eich manylion banc, ac
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol.

Mae ond angen i chi wneud cais ar gyfer Benthyciad Meistr Ol-raddedig unwaith, annhebyg i gwrs is-raddedig ble mae angen i chi geisio bob blwyddyn. Ni fydd angen i chi ail-geisio os ydy eich cwrs yn fwy nag un blwyddyn o hyd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Pryd mae ceisio

Mae angen i chi geisio o fewn 9 mis o ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd olaf eich cwrs.

Mae diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd fel â ganlyn:

1af Medi, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1af Awst a chyn 1af Ionawr;

1af Ionawr, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1af Ionawr a chyn 1af Ebrill;

1af Ebrill, ble mae’r cwrs yn dechrau ar neu wedi 1 af Ebrill a chyn 1af Orffennaf;

1af Gorffennaf, ble mae’r cwrs yma’n dechrau ar neu wedi 1 af Gorffennaf a chyn 1af Awst.

Tystiolaeth

Os yr ydych yn cyflwyno eich cais heb yr holl wybodaeth sydd ei angen, byddwn yn ysgrifennu i chi i’ch atgoffa chi i ddarparu hyn mor gynted ag sy’n bosib. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliadau i’ch prifysgol neu goleg hyd nes y bydd gennym yr holl wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen arnom.

Canllawiau

Rydym wedi cynhyrchu canllaw sy’n esbonio y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig yn ogystal â’r telerau ac amodau o’r ad-daliad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn ceisio am gyllid myfyriwr.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018

Ffurflenni cais

Os na allwch wneud cais ar-lein, dylech anfon cais ar bapur.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Defnyddiwch y cais a'r nodiadau canlynol:

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018

Defnyddiwch y cais a'r nodiadau canlynol:

Tystiolaeth o hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu eich rhif pasbort dilys ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys eich manylion pasbort yn eich cais bydd angen i chi anfon ‘ffurflen manylion Pasbort DU’.

Peidiwch ag anfon eich pasbort i ni.

Os nad oes gennych pasbort DU dilys (neu mae wedi dod i ben) gallwch anfon eich tystysgrif geni gwreiddiol neu dystysgrif mabwysiadu drwy ddefnyddio ‘Ffurflen Dystysgrif Benthyciad Ol-raddedig Geni neu dystysgrif mabwysiadu.’

Os ydych yn genedlaethol o’r UE, anfonwch eich pasbort neu gerdyn hunaniaeth cenedlaethol.

Gwybodaeth Ategol

Dylech ddefnyddio ‘Ffurflen Dychwelyd Dogfen Benthyciad Ol-raddedig’ pan fyddwch yn darparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais.

Efallai byddwn hefyd yn gofyn i chi i gwblhau ‘Ffurflen Statws Cyflogaeth DU.’

Newid cais

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein i newid eich manylion personol, er enghraifft eich manylion cyswllt.

Newid y swm wnaethoch ofyn amdano

Defnyddio ‘Ffurflen Gais Benthyciad Ol-raddedig’ i newid y swm wnaethoch gais amdano – ni allwch wneud hyn ar-lein.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018

Newidiadau arall

Defnyddiwch ‘Ffurflen Newid mewn Amgylchiadau Benthyciad Ol-Raddedig’ os oes angen i chi newid unrhyw fanylion eraill, er enghraifft eich prifysgol neu gwrs. Ni allwch wneud hyn ar-lein.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018

Cymryd seibiant neu tynnu’n yn ôl o’ch cwrs

Dywedwch wrth eich prifysgol neu goleg mor gynted ag sy’n bosibl os yr ydych yn penderfynu tynnu’n ôl o’ch cwrs. Fe allai effeithio eich taliadau yn y dyfodol a’ch cymhwyster am nawdd. Rydym wedi creu’r canllaw yma gyda gwybodaeth am hyn.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Os yr ydych yn ceisio am Lwfansau Myfyrwyr Anabl, dylech gwblhau ‘Ffurflen Gais DSA1’. Mae’r nodiadau canllaw yn darparu gwybodaeth ychwanegol sydd angen arnoch i’ch helpu chi i gwblhau’r ffurflen.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018

Os ydych am wneud cais am eich treuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ‘Ffurflen Hawl am Ad-daliad drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl.’.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018^ Nôl i’r brig