Delwedd o: myfyrwyr yn astudio mewn bythau

Cymorth gyda chostau byw


Mae benthyciadau a grantiau ar gael i'ch helpu chi yn ystod eich cwrs.

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs yn 2010/11 neu 2011/12 ac mae angen fwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni

Benthyciad Cynhaliaeth

Effeithir ar swm uchaf y Benthyciad Cynhaliaeth y gallwch chi ei gael yn ôl eich incwm chi ac incwm eich rhieni neu bartner os gwnewch gais am gynllun wedi’i asesu yn ôl incwm.

Yr uchafswm o Fenthyciad Cynnal sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n parhau ydy:

Eich trefniadau byw yn ystod y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2018/19Benthyciad ar gael ar gyfer 2018/19 (y flwyddyn olaf)Benthyciad ar gael ar gyfer 2017/18Benthyciad ar gael ar gyfer 2017/18 (y flwyddyn olaf)
Byw yng nghartref y rheini £5,529 £5,006 £5,358 £4,851
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £7,143 £6,617 £6,922 £6,412
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain. £10,007 £9,112 £9,697 £8,830
Astudio dros y môr £8,517 £7,408 £7,372 £6,412

Uchafswm o Fenthyciad Cynnal nid wedi ei seilio ar incwm cartref ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau ydy:

Eich trefniadau byw yn ystod y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2018/19Benthyciad ar gael ar gyfer 2018/19 (y flwyddyn olaf)Benthyciad ar gael ar gyfer 2017/18Benthyciad ar gael ar gyfer 2017/18 (y flwyddyn olaf)
Byw yng nghartref y rheini £4,147 £3,755 £4,019 £3,638
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £5,357 £4,963 £5,191 £4,808
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain. £7,505 £6,834 £7,273 £6,623
Astudio dros y môr £6,388 £5,556 £6,190 £5,384

Cyrsiau hwy

Os ydy’ch cwrs yn hwy na’r 30 wythnos yn ystod y tymhorau a 3 diwrnod, gallwch fenthyg swm ychwanegol ar gyfer pob wythnos i helpu gyda’ch costau byw:

Eich trefniadau byw yn ystod y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18 a 2018/19
Byw yng nghartref y rhieni £80
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg y tu allan i Lundain £120
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £153
Yn astudio tramor £166

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr, y ffordd gyflymaf a hawsaf o newid swm y Benthyciad Cynhaliaeth rydych chi am ei fenthyg yw mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein

Neu gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon.

Llog ar eich Benthyciad Cynhaliaeth

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Cynnal o’r diwrnod cyntaf y mai’r arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa fath o log y bydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym

Sut mae’n cael ei dalu?

Telir y Benthyciad Cynhaliaeth yn syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi’i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Canslo Benthyciad Cynhaliaeth Cymru yn rhannol

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer hyn, mae'n rhaid eich bod chi wedi cymryd Benthyciad Cynhaliaeth trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru yn ystod unrhyw flwyddyn academaidd rhwng 2010/11 a 2017/18.

To qualify for this you must have taken out a Maintenance Loan through Student Finance Wales in any academic year from 2011/12 to 2018/19.

Ar ôl i chi wneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo’n awtomatig hyd at £1,500 oddi ar Fenthyciad Cynhaliaeth.

Ni fyddwch yn gymwys iddo gael ei ganslo’n rhannol os oes genych unrhyw ffioedd, costau, treuliau neu gosbau yn weddill mewn perthynas â’ch benthyciad neu os torrwch gytundeb eich benthyciad.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru os mae eich incwm cartref trethadwy yn £50,020 neu’n is. Byddwch yn gymwys am yr uchafswm os mae eich incwm cartref yn £18,370 neu’n llai.

Faint gallwch chi ei gael?

Y cyfanswm o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gael yn y flwyddyn academaidd 2017/18 a 2018/19 ydy £5,161 pob blwyddyn.

Oes angen ei dalu’n ôl?

Nac oes, oni y byddwch yn gadael eich cwrs neu fod newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at ordaliad.

Gordaliad grant yn ystod eich astudiaethau

If you’re continuing on the same course any grant overpayment will be deducted from future grant instalments.

Gordaliad grant ar ôl eich astudiaethau

If you’ve left your course, you’ll need to repay the grant overpayment. We’ll contact you to arrange repayment.

Sut mae’n cael ei dalu?

Telir Grant Dysgu Llywodraeth Cymru’n syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi’i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Grant Cymorth Arbennig

Bwriad y Grant Cymorth Arbennig yw helpu gyda chostau fel llyfrau, offer y cwrs a theithio. Fodd bynnag, yn wahanol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd hyn yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallai fod gennych hawl iddo. Yn ogystal, nid yw’r grant yn cyfrif fel incwm pan fyddwch yn cyfrifo budd-daliadau cysylltiedig ag incwm neu Gredydau Treth.

Gallech fod yn gymwys am Grant Cymorth Arbennig os oes unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • rydych chi’n rhiant sengl;
 • mae’ch partner yn fyfyriwr hefyd a bod un neu’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc dan 20 oed mewn addysg amser llawn islaw lefel addysg uwch;
 • mae gennych anabledd ac rydych yn cymhwyso am y Premiwm Anabledd neu’r Premiwm Anabledd Difrifol;
 • rydych chi’n fyddar ac yn cymhwyso am Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • rydych chi wedi cael eich trin fel rhywun sy’n methu gweithio am o leiaf 28 wythnos;
 • mae gennych anabledd ac rydych yn cymhwyso am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm;
 • rydych chi’n gymwys am Fudd-dal Tai
 • rydych chi’n gymwys am elfen Tai’r Credyd Cynhwysol
 • mae gennych hawl i Daliad Annibyniaeth Bersonol
 • mae gennych hawl i Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • mae gennych hawl i Lwfans Byw i’r Anabl
 • rydych chi’n aros i fynd nôl ar gwrs ar ôl cymryd amser allan cytûn o’r cwrs hwnnw oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofalgar sydd bellach wedi dod i ben; neu
 • rydych chi’n 60 oed neu’n hŷn.

Bydd gennych hawl dim ond i gael naill ai Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cymorth Arbennig. Os nad ydych chi’n siŵr pa grant ddylech wneud cais amdano, gallwch gysylltu â ni.

Faint gallwch chi ei gael?

Y cyfanswm o Grant Cefnogaeth Arbennig ar gael yn y flwyddyn academaidd 2017/18 a 2018/19 ydy £5,161 pob blwyddyn.

Oes angen ei dalu’n ôl?

Nac oes, oni y byddwch yn gadael eich cwrs neu fod newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at ordaliad.

Gordaliad grant yn ystod eich astudiaethau

Os ydych chi’n parhau ar yr un cwrs, bydd unrhyw ordaliad grant yn cael ei ddidynnu o randaliadau grant i’r dyfodol.

Gordaliad grant ar ôl eich astudiaethau

Os ydych chi wedi gadael eich cwrs, bydd angen i chi ad-dalu’r gordaliad grant. Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad.

Sut mae’n cael ei dalu?

Telir y Grant Cymorth Arbennig yn syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn yn digwydd dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi’i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

^ Nôl i’r brig