Myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs rhwng 1 Medi 2012 ac 1 Awst 2018

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Uchafswm y Grant Dysgu Llywodraeth Cymru sydd ar gael yn 2018/19 a 2019/20 yw £5,161 y flwyddyn.

Po fwyaf yw swm y Grant Dysgu Llywodraeth Cymru y byddwch yn ei gael, y lleiaf fydd swm y Benthyciad Cynhaliaeth y byddwch yn ei gael.

Grant Cymorth Arbennig

chafswm y Grant Cymorth Arbennig sydd ar gael yn 2018/19 a 2019/20 yw £5,161 y flwyddyn..

Bwriad y Grant Cymorth Arbennig yw helpu gyda chostau megis llyfrau, offer y cwrs a theithio. Fodd bynnag, yn wahanol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd y Grant Cymorth Arbennig yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallai fod gennych hawl i’w gael. Yn ogystal, nid yw’r grant yn cael ei ystyried yn incwm wrth gyfrifo Credydau Treth neu fudd-daliadau’n seiliedig ar incwm.

os ydych yn rhiant sengl;

 • os yw eich partner yn fyfyriwr hefyd ac os oes un ohonoch neu os yw’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc dan 20 oed sydd mewn addysg lawn-amser islaw lefel addysg uwch;
 • os oes gennych anabledd ac os ydych yn gymwys i gael y Premiwm Anabledd neu’r Premiwm Anabledd Difrifol;
 • os ydych yn fyddar ac yn gymwys i gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • os ydych wedi eich trin fel person sy’n methu â gweithio ers o leiaf 28 wythnos;
 • os oes gennych anabledd ac os ydych yn gymwys i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm;
 • os ydych yn gymwys i gael Budd-dal Tai;
 • os ydych yn gymwys i gael yr elfen dai sy’n perthyn i Gredyd Cynhwysol;
 • os oes gennych hawl i gael Taliad Annibyniaeth Personol;
 • os oes gennych hawl i gael Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog;
 • os oes gennych hawl i gael Lwfans Byw i’r Anabl;
 • os ydych yn aros i ailymuno â chwrs ar ôl cymryd amser a gytunwyd i ffwrdd ohono oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofalu sydd bellach wedi dod i ben; neu
 • os ydych yn 60 oed neu’n hŷn.

Gallwch gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cymorth Arbennig, ond nid y ddau.

Nid oes angen ad-dalu grantiau oni bai eich bod yn gadael eich cwrs neu bod eich amgylchiadau’n newid a bod hynny’n arwain at ordaliad

Benthyciad Cynhaliaeth

Mae’r tabl canlynol yn dangos y Benthyciad Cynhaliaeth sydd ar gael ar gyfer 2018/19 a 2019/20.

Uchafswm y benthyciad sydd ar gael ar gyfer 2019/20

Uchafswm y benthyciad sydd ar gael ar gyfer 2018/19

Yn byw gartref gyda’ch rhieni

£5,684

£5,529

Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

£7,344

£7,143

Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain

£10,288

£10,007

Yn astudio dramor

£8,756

£8,517

Cyrsiau hwy

Os yw eich cwrs yn hwy na 30 wythnos a 3 diwrnod o amser tymor, gallwch gael ychwanegiad at eich benthyciad ar gyfer pob wythnos er mwyn helpu gyda’ch costau byw:

Eich trefniadau byw yn ystod y tymor

Y benthyciad sydd ar gael ar gyfer 2019/20

Y benthyciad sydd ar gael ar gyfer 2018/19

Yn byw gartref gyda’ch rhieni

£84

£80

Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

£127

£120

Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain

£162

£153

Yn astudio dramor

£177

£166

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr, y ffordd gyflymaf a hawsaf o newid swm y Benthyciad Cynhaliaeth rydych chi am ei fenthyg yw mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein

Neu gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon.

Llog ar eich Benthyciad Cynnal

Caiff llog ei godi ar eich Benthyciad Cynnal o’r diwrnod cyntaf bydd yr arian yn cael ei dalu mewn i’ch banc hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu yn llawn neu ei ganslo.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar GOV.UK

Llywodraeth Cymru yn canslo Benthyciad Cynhaliaeth yn rhannol

Os byddwch yn cymryd Benthyciad Cynhaliaeth, gallai Llywodraeth Cymru ganslo hyd at £1,500 o falans eich benthyciad i fyfyrwyr pan fyddwch yn dechrau ad-dalu’r benthyciad.

I fod yn gymwys ar gyfer hynny, rhaid eich bod wedi cymryd Benthyciad Cynhaliaeth drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru yn ystod unrhyw flwyddyn academaidd rhwng 2011/12 a 2019/20.

Pan fyddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo hyd at £1,500 o’ch Benthyciad Cynhaliaeth yn awtomatig.

Ni fyddwch yn gymwys i gael eich benthyciad wedi’i ganslo’n rhannol os oes gennych unrhyw daliadau, costau, treuliau neu gosbau’n weddill i’w talu yng nghyswllt eich benthyciad, neu os ydych wedi torri amodau cytundeb eich benthyciad.^ Nôl i’r brig