Myfyrwyr a ddechreuodd gwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny

Mae'r wybodaeth cymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid yn seiliedig ar reoliadau terfynol penodol i domisil yn dod i rym.

Gallech gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu gwerth hyd at £9,250 os ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg cymwys yn y DU.

Nid oes cyfyngiadau ar y ffïoedd y gall prifysgolion neu golegau preifat yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, neu ddarparwyr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr, eu codi.

Os nad ydych yn siŵr a yw cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyrwyr, gofynnwch i’r brifysgol neu’r coleg.

Cefnogaeth ar gael yn 2021/22

Y cymorth sydd ar gael yn 2020/21

Uchafswm y Benthyciad Ffïoedd Dysgu sydd ar gael

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru

£9,000

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£9,250

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£6,165

Yn astudio gyda darparwr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr

£9,250

Astudio dramor, lleoliadau gwaith ac ERASMUS+ neu gynllun Turing

Mae’r tabl canlynol yn dangos uchafswm y Benthyciad Ffïoedd Dysgu sydd ar gael.

Myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgol neu goleg:

Ar ERASMUS+ neu gynllun Turing

ac:

  • yn astudio dramor
  • ar leoliad gwaith dramor

Yn astudio dramor ac yn treulio llai na 10 wythnos yn eich prifysgol neu’ch coleg

Ar flwyddyn lleoliad gwaith yn rhan o gwrs, ac yn treulio llai na 10 wythnos yn eich prifysgol neu’ch coleg

Yng Nghymru

£1,350

£1,350

£1,800

Yn Lloegr

£1,385

£1,385

£1,850

Yn yr Alban

£1,385

£4,625

£4,625

Yng Ngogledd Iwerddon

Amherthnasol

£4,625

£4,625

Llog ar eich Benthyciad Ffi Dysgu

Caiff llog ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o’r diwrnod cyntaf bydd yr arian yn cael ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu yn llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy fynd i www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Benthyciad Ffi Dysgu ei dalu'n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu wedi ei asesu ar incwm, felly golyga nad yw eich hawl yn dibynnu ar incwm eich cartef. Os yr ydych yn tynnu'n ôl o’ch prifysgol neu goleg wedi i chi fynychu ar ddiwrnod cyntaf y tymor, efallai y byddwch yn atebol i dalu peth o'r ffioedd. Os oes angen i chi drafod hyn ymhellach, cysylltwch gyda’ch prifysgol neu goleg.

Ffurflen Gais Benthyciad Ffi Dysgu

Os yr ydych eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr, y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i newid swm y Benthyciad Ffi Dysgu yr ydych am ei fenthyg yw i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein ar yn ail, gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma.^ Nôl i’r brig