Cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Meistr Ôl-raddedig rhaid i chi gwrdd â rhai meini prawf. Byddwn yn ystyried y canlynol:

Cenedligrwydd a phreswylfa

Gall Benthyciad Meistr Ôl-raddedig fod ar gael i chi os:

 • rydych yn genedlaethol o’r DU neu fod gennych ‘statws setliad’ (golyga hyn nad oes amodau gennych ar ba mor hir y gallwch aros yn y DU);
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru, ac ni wnaethoch symud yna am bwrpasau o astudiaeth;
 • rydych wedi bod yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf o’r flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs.

Gallech hefyd fod yn gymwys os yr ydych yn genedlaethol o’r EU ac mae’r cyfan oll yn berthnasol:

 • rydych fel arfer wedi byw mewn Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir am y tair blynedd ddiwethaf
 • Byddwch yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Gallech hefyd fod yn gymwys os ydych:

 • yn ffoadur, neu’n berthynol i un,
 • person y rhoddwyd caniatâd iddo aros fel person diwladwriaeth (yn cynnwys unrhyw aelod o'r teulu),
 • o dan warchodaeth dyngarol o ganlyniad i gais sydd wedi methu am noddfa ac sy’n byw yng Nghymru,
 • wedi cael Caniatâd yn yn ôl Ddisgresiwn i barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael Caniatâd yn ôl Ddisgresiwn i barhau yn y DU ble nad oes cais am noddfa wedi ei wneud,
 • cael yr hawl i adael i aros yn y DU neu'n berthynas i rywun sydd wedi cael yr hawl i aros yn y DU ar sail bywyd preifat,
 • wedi cael hawl i fyned neu barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i adael i fyned neu barhau o ganlyniad i gais noddfa wnaeth fethu,
 • yn weithiwr ymfudol EEA neu Swisaidd, neu’n berthynol i un,
 • yn blentyn i un sy’n genedlaethol o’r Swistir,
 • yn blentyn i weithiwr Twrcaidd, neu’n
 • yn aelod o’r Lluoedd Arfog y DU, neu’n berthynol i rywun yn Lluoedd Arfog y DU, ac yn astudio ar gwrs dysgu o bell tra’n byw y tu allan i Gymru oherwydd swydd yn y lluoedd arfog.

Os yr ydych o ran arall o’r DU ond yr rydych ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru ar gyfer pwrpasau astudio, ni fyddwch yn cael eich dosbarthu fel ‘preswylydd cyffredinol’ yng Nghymru ac ni fyddwch yn gymwys am Benthyciad Meistr Ol-raddedig oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru. Dylech gysylltu gyda darparwr ariannu eich hun am wybodaeth bellach ar ba gefnogaeth ôl-raddedig fydd ar gael.

Oedran

Mae’n rhaid eich bod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs.

Mae’r flwyddyn academaidd yn gyfnod o ddeuddeg mis yn dechrau ar:

 • 1 Medi, os ydy eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst a 31 Rhagfyr
 • 1 Ionawr, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth
 • 1 Ebrill, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf, os ydych cwrs yn dechrau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Gorffennaf

Cymhwyster cwrs

Mae’n rhaid i’ch cwrs:

 • bod yn gwrs Meistr arunig llawn (nid yn gwrs ychwanegol)
 • bod werth 180 o gredydau – gwiriwch hyn gyda’ch prifysgol neu goleg os nad ydych yn sicr
 • wedi dechrau ar neu wedi 1 Awst 2017

Esiamplau o gymwysterau Meistr ôl-raddedig yn cynnwys:

 • Meistr Gwyddoniaeth (MSc)
 • Meistr Celf (MA)
 • Meistr o Athroniaeth (MPhil)
 • Meistr Ymchwil (Mhres)
 • Meistr y Gyfraith (LLM)
 • Meistr Llythyrau (MLitt)
 • Meistr Celf Gain (MFA)
 • Meistr Addysg (MEd)
 • Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA)

Gall y cwrs cael ei ddysgu mewn prifysgol neu goleg, neu drwy ddysgu o bell.

