Myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny

Mae'r wybodaeth cymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid yn seiliedig ar reoliadau terfynol penodol i domisil yn dod i rym.

Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr gael cymysgedd o grantiau a benthyciadau i helpu gyda’u costau byw.

Bydd swm y grant y gallwch ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr llawn-amser yn cael grant sy’n werth o leiaf £1,000.

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2021 i 2022 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw grantiau rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Bydd eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei dalu i chi yn ôl yr arfer, fel petaech yn astudio ar y safle yn eich prifysgol neu goleg.

Os ydy’ch amgylchiadau wedi newid ac y byddwch chi bellach yn byw adref gyda rhieni yn hytrach na’ch llety eich hun, bydd angen i chi ddiweddaru manylion eich lleoliad byw yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd angen i chi hefyd ddiweddaru’ch cais os oeddech i fod astudio dramor eleni ond byddwch chi bellach yn aros yn y DU i astudio ar-lein gyda’ch darparwr tramor.

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod gennym y wybodaeth gywir am ble byddwch chi’n byw bob tymor, neu gallai fod rhaid i chi ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd i chi.

Gallwch ddiweddaru’r wybodaeth hon trwy lofnodi i mewn i’ch cyfrif ar-lein nawr.

Grant Dysgu a Benthyciad Cynhaliaeth Llywodraeth Cymru

Ble’r ydych yn byw

Cyfanswm y cymorth sydd ar gael ar gyfer 2021/22

Yn byw gartref gyda’ch rhieni

£8,790

Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

£10,350

Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain

£12,930

Bydd incwm eich cartref, ac incwm eich rhieni neu’ch partner, yn effeithio ar uchafswm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallwch ei gael.

Grant Cymorth Arbennig

Mewn rhai amgylchiadau, bydd Grant Cymorth Arbennig yn disodli rhywfaint neu’r cyfan o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael £5,161 cyntaf eich grant ar ffurf Grant Cymorth Arbennig. Bydd unrhyw arian ychwanegol at hynny’n cael ei roi i chi ar ffurf Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Nid yw’r grant yn cael ei ystyried yn incwm wrth gyfrifo Credydau Treth neu fudd-daliadau’n seiliedig ar incwm.

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael Grant Cymorth Arbennig:

 • os ydych yn rhiant sengl;
 • os yw eich partner yn fyfyriwr hefyd ac os oes un ohonoch neu os yw’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc dan 20 oed sydd mewn addysg lawn-amser islaw lefel addysg uwch;
 • os oes gennych anabledd ac os ydych yn gymwys i gael y Premiwm Anabledd neu’r Premiwm Anabledd Difrifol;
 • os ydych yn fyddar ac yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl;
 • os ydych wedi eich trin fel person sy’n methu â gweithio ers o leiaf 28 wythnos;
 • os oes gennych anabledd ac os ydych yn gymwys i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm;
 • os ydych yn gymwys i gael Budd-dal Tai;
 • os ydych yn gymwys i gael yr elfen dai sy’n perthyn i Gredyd Cynhwysol;
 • os oes gennych hawl i gael Taliad Annibyniaeth Personol;
 • os oes gennych hawl i gael Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog;
 • os oes gennych hawl i gael Lwfans Byw i’r Anabl;
 • os ydych yn aros i ailymuno â chwrs ar ôl cymryd amser a gytunwyd i ffwrdd ohono oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofalu sydd bellach wedi dod i ben; neu
 • os ydych yn 60 oed neu’n hŷn.

Nid oes angen ad-dalu grantiau oni bai eich bod yn gadael eich cwrs neu bod eich amgylchiadau’n newid a bod hynny’n arwain at ordaliad

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr, y ffordd gyflymaf a’r ffordd hawsaf o newid swm y Benthyciad Cynhaliaeth yr ydych am ei gael yw drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein

Fel arall, gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon:

 • Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth 2021 i 2022 - I ddod yn fuan!

Llog ar eich Benthyciad Cynhaliaeth

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Cynhaliaeth o’r diwrnod cyntaf y bydd yr arian yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc nes y bydd y benthyciad wedi’i ad-dalu yn llawn neu wedi’i ganslo.

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy fynd i www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.

Llywodraeth Cymru yn canslo Benthyciad Cynhaliaeth yn rhannol

Os byddwch yn cymryd Benthyciad Cynhaliaeth, gallai Llywodraeth Cymru ganslo hyd at £1,500 o falans eich benthyciad i fyfyrwyr pan fyddwch yn dechrau ad-dalu’r benthyciad.

I fod yn gymwys ar gyfer hynny, rhaid eich bod wedi cymryd Benthyciad Cynhaliaeth drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru yn ystod unrhyw flwyddyn academaidd rhwng 2011/12 a 2021/22.

Pan fyddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo hyd at £1,500 o’ch Benthyciad Cynhaliaeth yn awtomatig.

Ni fyddwch yn gymwys i gael eich benthyciad wedi’i ganslo’n rhannol os oes gennych unrhyw daliadau, costau, treuliau neu gosbau’n weddill i’w talu yng nghyswllt eich benthyciad, neu os ydych wedi torri amodau cytundeb eich benthyciad.^ Nôl i’r brig