Delwedd o: myfyriwr

Lwfans Myfyrwyr Anabl


Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl, Anhwylderau sbectrwm awtistiaeth (ASD)  neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs sydd ar gael i helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai y byddwch yn eu cael o ganlyniad uniongyrcho i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Pwy all gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

Gallwch gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl os:

  • ydych chi’n cymhwyso am gyllid i fyfyrwyr
  • Rydych yn fyfyriwr israddedig neu uwchraddedig (yn cynnwys myfyrwyr dysgu o bell)
  • ydych chi’n fyfyriwr y Brifysgol Agored
  • ydych chi’n astudio cwrs Addysg Gychwynnon Athrawon (ITE)
  • ydych chi’n astudio cwrs addysg uwch cyntaf (HND neu Dip HE)
  • ydy’ch cyflwr yn effeithio ar eich gallu i astudio ac y gallwch ddarparu tystiolaeth o hyn.

Faint gallwch chi ei gael?

Nid yw swm y Lwfansau Myfyrwyr Anabl yr ydych yn eu cael ddim yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Mae ystod o help ar gael:

Lwfans Uchafswm ar gael yn 2020/21 Uchafswm ar gael yn 2019/20
Cynorthwy-ydd anfeddygol £23,258 £22,472 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,849 £5,657 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,954 £1,894 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr

Sut mae gwneud cais

Cam 1 – Gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Os ydych yn fyfyriwr llawn-amser sy’n gwneud cais am gyllid arall i fyfyrwyr, megis Benthyciad Ffïoedd Dysgu, gallwch wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl o’ch cyfrif ar-lein ar ôl i chi gyflwyno eich prif gais am gyllid myfyrwyr.

Ar ôl i chi wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl, byddwch yn cael gwybod pa dystiolaeth y bydd angen i chi ei hanfon atom i ategu eich cais.

Os ydych yn gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn unig, ac nad ydych yn gwneud cais am unrhyw fath arall o gyllid myfyrwyr, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar bapur.

Cam 2– Cyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) fydd yn asesu eich cais

Os yr ydych yn gymwys ar gyfer derbyn DSAs byddwn yn anfon llythyr atoch yn eich hysbysu. Yna fe fydd yn rhaid i chi drefnu asesiad anghenion.

Cam 3 – Dylech fynychu asesiad anghenion.

Wedi’r asesiad anghenion byddwch yn derbyn adroddiad yn amlinellu’r cyfarpar fydd angen arnoch, faint y bydd yn ei gostio a lle i ddod o hyd iddo.

Cam 4 – Cyllid Myfyriwr Cymru fydd yn anfon llythyr atoch i ddweud pa DSAs y gallwch eu derbyn.

Yr adeg yma y byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth SFC yn eich cynghori os all y DSA dalu am unrhyw gyfarpar arbennigol a chefnogaeth arall a argymhellir yn eich adroddiad asesiad anghenion. Fe fyddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi am archebu cyfarpar neu drefnu cefnogaeth arall.

Canllaw DSA

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch yr arweiniad hwn i Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

Ffurflenni DSA

Os ydych chi wedi llenwi neu yng nghanol llenwi’ch cais am gyllid i fyfyrwyr ac am wneud cais am y Lwfansau Myfyrwyr Anabl hefyd, dylech lenwi’r fersiwn fer hon o’r Ffurflen DSA1.

Os ydych chi ond yn gwneud cais am y Lwfansau Myfyrwyr Anabl, dylech lenwi’r Ffurflen Gais DSA1

Mae’r nodiadau arweiniad hyn yn rhoi gwybodaeth ychwanegol y mae arnoch ei hangen i’ch helpu i lenwi Ffurflen Gais DSA1.

Os hoffech hawlio am dreuliau rydych chi eisoes wedi talu amdanynt, llenwch ‘Ffurflen Hawlio am Ad-daliad Costau trwy’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl’.

Sut mae’n cael ei dalu?

Bydd y Lwfansau Myfyrwyr Anabl naill ai’n cael eu talu i chi’n syth neu i unrhyw gyflenwyr offer neu wasanaethau.

^ Nôl i’r brig