Gall cael ei ddysgu neu ar sail-ymchwil a’i astudio’n:

 • llawn-amser, yn parhau un neu ddwy flynedd academaidd;
 • yn rhan-amser, yn parhau am ddwy, tair neu bedair blynedd academaidd

Dysgu o bell

I fod yn gymwys derbyn Benthyciad Meistr Ôl -Raddedig ar gyfer dysgu o bell, bydd rhaid i chi fod:

 • yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf eich blwyddyn academaidd cyntaf eich cwrs a hefyd
 • fod o fewn y DU am eich cwrs cyfan

Nid yw hyn fel arfer yn berthnasol os ydych:

 • yn gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac wedi eich lleoli y tu allan i Gymru
 • yn briod neu’n bartner sifil o aelod sy’n gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac wedi eich lleoli tu allan i Gymru
 • yn rhiant dibynnol sy’n byw gydag aelod sy’n gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ac wedi eich lleoli y tu allan i Gymru

Rhaid i wladolion yr UE sy’n dysgu o bell fod yn byw ac yn astudio yng Nghymru am hyd eu cwrs.

Meistr Integredig

Nid yw’r Benthyciad Meistr Ôl-Raddedig ar gael ar gyfer unrhyw gwrs meistr integredig. Yn hytrach, ceisiwch am nawdd is-raddedig.

Doethuraeth Integredig

Nid yw Benthyciad Meistr Ôl-Raddedig ar gael os yr ydych yn cwblhau cwrs meistr fel rhan o gwrs Doethurol integredig. Efallai y byddwch yn gallu ceisio am Doethurol Ôl-raddedig; yn hytrach.

Meistr Pensaernïaeth

Os yr ydych yn bwriadu astudio am gymhwyster (MArch) Meistr o Bensaernïaeth yn llawn-amser, mae angen i chi wneud cais am gefnogaeth ôl-raddedig.

Bydd y Benthyciad Meistr Ôl-raddedig ond ar gael am MArch os ydych naill ai:

 • yn cymryd cwrs rhan-amser
 • ddim yn gymwys am ariannu israddeFdig am reswm arall.

Bwrsariaethau Iechyd a gwaith cymdeithasol

Ni fedrwch cael Benthyciad Meistr Ôl-Raddedig os yr ydych yn derbyn bwrsari gofal iechyd neu waith cymdeithasol oddi wrth unrhyw un o’r canlynol:

 • Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG)
 • Department of Health, Social Services and Public Safety (DHSSPS); neu
 • Student Awards Agency Scotland (SAAS).

Ni fydd unrhyw ffynonellau eraill o ariannu y byddwch yn ei derbyn yn effeithio ar eich cymhwyster am Fenthyciad Ôl-raddedig.

Nid ydyw Benthyciad Meistr Ol-raddedig ar gael ar gyfer:

 • graddau Doethurol Ôl-raddedig;
 • graddau Meistr sydd wedi eu hymgymryd fel rhan o Radd Doethurol Ôl-raddedig;
 • tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
 • cyrsiau ôl-raddedig sydd wedi eu hariannu gan gyllid myfyriwr israddedig, fel Addysg Athrawon Cychwynnol (ITE), neu Feistr Integredig.

Cymhwyster Prifysgol neu goleg

Rhaid i’r brifysgol fod yn y DU a naillai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat gyda dynodiad penodol.

Astudiaeth Blaenorol

Bydd y Benthyciad Meistr Ol-raddedig ar gael os nad ydych eisoes yn dal gradd Meistr neu uwch neu gymhwyster uwch a gafwyd naillai yn y DU neu dramor. Os oes gennych gymhwyster lefel is ac am ‘ychwanegu’ i radd Meistr, ni fyddwch yn gymwys am Benthyciad Meistr Ol-raddedig gan ei fod ond ar gael am gwrs Meistr llawn.

Ni fyddwch yn gallu cael Benthyciad Meistr Ol-raddedig os yr ydych wedi derbyn Benthyciad Ol-raddedig o’r blaen, oni wnaethoch adael eich cwrs oherwydd rhesymau personol cymellol, fel salwch, profedigaeth neu reswm personol difrifol arall. Bydd angen i chi anfon tystiolaeth i ni i gefnogi hyn^ Nôl i’r brig