Delwedd o: myfyrwraig

Grant Oedolyn Dibynnol


Uchafswm Grant Oedolion Dibynnol ar gael yn 2020/21 yw £3,094 y flwyddyn. Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolion Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sy’n dibynnu arnoch yn ariannol.

Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un dibynnydd oedolyn. Os oes gennych mwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol arnoch gallwch ond dderbyn Grant Oedolyn Dibynnol arnoch unwaith.

Mae swm y Grant Oedolion Dibynnol sydd ar gael i chi’n dibynnu ar eich incwm ac incwm eich partner ac unrhyw ddibynyddion eraill. Os nad eich gwr, gwraig, bartner neu bartner sifil yw eich oedolyn dibynnol ac mae ganddynt incwm blynyddol net o fwy na £3,923, ni allwch dderbyn Grant Oedolyn Dibynnol.

Tystiolaeth y bydd angen i chi ei hanfon:

  • tystysgrif priodas (os ydych chi dan 25 oed ac yn hawlio am ŵr/gwraig)
  • lythyr yn esbonio pam mae’r oedolyn yn dibynnu arnoch
  • P60 sy’n dangos eu henillion.

Oes angen ei dalu’n ôl?

Nac oes, oni y byddwch yn gadael eich cwrs neu fod newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at ordaliad.

Gordaliad grant yn ystod eich astudiaethau

Os ydych chi’n parhau ar yr un cwrs, bydd unrhyw ordaliad grant yn cael ei ddidynnu o randaliadau grant i’r dyfodol.

Gordaliad grant ar ôl eich astudiaethau

Os ydych chi wedi gadael eich cwrs, bydd angen i chi ad-dalu’r gordaliad grant. Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad.

Sut mae’n cael ei dalu?

Telir y Grant Oedolion Dibynnol yn syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi’i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Os yr ydych yn ceisio am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni sy’n Dysgu neu Grant Oedolion Dibynnol ac mae incwm eich dibynyddion plant neu oedolyn wedi gostwng gan o leiaf 15% ers y flwyddyn dreth a ofynnit ar eich cais, gallwch ofyn am eu hincwm i gael eu hasesu ar sail y flwyddyn dreth bresennol.

Os ydych chi wedi llanw eich cais cyllid myfyrwyr, ac yn awr eisiau ymgeisio am Grant Oedolion Dibynnol, Lwfans Dysgu i Rieni a/neu Grant Gofal Plant dylech lanw'r cais ar gyfer ffurflen Grantiau Dibynyddion isod.

Os yr ydych yn gwneud cais am Grant Gofal Plant mae hefyd angen i chi gwblhau ffurflen Grant Gofal Plant

^ Nôl i’r brig