Delwedd o: llyfrau nodiadau

Myfyrwyr sy'n parhau

Os ydych chi wedi astudio o’r blaen a bod gennych radd Anrhydedd o brifysgol neu goleg y DU, mae’n bwysig eich bod chi’n deall y rheolau astudio blaenorol fel:

  • ni allwch fod yn gymwys am unrhyw gymorth; neu
  • gallai’ch hawl fod yn gyfyngedig i rai blynyddoedd.

Er mwyn deall sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y rheol gyffredinol yw eich bod chi’n gymwys am gymorth i fyfyrwyr am hyd eich cwrs addysg uwch ac un flwyddyn lle na chyflawnwyd cymhwyster. Fodd bynnag, bydd y cymorth yn cael ei leihau gan nifer y blynyddoedd yr astudioch yn flaenorol.

Dengys hyn yn y fformiwla isod:-

Parhad y cwrs newydd + 1 flwyddyn – cwrs blaenorol = x o flynyddoedd

Er enghraifft:

Dechreuodd Jane gwrs amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2013/14 ond dim ond 2 flynedd o astudiaeth a gwblhawyd ganddi. Mae hi bellach yn dymuno dychwelyd i astudiaethau amser llawn. Mae ei chwrs newydd yn 3 blynedd o hyd.

Parhad cwrs newydd Jane (3) + 1 flwyddyn- astudiaeth flaenorol Jane (2) = 2 flynedd

Mae hyn yn golygu y gall Jane gael 2 flynedd o gyllid am ei chwrs addysg uwch newydd. Bydd angen iddi ariannu un flwyddyn ei hun.

Gan fod arian yn cael ei wobrwyo yn y flwyddyn olaf o gwrs newydd a phob blwyddyn blaenorol sy’n cael ei hariannu, bydd angen i Jane hunan-ariannublwyddyn gyntaf ei chwrs. Golyga hyn na fydd yn gallu ceisio am Fenthyciad Ffi Dysgu neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru/ Grant Cefnogi Arbennig; fe fyddai, er hynny, yn gallu parhau i wneud cais am Fenthyciad Cynnal a grantiau atodol fel Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn ei blwyddyn o hunan-ariannu.

Astudiaeth flaenorol a hunangefnogaeth

Os na wnaethoch gais am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer eich cwrs addysg uwch blaenorol, neu os oedd incwm eich cartref yn rhy uchel i chi gael cyllid i fyfyrwyr, bydd hyn yn dal i gael ei ystyried yn astudiaeth flaenorol. Mae hyn oherwydd y byddai’ch cwrs dal wedi cael cyllid cyhoeddus hyd yn oed os na chawsoch unrhyw gyllid i fyfyrwyr eich hun.

Rhesymau personol anorchfygol

Os na wnaethoch gwblhau’ch cwrs blaenorol a bod gennych resymau personol anorchfygol am hyn, yna gallech gael hawl i gyllid pellach am y rhesymau hyn. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o hyn.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gall hyn fod yn:

  • dystiolaeth feddygol gan eich meddyg teulu;
  • tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol; neu
  • tystiolaeth oddi wrth y gwasanaeth cynghori myfyriwr yn eich prifysgol neu goleg sy’n profi eich argyfwng personol neu deuluol.

Bydd eich rhesymau anorchfygol yn cael eu hystyried yn ofalus cyn y bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar eich hawl.^ Nôl i’r brig