Delwedd o: tair myfyrwraig y tu allan

Grant Gofal Plant a Lwfans Rhieni sy’n Dysgu


Mae'r wybodaeth cymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid yn seiliedig ar reoliadau terfynol penodol i domisil yn dod i rym.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gallech gael cymorth ychwanegol os oes gennych blant dibynnol.

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2021 i 2022 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i unrhyw Grantiau Dibynyddion rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Grant Gofal Plant

Gallwch gael Grant Gofal Plant tuag at gost eich gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Yn y flwyddyn academaidd 2021/22 gallwch dderbyn hyd at 85% o’ch costau gofal plant hyd at uchafswm o:

  • £179.62 yr wythnos am un plentyn; neu
  • £307.95 yr wythnos am ddau blentyn neu’n fwy.

Ni fyddwch yn cymhwyso am y grant hwn os ydych chi neu’ch partner yn hawlio elfen gofal plant y Credydau Treth Gwaith, y Credyd Cynhwysol neu grantiau gofal plant a ariennir gan y GIG.

Mae’ch hawl i Grant Gofal Plant yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Os nad oes gennych ddarparwr gofal plant pan fyddwch yn gwneud cais, gallwch barhau i gael eich asesu am y Grant Gofal Plant ond bydd hwn yn destun uchafbwynt o £138.31 yr wythnos neu 85% o’r gwir gostau, pa bynnag un yw’r isaf. Bydd ailasesiad yn cael ei wneud gan ddefnyddio’ch costau llawn ar ôl i chi gyflenwi manylion y darparwr gofal plant.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am y Grant Gofal Plant trwy lenwi Ffurflen Gais Grant Gofal Plant (CCG1). Os nodwch ar eich cais am gyllid i fyfyrwyr eich bod chi am wneud cais am Grant Gofal Plant, byddwn yn anfon copi o’r ffurflen atoch.

Llenwch y Ffurflen CCG1 gyda manylion ar eich:

  • plant
  • manylion y darparwr gofal plant cofrestredig ac
  • amcangyfrif cywir o’r costau wythnosol.

Mae’n bwysig eich bod chi hefyd yn llofnodi ac yn dyddio’r ffurflen.

Rhaid i chi hefyd gynnwys tystiolaeth o’ch plant dibynnol.

Rhaid i chi a’ch darparwr gofal plant gadarnhau’r gwir gostau gofal plant – trwy anfon ffurflen Cadarnhad o Gostau Gofal Plant (CCG2). Bydd hwn yn cael ei anfon atoch ar 3 adeg yn ystod y flwyddyn, fel rheol ar ôl 8 a 21 wythnos o ddechrau’r flwyddyn academaidd ac unwaith eto ar ddiwedd eich cwrs. Mae’n bwysig fod ffurflen wedi’i llenwi’n gywir yn cael ei dychwelyd i ni ymhen 6 wythnos o gael y CCG2 neu bydd eich gofal plant yn cael ei dynnu ymaith.

Bydd ffurflen CCG2 yn cael ei hanfon atoch pan fydd angen i chi ei llenwi. Gwnewch yn siŵr fod eich darparwr/darparwyr gofal plant yn ei llofnodi a’i dyddio hefyd.

Sut mae’n cael ei dalu?

Telir y Grant Gofal Plant yn syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi’i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Wedyn, mae angen i chi sicrhau eich bod chi’n talu’ch darparwr/darparwyr gofal plant cofrestredig dethol.

Osgoi gordaliad grant

Er mwyn osgoi gordaliad Grant Gofal Plant, byddwch mor gywir â phosibl wrth lenwi’r ffurflen CCG1. Os oes gennych ddarparwr gofal plant, gofynnir i chi ddarparu amcangyfrifon ond os ydych chi’n goramcangyfrif, bydd unrhyw ordaliad yn cael ei ddidynnu o daliadau i’r dyfodol.

Os ydych chi wedi gadael eich cwrs, bydd angen i chi ad-dalu unrhyw ordaliad grant. Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad.

Lwfans Dysgu i Rieni

Mae’r Lwfans Dysgu i Rieni (PLA) yn gymorth ychwanegol gyda’r bwriad o dalu am rai o’r costau ychwanegol sy’n cael eu gwario gan fyfyrwyr a chanddynt blant.

Yn y flwyddyn academaidd 2021/22, yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer PLA yw £1,821 pob blwyddyn. Gallwch ond wneud cais am y Lwfans os oes gennych un plentyn neu’n fwy sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, ni waeth beth yw eu hoedran.

Mae swm y lwfans sydd ar gael i chi’n dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch plant dibynnol.

Oes angen ei dalu’n ôl?

Nac oes, oni y byddwch yn gadael eich cwrs, yn goramcangyfrif eich ymrwymiadau ariannol neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at ordaliad.

Gordaliad grant yn ystod eich astudiaethau

Os ydych chi’n parhau ar yr un cwrs, bydd unrhyw ordaliad grant yn cael ei ddidynnu o randaliadau grant i’r dyfodol.

Gordaliad grant ar ôl eich astudiaethau

Os ydych chi wedi gadael eich cwrs, bydd angen i chi ad-dalu’r gordaliad grant. Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad.

Sut mae’n cael ei dalu?

Telir y Lwfans Dysgu i Rieni yn syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi’i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Tystiolaeth o’ch plant dibynnol

Os byddwch yn gwneud cais am Grant Gofal Plant neu Lwfans Dysgu i Rieni, bydd angen i chi anfon y dystiolaeth ganlynol -

Anfonwch copi o un o’r canlynol:

  • Tystysgrif Geni wreiddiol i bob plentyn
  • tystysgrif Dinasyddio wreiddiol i bob plentyn
  • dogfennaeth wreiddiol y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni’ch plant.

Prawf fod eich plant yn ddibynnol arnoch chi

Anfonwch copi o un o’r canlynol:

  • eich Hysbysiad Dyfarnu Credydau Treth neu Gredyd Cynhwysol diweddaraf yn enwi pob un o’ch plant; neu
  • bob tudalen o’ch llythyr Budd-dal Plant diweddaraf yn enwi pob plentyn.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Os yr ydych yn ceisio am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni sy’n Dysgu neu Grant Oedolion Dibynnol ac mae incwm eich dibynyddion plant neu oedolyn wedi gostwng gan o leiaf 15% ers y flwyddyn dreth a ofynnit ar eich cais, gallwch ofyn am eu hincwm i gael eu hasesu ar sail y flwyddyn dreth bresennol.

Os ydych chi wedi llanw eich cais cyllid myfyrwyr, ac yn awr eisiau ymgeisio am Grant Oedolion Dibynnol, Lwfans Dysgu i Rieni a/neu Grant Gofal Plant dylech lanw'r cais ar gyfer ffurflen Grantiau Dibynyddion isod.

Os yr ydych yn gwneud cais am Grant Gofal Plant mae hefyd angen i chi gwblhau ffurflen Grant Gofal Plant

^ Nôl i’r brig