Delwedd o: myfyriwr

Lwfans Myfyrwyr Anabl


Mae'r wybodaeth cymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid yn seiliedig ar reoliadau terfynol penodol i domisil yn dod i rym.

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl ar gael os oes gennych anabledd, anhwylder sbectrwm awtistiaeth, anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grant yw Lwfans Myfyrwyr Anabl i’ch helpu i dalu’r costau ychwanegol hanfodol a allai fod gennych o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni’r diffiniad o anabledd da geir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Pwy all gael DSA?

Gallwch dderbyn DSA os:

  • Rydych yn gymwys ar gyfer derbyn cyllid myfyriwr
  • Rydych yn fyfyriwr israddedig neu uwchraddedig (yn cynnwys myfyrwyr dysgu o bell)
  • rydych yn fyfyriwr Prifysgol Agored (OU)
  • rydych yn astudio Cwrs Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)
  • rydych yn astudio cwrs cyntaf mewn addysg uwch (HND neu Dip HE)
  • mae eich cyflwr yn effeithio eich gallu i astudio a gallwch ddarparu tystiolaeth o hyn.

Faint allwch chi ei dderbyn?

Gall myfyrwyr gael hyd at £31,831 o gymorth y flwyddyn ar gyfer 2021 i 2022.

Gallwch gael help i dalu costau:

  • offer arbenigol, er enghraifft cyfrifiadur os oes angen un arnoch oherwydd eich anabledd
  • cynorthwywyr nad ydynt yn staff meddygol, er enghraifft dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain neu gymerwr nodiadau arbenigol
  • cymorth arall i astudio, sy’n ymwneud â’ch anabledd, er enghraifft cost gorfod argraffu copïau ychwanegol o ddogfennau er mwyn eu prawf-ddarllen.

Mae’n bosibl hefyd y byddwch yn gymwys i gael help ar gyfer gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol, a fydd yn codi o ganlyniad i’ch anhwylder.

Sut mae gwneud cais

Cam 1 – Gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl

Os ydych yn fyfyriwr llawn-amser sy’n gwneud cais am gyllid arall i fyfyrwyr, megis Benthyciad Ffïoedd Dysgu, gallwch wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl o’ch cyfrif ar-lein ar ôl i chi gyflwyno eich prif gais am gyllid myfyrwyr.

Ar ôl i chi wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl, byddwch yn cael gwybod pa dystiolaeth y bydd angen i chi ei hanfon atom i ategu eich cais. Gallwch anfon copi digidol o’ch tystiolaeth drwy eich cyfrif ar-lein.

Os ydych yn gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl yn unig, ac nad ydych yn gwneud cais am unrhyw fath arall o gyllid myfyrwyr, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar bapur.

Cam 2– Cyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) fydd yn asesu eich cais

Os yr ydych yn gymwys ar gyfer derbyn DSAs byddwn yn anfon llythyr atoch yn eich hysbysu. Yna fe fydd yn rhaid i chi drefnu asesiad anghenion.

Cam 3 – Dylech fynychu asesiad anghenion.

Wedi’r asesiad anghenion byddwch yn derbyn adroddiad yn amlinellu’r cyfarpar fydd angen arnoch, faint y bydd yn ei gostio a lle i ddod o hyd iddo.

Cam 4 – Cyllid Myfyriwr Cymru fydd yn anfon llythyr atoch i ddweud pa DSA y gallwch eu derbyn.

Yr adeg yma y byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth SFC yn eich cynghori os all y DSA dalu am unrhyw gyfarpar arbennigol a chefnogaeth arall a argymhellir yn eich adroddiad asesiad anghenion. Fe fyddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi am archebu cyfarpar neu drefnu cefnogaeth arall.

Canllaw DSA

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfans Myfyrwyr Anabl:

  • Cymorth ychwanegol – Lwfans Myfyrwyr Anabl 2021 i 2022 - I ddod yn fuan!

Ffurflenni DSA

Os yr ydych wedi cwblhau, neu ynghanol cwblhau eich cais am gyllid myfyriwr ac rydych hefyd am wneud cais ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl, dylech gwblhau’r fersiwn cwteuedig o’r Ffurflen DSA1.

Os yr ydych ond yn gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl dylech gwblhau Ffurflen DSA1 yn llawn.

Mae’r nodiadau canllaw yma yn darparu gwybodaeth ychwanegol sydd angen arnoch i’ch helpu i gwblhau Ffurflen Gais DSA1.

Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ffurflen ‘Ffurflen Gais am Ad-daliad drwy gostau Lwfans Myfyrwyr Anabl'.

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSAs eu talu naill ai yn uniongyrchol i’ch cyfrif neu i unrhyw ddarparwyr cyfarpar neu wasanaeth.

^ Nôl i’r brig